Zapowiedzi wydawnicze

Siódmy numer „Filozofuj!”: Uchodźcy już 29 lutego!

Już 29 lutego o godz. 18.00 zaprezentujemy siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Uchodźcy. Ryzykowny, prawda? Też nam się tak wydaje. No ale zobaczymy. Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Drodzy Czytel­ni­cy,

filo­zo­fowie zaj­mu­ją się głównie prob­le­ma­mi uni­w­er­sal­ny­mi, czyli taki­mi, które przekracza­ją granice „tu i ter­az”, są ważne w każdym miejs­cu i cza­sie. Do takich należały poruszane w poprzed­nich numer­ach kwest­ie sen­su życia, wol­noś­ci słowa, umysłu, demokracji czy Boga. Nie oznacza to jed­nak, że filo­zo­fowie siedzą zamknię­ci w swoich wieżach z koś­ci sło­niowej, ignoru­jąc aktu­alne wydarzenia, takie jak na przykład obec­ny kryzys uchodźczy. Nie pozosta­ją oni obo­jęt­ni wobec takich wydarzeń z kilku powodów. Po pier­wsze, są to wydarzenia o wielkiej wadze dla losu wielu ludzi. Gdzie zaś dzieje się coś ważnego, tam na pewno jest filo­zofia. Po drugie, wbrew pozorom mają one sil­ny związek z cen­tral­ny­mi zagad­nieni­a­mi filo­zofii – czyż dylematy, przed jaki­mi sto­ją poli­ty­cy zas­tanaw­ia­ją­cy się, co zro­bić w obliczu napły­wu wielkiej fali uchodźców, nie są w ścisłym związku z kwes­t­i­a­mi spraw­iedli­woś­ci, sen­su życia i ideałów demokracji? Po trze­cie, kto inny jak nie filo­zo­fowie ma wskazać wartoś­ci i normy, który­mi win­niśmy się kierować, by pode­j­mować słuszne decyz­je? Wartoś­ci i normy należą do najważniejszych przed­miotów dociekań filo­zoficznych. Ktokol­wiek się nad nimi roztrop­nie zas­tanaw­ia, sta­je się filo­zofem, nawet jeśli o tym nie wie. Po czwarte, filo­zofia dys­ponu­je narzędzi­a­mi do tego, by lep­iej rozu­mieć poję­cia i rac­je, jakie są wyko­rzysty­wane w deba­cie nad prob­le­mem uchodźców. Bez ogłady filo­zoficznej trud­no prowadz­ić kon­struk­ty­wną dyskusję na ten tem­at.

Te powody pch­nęły nas do śmi­ałej pró­by pod­ję­cia tem­atu uchodźców. Prob­lematy­ka jest bard­zo trud­na i kon­trow­er­syj­na, a deba­ta nad nią niezwyk­le potrzeb­na. W numerze staral­iśmy się uwzględ­nić różne, nawet skra­jne wzglę­dem siebie stanowiska w spraw­ie uchodźców, a także omówić lub przy­na­jm­niej zasyg­nal­i­zować ważne w tym kon­tekś­cie zagad­nienia, jak np. kwest­ie mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, tol­er­ancji czy ter­ro­ryz­mu. Pomocą w śledze­niu argu­men­tacji zawartych w tek­stach tem­aty­cznych będą anal­izy tychże tek­stów przy­go­towane przez logików. Uzu­pełnie­nie częś­ci tem­aty­cznej stanow­ić będzie krót­ka anki­eta przeprowad­zona wśród filo­zofów na tem­at uchodźców.

Nie mogło oczy­wiś­cie zabraknąć również naszych stałych dzi­ałów: ekspery­men­tu myślowego, kur­su argu­men­tacji, moral­nego dylematu, feli­etonu filo­zoficznego, anal­izy filo­zoficznej, kole­jnego odcin­ka poświę­conego filo­zofii indyjskiej, filo­zofii w filmie, a także omówień książek filo­zoficznych. Z okazji ustanowienia przez UNESCO roku 2016 rok­iem Arys­tote­le­sa otwier­amy cykl tek­stów poświę­conych temu wielkiemu filo­zo­fowi. Na zakończe­nie pro­ponu­je­my chwilę wytch­nienia z komik­sem filo­zoficznym, filo­zoficzny­mi aneg­do­ta­mi, zachę­camy także do sprawdzenia swo­jej wiedzy nabytej w trak­cie lek­tu­ry siód­mego numeru „Filo­zo­fuj!” poprzez rozwiązanie krzyżów­ki.

Jak się już z pewnoś­cią zori­en­towal­iś­cie, ten numer „Filo­zo­fuj!” wyglą­da nieco inaczej, zmie­nil­iśmy jego sza­tę graficzną. Ponieważ bard­zo nam zależy na Waszej opinii na ten tem­at, przy­go­tu­je­my w ser­wisie cza­sopis­ma anki­etę i poprosimy o udzi­ał w niej. Może­cie też przesłać nam swo­ją opinię w e‑mailu (redakcja@filozofuj.eu). Liczymy także – jak zawsze – na Wasze głosy i prze­myśle­nia doty­czące zawartoś­ci mery­to­rycznej cza­sopis­ma oraz pomoc w jego upowszech­ni­a­n­iu.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zaprasza­my do udzi­ału w spotka­ni­ach Klubu „Filo­zo­fuj!”, które odbędą się:

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


Oto spis treś­ci numeru 1(7)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy