Dowcip filozoficzny

Skromność

Fran­cis Bacon został wynie­sio­ny przez kró­lo­wą Elż­bie­tę I do god­no­ści kanc­le­rza. Nie­zwy­kle skrom­ny z natu­ry, nowo mia­no­wa­ny dostoj­nik nie zmie­nił z tego powo­du nawet maleń­kie­go dom­ku, w któ­rym miesz­kał od lat. Pew­ne­go dnia odwie­dzi­ła go tam sama władczyni.

– Bar­dzo maleń­ki ma pan ten domek, panie Bacon – powie­dzia­ła. – Nie przy­stoi, aby tak wyso­ki urzęd­nik gnieź­dził się w takiej klitce.

– Ależ ten dom jest dla mnie wystar­cza­ją­co obszer­ny, Naj­ja­śniej­sza Pani – zapro­te­sto­wał filo­zof. – To jedy­nie Wasza Wyso­kość uczy­ni­ła mnie zbyt wiel­kim w porów­na­niu do niego.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2015, nr 5: Dlaczego demokracja?


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy