Aktualności Patronaty Wydarzenia

Spotkania Filozoficzne po filmie – Służąca w reż. Park Chan-wooka

Zapraszamy na pierwsze po wakacyjnej przerwie Spotkanie Filozoficzne po seansie przedpremierowym, które odbędzie się 19 października o godz. 19.05 w Kinie Pod Baranami w Krakowie. Na ekranie przedpremierowo Służąca – najnowszy film Park Chan-wooka, koreańskiego mistrza trzymających w napięciu, a zarazem porażających swoim estetyzmem thrillerów, takich jak Oldboy czy Pani Zemsta. Współorganizatorem i patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Fabuła

Korea, lata 30. XX wie­ku. Oszust z nizin spo­łecz­nych posta­na­wia pod­stę­pem roz­ko­chać w sobie pięk­ną Japon­kę – dzie­dzicz­kę wiel­kiej for­tu­ny – aby prze­jąć jej mają­tek. W tym celu umiesz­cza w jej naj­bliż­szym oto­cze­niu tytu­ło­wą słu­żą­cą — posłusz­ną sobie nacią­gacz­kę, któ­ra ma zaskar­bić wzglę­dy milio­ner­ki i stać się jej zaufa­ną powier­ni­cą. Słu­żą­ca to opo­wieść o trój­ką­cie miło­snym, pożą­da­niu, sek­su­al­nych fan­ta­zjach i wyra­fi­no­wa­nej zemście. Widzia­na z róż­nych per­spek­tyw intry­ga z minu­ty na minu­tę dia­me­tral­nie się zmie­nia, zmie­rza­jąc ku prze­wrot­ne­mu fina­ło­wi.

Prze­wrot­ny thril­ler opar­ty na best­sel­le­ro­wej powie­ści Sarah Waters Zło­dziej­ka.

Park Chan-wook stwo­rzył pora­ża­ją­ce wizu­al­nie i trzy­ma­ją­ce do koń­ca w napię­ciu wido­wi­sko, w któ­rym nic nie jest tym, czym się począt­ko­wo wyda­je. Słu­żą­ca pod­bi­ła ser­ca widow­ni tego­rocz­ne­go festi­wa­lu w Can­nes, gdzie film miał swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę.

Prasa o filmie

Park Chan-wook zbu­do­wał na ekra­nie ele­ganc­ką, szka­tuł­ko­wą opo­wieść z dro­bia­zgo­wą kon­struk­cją. Intry­ga goni intry­gę, tajem­ni­ca przy­kry­wa inną tajem­ni­cę, bła­he szcze­gó­ły oka­zu­ją się mieć nie­prze­cięt­ne zna­cze­nie, a nie­win­ne posta­cie — dru­gie obli­cze.

Stop­klat­ka

Fan­ta­stycz­nie nakrę­co­na Słu­żą­ca speł­nia wszyst­kie ocze­ki­wa­nia i nie­ustan­nie zaska­ku­je. To zabaw­ny, per­wer­syj­ny thril­ler ero­tycz­ny i histo­ria miło­sna w jed­nym.

The Hol­ly­wo­od Repor­ter

Zwiastun


tytuł ory­gi­nal­ny: Ah-ga-ssi
reży­se­ria: Park Chan-wook
akto­rzy: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Kim Tae-ri, Cho Jin-woong, Moon So-ri, Kim Hae-sook
czas trwa­nia: 144 min.
pro­duk­cja: Korea Połu­dnio­wa 2016
pre­mie­ra: 4 listo­pa­da 2016
język: kore­ań­ski, japoń­ski
napi­sy: pol­skie, angiel­skie


Po sean­sie zapra­sza­my do roz­mo­wy inspi­ro­wa­nej fil­mem, któ­rą  popro­wa­dzi Nata­lia Kuć­ma, dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Do obsza­rów jej głów­nych zain­te­re­so­wań nauko­wych nale­żą filo­zo­fia kul­tu­ry, popkul­tu­ra, komik­sy oraz kul­tu­ra Japo­nii.

Spo­tka­nia Filo­zo­ficz­ne w Kinie Pod Bara­na­mi, orga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z naszym maga­zy­nem i Insty­tu­tem Filo­zo­fii UJ, są oka­zją do roz­mo­wy o filo­zo­fii, kul­tu­rze i kinie. Celem spo­tkań jest spoj­rze­nie na naj­now­sze świa­to­we pre­mie­ry z pogłę­bio­nej per­spek­ty­wy.


Zob. wyda­rze­nie na stro­nie Kina.
 Zob. wyda­rze­nie na Face­bo­oku.

Orga­ni­za­to­ra­mi Spo­tkań Filo­zo­ficz­nych są Kino Pod Bara­na­mi, Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” i Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go.

indeks


Po Spo­tka­niu Filo­zo­ficz­nym powsta­nie recen­zja, któ­rą opu­bli­ku­je­my w naszym ser­wi­sie.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy