Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Krystian Karcz: Spacer filozoficzny – scenariusz lekcji etyki i filozofii

Koniec roku już za pasem. Publikujemy kolejny scenariusz lekcji, który w sam raz nadaje się na te ostanie ciepłe dni roku szkolnego, gdy uczniom trudno już wysiedzieć w klasie. Zapraszamy do spróbowania pofilozofowania z uczniami w plenerze.

Gru­pa doce­lo­wa: od szó­stej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej (w zależ­no­ści od sen­ten­cji dobra­nych przez nauczyciela).

Liczeb­ność gru­py: pre­fe­ro­wa­na mała gru­pa, oko­ło dziesięcioosobowa.

Nale­ży przy­go­to­wać: żeto­ny (np. pla­sti­ko­we zakręt­ki lub kap­sle), małe pudeł­ko z kar­tecz­ka­mi zawie­ra­ją­cy­mi afo­ry­zmy i cyta­ty z myśla­mi filo­zo­ficz­ny­mi. Ucznio­wie mogą tak­że zabrać ze sobą tele­fo­ny komórkowe.

Miej­sce: przy­jem­ny zie­lo­ny teren poza szkołą.

Czas trwa­nia: dwie godzi­ny lekcyjne.

Cele lekcji

Ucznio­wie:

 • pozna­ją, przy­po­mi­na­ją sobie afo­ry­zmy, cyta­ty filo­zo­ficz­ne wybra­ne przez nauczyciela,
 • ćwi­czą kom­pe­ten­cje moral­ne oraz dyskursywne,
 • ćwi­czą kon­stru­owa­nie wypo­wie­dzi i wyra­ża­nie wła­snej opinii,
 • uczą się upra­wiać reflek­sję filo­zo­ficz­ną w życiu codziennym.

Przebieg lekcji

 • Nauczy­ciel wycho­dzi z ucznia­mi na zewnątrz. Do upra­wia­nia reflek­sji filo­zo­ficz­nej świet­nie nada­je się skra­wek natu­ry w posta­ci zie­lo­nej tra­wy, ław­ki, pla­cu zabaw  lub jakie­go­kol­wiek inne­go miej­sca, gdzie moż­na pood­dy­chać świe­żym powietrzem.
 • Ucznio­wie sia­da­ją w krę­gu wraz z nauczy­cie­lem. W ramach inte­gra­cyj­nej roz­grzew­ki inte­lek­tu­al­nej moż­na zapro­po­no­wać grę w sko­ja­rze­nia. Nauczy­ciel wymy­śla pierw­sze hasło (np. „mądrość”, „dobro” bądź „praw­da”), a uczeń sie­dzą­cy po jego pra­wej stro­nie wypo­wia­da sło­wo, któ­re mu się z tym wyra­zem koja­rzy. Kolej­ny uczest­nik sie­dzą­cy obok musi wymy­ślić wła­sne sko­ja­rze­nie do poprzed­nie­go hasła i tak dalej, aż kolej­ka dotrze z powro­tem do nauczy­cie­la. Zaba­wa ma na celu roz­luź­nie­nie oraz wpro­wa­dze­nie bez­piecz­nej atmos­fe­ry sprzy­ja­ją­cej swo­bod­nej wymia­nie myśli.
 • Każ­dy uczeń losu­je kolej­no kart­kę z pudeł­ka z afo­ry­zma­mi. Oso­ba, któ­ra wylo­so­wa­ła  cytat pro­po­nu­je swo­ją inter­pre­ta­cję, nato­miast inni ucznio­wie mogą  zasu­ge­ro­wać wła­sne rozu­mie­nie oma­wia­nej sen­ten­cji. Naj­cie­kaw­sze lub naj­bar­dziej prze­my­śla­ne, racjo­nal­ne, zaan­ga­żo­wa­ne inter­pre­ta­cje nauczy­ciel nagra­dza żeto­na­mi. Waż­ne jest przy tym, aby nauczy­ciel zazna­czył, że każ­da inter­pre­ta­cja jest dobra i może być ich wie­le. Nauczy­ciel usta­la kry­te­rium oce­ny w opar­ciu o wie­dzę na temat kom­pe­ten­cji filo­zo­ficz­nych oraz uczniów.
 • Ochot­ni­cy mogą prze­słać wylo­so­wa­ny cytat dowol­nie wybra­nej oso­bie w for­mie SMS‑a. Takie dzia­ła­nie ma zachę­cić uczniów do kon­ty­nu­owa­nia reflek­sji filo­zo­ficz­nej po zakoń­cze­niu lek­cji oraz pomóc w zapa­mię­ta­niu cyta­tu, któ­ry wzbu­dził w nich naj­więk­sze zainteresowanie.
 • Pod­czas pod­su­mo­wa­nia zajęć ucznio­wie liczą zdo­by­te żeto­ny. Jeśli mają taką ocho­tę, dzie­lą się odpo­wie­dzia­mi na prze­sła­ne wcze­śniej do zna­jo­mych SMS‑y z filo­zo­ficz­ny­mi cyta­ta­mi. Na zakoń­cze­nie nauczy­ciel zada­je pytania.
  1. Któ­ry cytat spodo­bał się wam najbardziej?
  2. Czy któ­raś inter­pre­ta­cja szcze­gól­nie przy­pa­dła wam do gustu?
  3. Czy chcie­li­by­ście zadać jakieś pyta­nia po dzi­siej­szej lekcji?

PDF cyta­ty pobrania

PDF sce­na­riu­sza do pobrania

 


Kry­stian Karcz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Pozna­niu. Inte­re­su­je się nowo­cze­sną edu­ka­cją, ety­ką zawo­do­wą, spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­no­ścią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bi­stym. Czas wol­ny spę­dza przy książ­kach oraz fil­mach scien­ce fic­tion. Czę­sto roz­my­śla nad tym, co przy­nie­sie przy­szłość oraz jak przy­go­to­wać do niej nowe pokolenia.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Jaka jest róż­ni­ca mię­dzy Ety­ką a Moral­no­ścią? Imma­nu­el Kant : ” …Pra­wo moral­ne we mnie a nie­bo roz­gwież­dżo­ne nade mną…” Akt praw­ny jest poza mną ale to ja decy­du­ję o swo­ich wybo­rach reguł postępowania…i ja doko­nu­ję wyboru.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy