Zapowiedzi wydawnicze

Siódmy numer „Filozofuj!”: Uchodźcy już 29 lutego!

Już 29 lutego o godz. 18.00 zaprezentujemy siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Uchodźcy. Ryzykowny, prawda? Też nam się tak wydaje. No ale zobaczymy. Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Drodzy Czytel­ni­cy,

filo­zo­fowie zaj­mu­ją się głównie prob­le­ma­mi uni­w­er­sal­ny­mi, czyli taki­mi, które przekracza­ją granice „tu i ter­az”, są ważne w każdym miejs­cu i cza­sie. Do takich należały poruszane w poprzed­nich numer­ach kwest­ie sen­su życia, wol­noś­ci słowa, umysłu, demokracji czy Boga. Nie oznacza to jed­nak, że filo­zo­fowie siedzą zamknię­ci w swoich wieżach z koś­ci sło­niowej, ignoru­jąc aktu­alne wydarzenia, takie jak na przykład obec­ny kryzys uchodźczy. Nie pozosta­ją oni obo­jęt­ni wobec takich wydarzeń z kilku powodów. Po pier­wsze, są to wydarzenia o wielkiej wadze dla losu wielu ludzi. Gdzie zaś dzieje się coś ważnego, tam na pewno jest filo­zofia. Po drugie, wbrew pozorom mają one sil­ny związek z cen­tral­ny­mi zagad­nieni­a­mi filo­zofii – czyż dylematy, przed jaki­mi sto­ją poli­ty­cy zas­tanaw­ia­ją­cy się, co zro­bić w obliczu napły­wu wielkiej fali uchodźców, nie są w ścisłym związku z kwes­t­i­a­mi spraw­iedli­woś­ci, sen­su życia i ideałów demokracji? Po trze­cie, kto inny jak nie filo­zo­fowie ma wskazać wartoś­ci i normy, który­mi win­niśmy się kierować, by pode­j­mować słuszne decyz­je? Wartoś­ci i normy należą do najważniejszych przed­miotów dociekań filo­zoficznych. Ktokol­wiek się nad nimi roztrop­nie zas­tanaw­ia, sta­je się filo­zofem, nawet jeśli o tym nie wie. Po czwarte, filo­zofia dys­ponu­je narzędzi­a­mi do tego, by lep­iej rozu­mieć poję­cia i rac­je, jakie są wyko­rzysty­wane w deba­cie nad prob­le­mem uchodźców. Bez ogłady filo­zoficznej trud­no prowadz­ić kon­struk­ty­wną dyskusję na ten tem­at.

Te powody pch­nęły nas do śmi­ałej pró­by pod­ję­cia tem­atu uchodźców. Prob­lematy­ka jest bard­zo trud­na i kon­trow­er­syj­na, a deba­ta nad nią niezwyk­le potrzeb­na. W numerze staral­iśmy się uwzględ­nić różne, nawet skra­jne wzglę­dem siebie stanowiska w spraw­ie uchodźców, a także omówić lub przy­na­jm­niej zasyg­nal­i­zować ważne w tym kon­tekś­cie zagad­nienia, jak np. kwest­ie mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, tol­er­ancji czy ter­ro­ryz­mu. Pomocą w śledze­niu argu­men­tacji zawartych w tek­stach tem­aty­cznych będą anal­izy tychże tek­stów przy­go­towane przez logików. Uzu­pełnie­nie częś­ci tem­aty­cznej stanow­ić będzie krót­ka anki­eta przeprowad­zona wśród filo­zofów na tem­at uchodźców.

Nie mogło oczy­wiś­cie zabraknąć również naszych stałych dzi­ałów: ekspery­men­tu myślowego, kur­su argu­men­tacji, moral­nego dylematu, feli­etonu filo­zoficznego, anal­izy filo­zoficznej, kole­jnego odcin­ka poświę­conego filo­zofii indyjskiej, filo­zofii w filmie, a także omówień książek filo­zoficznych. Z okazji ustanowienia przez UNESCO roku 2016 rok­iem Arys­tote­le­sa otwier­amy cykl tek­stów poświę­conych temu wielkiemu filo­zo­fowi. Na zakończe­nie pro­ponu­je­my chwilę wytch­nienia z komik­sem filo­zoficznym, filo­zoficzny­mi aneg­do­ta­mi, zachę­camy także do sprawdzenia swo­jej wiedzy nabytej w trak­cie lek­tu­ry siód­mego numeru „Filo­zo­fuj!” poprzez rozwiązanie krzyżów­ki.

Jak się już z pewnoś­cią zori­en­towal­iś­cie, ten numer „Filo­zo­fuj!” wyglą­da nieco inaczej, zmie­nil­iśmy jego sza­tę graficzną. Ponieważ bard­zo nam zależy na Waszej opinii na ten tem­at, przy­go­tu­je­my w ser­wisie cza­sopis­ma anki­etę i poprosimy o udzi­ał w niej. Może­cie też przesłać nam swo­ją opinię w e‑mailu (redakcja@filozofuj.eu). Liczymy także – jak zawsze – na Wasze głosy i prze­myśle­nia doty­czące zawartoś­ci mery­to­rycznej cza­sopis­ma oraz pomoc w jego upowszech­ni­a­n­iu.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zaprasza­my do udzi­ału w spotka­ni­ach Klubu „Filo­zo­fuj!”, które odbędą się:

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


Oto spis treś­ci numeru 1(7)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy