Ankiety Filozofia umysłu

Sondaż dotyczący numeru o pozaludzkich umysłach?

Jesteśmy ciekawi, co Czytelnicy „Filozofuj!” sądzą o pozaludzkich umysłach. Przygotowaliśmy 3 pytania sondażowe – dotyczące roślin, zwierząt i sztucznej inteligencji. Zachęcamy do wzięcia udziału w sondażu.

Zapisz się do naszego newslettera

Kto posia­da umysł? Czy tyl­ko ludzie? Czy innym isto­tom może­my też przy­pi­sać umysł? Jeśli tak, to czy w podob­nym sen­sie jak ludziom? Tym zagad­nie­niom poświe­ci­li­śmy numer 6 z 2018 roku. Na łamach nume­ru roz­wa­ża­li­śmy zagad­nie­nie m.in. umy­słu roślin, umy­słu zwie­rząt i umy­słu maszyn. Zachę­ca­my to odpo­wie­dzi na kró­ciut­kie pyta­nia son­da­żo­we. Fra­pu­je nas bowiem, co sądzą na te tema­ty nasi Czytelnicy.

Czy rośli­ny posia­da­ją umysł?

  • Nie (82%, 109 Votes)
  • Tak (18%, 24 Votes)

Total Voters: 133

Loading ... Loading …

Zob. na ten temat tekst Chaun­ceya Mahe­ra.

Czy zwie­rzę­tom moż­na przy­pi­sać umysł racjonalny?

  • Tak (62%, 80 Votes)
  • Nie (38%, 50 Votes)

Total Voters: 130

Loading ... Loading …

Zob. na ten temat tekst Anny Dut­kow­skiej i Zbi­gnie­wa Wró­blew­skie­go.

Czy sztucz­na inte­li­gen­cja osią­gnie poziom samoświadomości?

  • Tak (52%, 68 Votes)
  • Nie (48%, 63 Votes)

Total Voters: 131

Loading ... Loading …

Zob. na ten temat tekst Mar­ci­na Mił­kow­skie­go.

 

Ankie­ta będzie aktyw­na do 8 lute­go do godz. 23:59:59.

Zapra­sza­my do dys­ku­sji, jakie argu­men­ty prze­ma­wia­ją za jed­ną bądź dru­gą odpo­wie­dzią. Wypo­wie­dzi moż­na zamiesz­czać w komen­ta­rzach poni­żej lub na naszym pro­fi­lu face­bo­oko­wym.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy