Dzień Patrona

Sierpniowy Dzień Patronki i Patrona

Wszyst­kich nas bez wąt­pie­nia łączy umi­ło­wa­nie mądro­ści i bak­cyl filo­zo­fii. Są jed­nak wśród nas szcze­gól­ne oso­by, któ­re radość czer­pią nie tyl­ko z czy­ta­nia tek­stów filo­zo­ficz­nych, ale rów­nież z pomo­cy w ich two­rze­niu. Mowa oczy­wi­ście o naszych Patron­kach i Patro­nach, bo z pew­no­ścią pomoc finan­so­wa poprzez ser­wis Patro­ni­te jest doło­że­niem swo­jej cegieł­ki do budo­wy nasze­go wspól­ne­go, filo­zo­ficz­ne­go przed­się­wzię­cia: „Filo­zo­fuj!”. Gorą­co dzię­ku­je­my naszym Patron­kom i Patro­nom za zaangażowanie!

Aby uczcić ten wyjąt­ko­wy dzień, dla Jed­nej lub Jed­ne­go z nich przy­go­to­wa­li­śmy upo­mi­nek w posta­ci książ­ki, któ­rą będzie mógł/mogła wybrać spośród:

W tym mie­sią­cu książ­ka wędru­je do Prze­my­sła­wa Czu­my. Pozdra­wia­my!


Czy Ty też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami filozofię!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy