Dzień Patrona Ogłoszenia

Sierpniowy Dzień Patrona już dziś!

Tak jak obiecaliśmy, tak też robimy! Każdy 21. dzień miesiąca jest dla nas świętem. Ustanowiliśmy Dzień Patrona i mamy zamiar stale go celebrować. A przy okazji rozdać kilka prezentów ;)

Dla­cze­go Dzień Patro­na jest dla nas tak waż­ny? Bo w ten spo­sób chce­my podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom, któ­re posta­no­wi­ły co mie­siąc prze­ka­zy­wać wybra­ną przez sie­bie kwo­tę po to, by wspie­rać nasze dzia­ła­nia. My dzię­ki temu może­my two­rzyć (jesz­cze) wię­cej dzieł popu­la­ry­za­tor­skich i dzie­lić się nimi bez­płat­nie. Sta­ty­sty­ki nasze­go por­ta­lu filozofuj.eu mówią nam, że dzien­nie odwie­dza nas już prze­szło 1200 użyt­kow­ni­ków. Sami więc zobacz­cie, na ile osób ma wpływ decy­zja każ­de­go z Patronów. 

Sko­ro Patro­ni są wobec nas tacy hoj­ni, to my rów­nież jeste­śmy wobec nich 🙂 Raz w mie­sią­cu losu­je­my jed­ną oso­bę, któ­rej wrę­cza­my nie­spo­dzian­kę. Sierp­nio­wą nagro­dą jest książ­ka Mar­ci­na Fabjań­skie­go Uwol­nij się! Dobre życie według sied­miu filo­zo­fów – tera­peu­tów, któ­ra uka­za­ła się nakła­dem Wydaw­nic­twa Znak i dzię­ki jego uprzej­mo­ści może­my ją dziś wrę­czyć panu Jano­wi Rycher­to­wi.

Gra­tu­lu­je­my i tym samym jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my za wsparcie! 

——–

Też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na nasz pro­fil na patronite.pl, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami myśl filozoficzną!

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy