Fragment z klasyka Historia filozofii starożytnej

Sofokles: Człowiek to potęga

Zapisz się do naszego newslettera

Źró­dło. Anty­go­na, przeł. A. Libe­ra, w: Sofo­kles, Tra­ge­die, t. I, War­sza­wa: PIW 2018, s. 245–247.


Wie­le na świe­cie mocy jest,

Lecz czło­wiek to potę­ga.

On nawet zimą, nawet w deszcz

I kie­dy wicher wie­je,
Nie lęka się wzbu­rzo­nych fal
I w siną dal wypły­wa.

I zie­mię, to naj­star­sze z bóstw,

Pod­po­rząd­ko­wał sobie,
Wytrwa­le orząc ją co rok –
Zmie­nia­jąc ugór w pole.

Czło­wiek prze­myśl­nie chwy­ta też

Wszel­ką zwie­rzy­nę dzi­ką:
W kniei, na łące, w głę­bi wód,
I w chmu­rach, i w prze­stwo­rzu.

Zasta­wia sidła, łowi w sieć

I pusz­cza śmi­głe strza­ły;
I żaden ptak, i żad­na z ryb
Nie zdo­ła mu się wymknąć.

Ujarz­mia konie, ćwi­czy je

I byki w jarz­mo bie­rze;
A oswo­iw­szy, każe im
Pokor­nie sobie słu­żyć.

Wyna­lazł mowę, lot­ną myśl

I pra­wo – by żyć zgod­nie.
I wybu­do­wał sobie dom,
Aże­by się w nim chro­nić:
Przed skwa­rem lata, chło­dem zim,
I desz­czem, i wichra­mi,
A tak­że, by w zaci­szu tym
Obmy­ślać nowe pla­ny.

Umie wyczy­tać przy­szłość z wróżb,

Umie się z cho­rób leczyć;
Lecz śmier­ci – nie potra­fi zmóc;
Jej oprzeć się nie może.

Tak uzdol­nio­ny, zmyśl­ny tak,

Uży­wa swo­jej sztu­ki
Dla dobra, ale i dla zła,
Bez­wied­nie lub świa­do­mie.

Ten, co głę­bo­ko bogów czci

I ziem­skich praw prze­strze­ga,
Wyso­ko zaj­dzie, będzie kimś,
I mia­sto hołd mu zło­ży.

Nato­miast ten, co w pysze swej

Porzu­ca cześć i wia­rę,
Nie będzie powa­ża­nia miał
I pój­dzie w zapo­mnie­nie.

Niech mnie przed takim chro­ni los!

Nie mieć z nim nic wspól­ne­go!


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Czło­wiek to potę­ga ale i “nędz­ny robak”. Dr Paul, wita­my po dłuż­szej nie­byt­no­ści. Cóż to był za jej powód?

  • Oj może kie­dyś za jego cza­sów to tak, lecz kolej­ne stu­le­cia to jest total­na poraż­ka, upa­dek oraz ludz­ka nie­szcze­sli­wosc podwo­jo­na!
    RIP człowiekowi/ludzkości!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy