Aktualności Patronaty Wydarzenia

Spotkania Filozoficzne po filmie – Służąca w reż. Park Chan-wooka

Zapraszamy na pierwsze po wakacyjnej przerwie Spotkanie Filozoficzne po seansie przedpremierowym, które odbędzie się 19 października o godz. 19.05 w Kinie Pod Baranami w Krakowie. Na ekranie przedpremierowo Służąca – najnowszy film Park Chan-wooka, koreańskiego mistrza trzymających w napięciu, a zarazem porażających swoim estetyzmem thrillerów, takich jak Oldboy czy Pani Zemsta. Współorganizatorem i patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Fabuła

Korea, lata 30. XX wieku. Oszust z nizin społecznych postanaw­ia pod­stępem rozkochać w sobie piękną Japonkę – dziedz­iczkę wielkiej for­tuny – aby prze­jąć jej majątek. W tym celu umieszcza w jej najbliższym otocze­niu tytułową służącą — posłuszną sobie nacią­gaczkę, która ma zaskar­bić względy mil­ion­er­ki i stać się jej zau­faną powier­nicą. Służą­ca to opowieść o trójką­cie miłos­nym, pożą­da­niu, sek­su­al­nych fan­taz­jach i wyrafi­nowanej zemś­cie. Widziana z różnych per­spek­tyw intry­ga z min­u­ty na min­utę diame­tral­nie się zmienia, zmierza­jąc ku przewrot­ne­mu finałowi.

Przewrot­ny thriller opar­ty na best­sellerowej powieś­ci Sarah Waters Złodziej­ka.

Park Chan-wook stworzył poraża­jące wiz­ual­nie i trzy­ma­jące do koń­ca w napię­ciu wid­owisko, w którym nic nie jest tym, czym się początkowo wyda­je. Służą­ca pod­biła ser­ca wid­owni tegorocznego fes­ti­walu w Cannes, gdzie film miał swo­ją świa­tową pre­mierę.

Prasa o filmie

Park Chan-wook zbu­dował na ekranie ele­gancką, szkatułkową opowieść z dro­bi­az­gową kon­strukcją. Intry­ga goni intrygę, tajem­ni­ca przykry­wa inną tajem­nicę, bła­he szczegóły okazu­ją się mieć nieprze­ciętne znacze­nie, a niewinne posta­cie — drugie oblicze.

Stop­klat­ka

Fan­tasty­cznie nakrę­cona Służą­ca speł­nia wszys­tkie oczeki­wa­nia i nieustan­nie zaskaku­je. To zabawny, per­w­er­syjny thriller eroty­czny i his­to­ria miłos­na w jed­nym.

The Hol­ly­wood Reporter

Zwiastun


tytuł ory­gi­nal­ny: Ah-ga-ssi
reży­se­ria: Park Chan-wook
aktorzy: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Kim Tae-ri, Cho Jin-woong, Moon So-ri, Kim Hae-sook
czas trwa­nia: 144 min.
pro­dukc­ja: Korea Połud­niowa 2016
pre­miera: 4 listopa­da 2016
język: kore­ańs­ki, japońs­ki
napisy: pol­skie, ang­iel­skie


Po sean­sie zaprasza­my do roz­mowy inspirowanej filmem, którą  poprowadzi Natalia Kuć­ma, dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Do obszarów jej głównych zain­tere­sowań naukowych należą filo­zofia kul­tu­ry, pop­kul­tura, komiksy oraz kul­tura Japonii.

Spotka­nia Filo­zoficzne w Kinie Pod Barana­mi, orga­ni­zowane we współpra­cy z naszym mag­a­zynem i Insty­tutem Filo­zofii UJ, są okazją do roz­mowy o filo­zofii, kul­turze i kinie. Celem spotkań jest spo­jrze­nie na najnowsze świa­towe pre­miery z pogłębionej per­spek­ty­wy.


Zob. wydarze­nie na stron­ie Kina.
 Zob. wydarze­nie na Face­booku.

Orga­ni­za­tora­mi Spotkań Filo­zoficznych są Kino Pod Barana­mi, Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” i Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego.

indeks


Po Spotka­niu Filo­zoficznym pow­stanie recen­z­ja, którą opub­liku­je­my w naszym ser­wisie.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy