Aktualności Patronaty Wydarzenia

Spotkania Filozoficzne po filmie – Służąca w reż. Park Chan-wooka

Zapraszamy na pierwsze po wakacyjnej przerwie Spotkanie Filozoficzne po seansie przedpremierowym, które odbędzie się 19 października o godz. 19.05 w Kinie Pod Baranami w Krakowie. Na ekranie przedpremierowo Służąca – najnowszy film Park Chan-wooka, koreańskiego mistrza trzymających w napięciu, a zarazem porażających swoim estetyzmem thrillerów, takich jak Oldboy czy Pani Zemsta. Współorganizatorem i patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Fabuła

Korea, lata 30. XX wie­ku. Oszust z nizin spo­łecz­nych posta­na­wia pod­stę­pem roz­ko­chać w sobie pięk­ną Japon­kę – dzie­dzicz­kę wiel­kiej for­tu­ny – aby prze­jąć jej mają­tek. W tym celu umiesz­cza w jej naj­bliż­szym oto­cze­niu tytu­ło­wą słu­żą­cą — posłusz­ną sobie nacią­gacz­kę, któ­ra ma zaskar­bić wzglę­dy milio­ner­ki i stać się jej zaufa­ną powier­ni­cą. Słu­żą­ca to opo­wieść o trój­ką­cie miło­snym, pożą­da­niu, sek­su­al­nych fan­ta­zjach i wyra­fi­no­wa­nej zemście. Widzia­na z róż­nych per­spek­tyw intry­ga z minu­ty na minu­tę dia­me­tral­nie się zmie­nia, zmie­rza­jąc ku prze­wrot­ne­mu finałowi.

Prze­wrot­ny thril­ler opar­ty na best­sel­le­ro­wej powie­ści Sarah Waters Zło­dziej­ka.

Park Chan-wook stwo­rzył pora­ża­ją­ce wizu­al­nie i trzy­ma­ją­ce do koń­ca w napię­ciu wido­wi­sko, w któ­rym nic nie jest tym, czym się począt­ko­wo wyda­je. Słu­żą­ca pod­bi­ła ser­ca widow­ni tego­rocz­ne­go festi­wa­lu w Can­nes, gdzie film miał swo­ją świa­to­wą premierę.

Prasa o filmie

Park Chan-wook zbu­do­wał na ekra­nie ele­ganc­ką, szka­tuł­ko­wą opo­wieść z dro­bia­zgo­wą kon­struk­cją. Intry­ga goni intry­gę, tajem­ni­ca przy­kry­wa inną tajem­ni­cę, bła­he szcze­gó­ły oka­zu­ją się mieć nie­prze­cięt­ne zna­cze­nie, a nie­win­ne posta­cie — dru­gie oblicze.

Stop­klat­ka

Fan­ta­stycz­nie nakrę­co­na Słu­żą­ca speł­nia wszyst­kie ocze­ki­wa­nia i nie­ustan­nie zaska­ku­je. To zabaw­ny, per­wer­syj­ny thril­ler ero­tycz­ny i histo­ria miło­sna w jednym.

The Hol­ly­wo­od Reporter

Zwiastun


tytuł ory­gi­nal­ny: Ah-ga-ssi
reży­se­ria: Park Chan-wook
akto­rzy: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Kim Tae-ri, Cho Jin-woong, Moon So-ri, Kim Hae-sook
czas trwa­nia: 144 min.
pro­duk­cja: Korea Połu­dnio­wa 2016
pre­mie­ra: 4 listo­pa­da 2016
język: kore­ań­ski, japoński
napi­sy: pol­skie, angielskie


Po sean­sie zapra­sza­my do roz­mo­wy inspi­ro­wa­nej fil­mem, któ­rą  popro­wa­dzi Nata­lia Kuć­ma, dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Do obsza­rów jej głów­nych zain­te­re­so­wań nauko­wych nale­żą filo­zo­fia kul­tu­ry, popkul­tu­ra, komik­sy oraz kul­tu­ra Japonii.

Spo­tka­nia Filo­zo­ficz­ne w Kinie Pod Bara­na­mi, orga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z naszym maga­zy­nem i Insty­tu­tem Filo­zo­fii UJ, są oka­zją do roz­mo­wy o filo­zo­fii, kul­tu­rze i kinie. Celem spo­tkań jest spoj­rze­nie na naj­now­sze świa­to­we pre­mie­ry z pogłę­bio­nej perspektywy.


Zob. wyda­rze­nie na stro­nie Kina.
 Zob. wyda­rze­nie na Face­bo­oku.

Orga­ni­za­to­ra­mi Spo­tkań Filo­zo­ficz­nych są Kino Pod Bara­na­mi, Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” i Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

indeks


Po Spo­tka­niu Filo­zo­ficz­nym powsta­nie recen­zja, któ­rą opu­bli­ku­je­my w naszym serwisie.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy