Zapowiedzi wydawnicze

Siódmy numer „Filozofuj!”: Uchodźcy już 29 lutego!

Już 29 lutego o godz. 18.00 zaprezentujemy siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Uchodźcy. Ryzykowny, prawda? Też nam się tak wydaje. No ale zobaczymy. Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Dro­dzy Czytelnicy,

filo­zo­fo­wie zaj­mu­ją się głów­nie pro­ble­ma­mi uni­wer­sal­ny­mi, czy­li taki­mi, któ­re prze­kra­cza­ją gra­ni­ce „tu i teraz”, są waż­ne w każ­dym miej­scu i cza­sie. Do takich nale­ża­ły poru­sza­ne w poprzed­nich nume­rach kwe­stie sen­su życia, wol­no­ści sło­wa, umy­słu, demo­kra­cji czy Boga. Nie ozna­cza to jed­nak, że filo­zo­fo­wie sie­dzą zamknię­ci w swo­ich wie­żach z kości sło­nio­wej, igno­ru­jąc aktu­al­ne wyda­rze­nia, takie jak na przy­kład obec­ny kry­zys uchodź­czy. Nie pozo­sta­ją oni obo­jęt­ni wobec takich wyda­rzeń z kil­ku powo­dów. Po pierw­sze, są to wyda­rze­nia o wiel­kiej wadze dla losu wie­lu ludzi. Gdzie zaś dzie­je się coś waż­ne­go, tam na pew­no jest filo­zo­fia. Po dru­gie, wbrew pozo­rom mają one sil­ny zwią­zek z cen­tral­ny­mi zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii – czyż dyle­ma­ty, przed jaki­mi sto­ją poli­ty­cy zasta­na­wia­ją­cy się, co zro­bić w obli­czu napły­wu wiel­kiej fali uchodź­ców, nie są w ści­słym związ­ku z kwe­stia­mi spra­wie­dli­wo­ści, sen­su życia i ide­ałów demo­kra­cji? Po trze­cie, kto inny jak nie filo­zo­fo­wie ma wska­zać war­to­ści i nor­my, któ­ry­mi win­ni­śmy się kie­ro­wać, by podej­mo­wać słusz­ne decy­zje? War­to­ści i nor­my nale­żą do naj­waż­niej­szych przed­mio­tów docie­kań filo­zo­ficz­nych. Kto­kol­wiek się nad nimi roz­trop­nie zasta­na­wia, sta­je się filo­zo­fem, nawet jeśli o tym nie wie. Po czwar­te, filo­zo­fia dys­po­nu­je narzę­dzia­mi do tego, by lepiej rozu­mieć poję­cia i racje, jakie są wyko­rzy­sty­wa­ne w deba­cie nad pro­ble­mem uchodź­ców. Bez ogła­dy filo­zo­ficz­nej trud­no pro­wa­dzić kon­struk­tyw­ną dys­ku­sję na ten temat.

Te powo­dy pchnę­ły nas do śmia­łej pró­by pod­ję­cia tema­tu uchodź­ców. Pro­ble­ma­ty­ka jest bar­dzo trud­na i kon­tro­wer­syj­na, a deba­ta nad nią nie­zwy­kle potrzeb­na. W nume­rze sta­ra­li­śmy się uwzględ­nić róż­ne, nawet skraj­ne wzglę­dem sie­bie sta­no­wi­ska w spra­wie uchodź­ców, a tak­że omó­wić lub przy­naj­mniej zasy­gna­li­zo­wać waż­ne w tym kon­tek­ście zagad­nie­nia, jak np. kwe­stie mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, tole­ran­cji czy ter­ro­ry­zmu. Pomo­cą w śle­dze­niu argu­men­ta­cji zawar­tych w tek­stach tema­tycz­nych będą ana­li­zy tych­że tek­stów przy­go­to­wa­ne przez logi­ków. Uzu­peł­nie­nie czę­ści tema­tycz­nej sta­no­wić będzie krót­ka ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na wśród filo­zo­fów na temat uchodźców.

Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć rów­nież naszych sta­łych dzia­łów: eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, kur­su argu­men­ta­cji, moral­ne­go dyle­ma­tu, felie­to­nu filo­zo­ficz­ne­go, ana­li­zy filo­zo­ficz­nej, kolej­ne­go odcin­ka poświę­co­ne­go filo­zo­fii indyj­skiej, filo­zo­fii w fil­mie, a tak­że omó­wień ksią­żek filo­zo­ficz­nych. Z oka­zji usta­no­wie­nia przez UNESCO roku 2016 rokiem Ary­sto­te­le­sa otwie­ra­my cykl tek­stów poświę­co­nych temu wiel­kie­mu filo­zo­fo­wi. Na zakoń­cze­nie pro­po­nu­je­my chwi­lę wytchnie­nia z komik­sem filo­zo­ficz­nym, filo­zo­ficz­ny­mi aneg­do­ta­mi, zachę­ca­my tak­że do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy naby­tej w trak­cie lek­tu­ry siód­me­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” poprzez roz­wią­za­nie krzyżówki.

Jak się już z pew­no­ścią zorien­to­wa­li­ście, ten numer „Filo­zo­fuj!” wyglą­da nie­co ina­czej, zmie­ni­li­śmy jego sza­tę gra­ficz­ną. Ponie­waż bar­dzo nam zale­ży na Waszej opi­nii na ten temat, przy­go­tu­je­my w ser­wi­sie cza­so­pi­sma ankie­tę i popro­si­my o udział w niej. Może­cie też prze­słać nam swo­ją opi­nię w e‑mailu (redakcja@filozofuj.eu). Liczy­my tak­że – jak zawsze – na Wasze gło­sy i prze­my­śle­nia doty­czą­ce zawar­to­ści mery­to­rycz­nej cza­so­pi­sma oraz pomoc w jego upowszechnianiu.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja


Zapra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niach Klu­bu „Filo­zo­fuj!”, któ­re odbę­dą się:

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


Oto spis tre­ści nume­ru 1(7)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy