Filozofia w szkole

Krystian Karcz: Spacer filozoficzny – scenariusz lekcji etyki i filozofii

Koniec roku już za pasem. Publikujemy kolejny scenariusz lekcji, który w sam raz nadaje się na te ostanie ciepłe dni roku szkolnego, gdy uczniom trudno już wysiedzieć w klasie. Zapraszamy do spróbowania pofilozofowania z uczniami w plenerze.

Zapisz się do naszego newslettera

Gru­pa docelowa: od szóstej klasy szkoły pod­sta­wowej (w zależnoś­ci od sen­tencji dobranych przez nauczy­ciela).

Liczeb­ność grupy: prefer­owana mała gru­pa, około dziesię­cioosobowa.

Należy przy­go­tować: żetony (np. plas­tikowe zakręt­ki lub kap­sle), małe pudełko z karteczka­mi zaw­ier­a­ją­cy­mi aforyzmy i cytaty z myśla­mi filo­zoficzny­mi. Uczniowie mogą także zabrać ze sobą tele­fony komórkowe.

Miejsce: przy­jem­ny zielony teren poza szkołą.

Czas trwa­nia: dwie godziny lek­cyjne.

Cele lekcji

Uczniowie:

 • poz­na­ją, przy­pom­i­na­ją sobie aforyzmy, cytaty filo­zoficzne wybrane przez nauczy­ciela,
 • ćwiczą kom­pe­tenc­je moralne oraz dyskursy­wne,
 • ćwiczą kon­struowanie wypowiedzi i wyrażanie włas­nej opinii,
 • uczą się upraw­iać reflek­sję filo­zoficzną w życiu codzi­en­nym.

Przebieg lekcji

 • Nauczy­ciel wychodzi z ucz­ni­a­mi na zewnątrz. Do upraw­ia­nia reflek­sji filo­zoficznej świet­nie nada­je się skrawek natu­ry w postaci zielonej trawy, ław­ki, placu zabaw  lub jakiegokol­wiek innego miejs­ca, gdzie moż­na pood­dy­chać świeżym powi­etrzem.
 • Uczniowie siada­ją w kręgu wraz z nauczy­cielem. W ramach inte­gra­cyjnej roz­grzew­ki intelek­tu­al­nej moż­na zapro­ponować grę w sko­jarzenia. Nauczy­ciel wymyśla pier­wsze hasło (np. „mądrość”, „dobro” bądź „praw­da”), a uczeń siedzą­cy po jego prawej stron­ie wypowia­da słowo, które mu się z tym wyrazem kojarzy. Kole­jny uczest­nik siedzą­cy obok musi wymyślić własne sko­jarze­nie do poprzed­niego hasła i tak dalej, aż kole­j­ka dotrze z powrotem do nauczy­ciela. Zabawa ma na celu rozluźnie­nie oraz wprowadze­nie bez­piecznej atmos­fery sprzy­ja­jącej swo­bod­nej wymi­an­ie myśli.
 • Każdy uczeń losu­je kole­jno kartkę z pudeł­ka z aforyz­ma­mi. Oso­ba, która wylosowała  cytat pro­ponu­je swo­ją inter­pre­tację, nato­mi­ast inni uczniowie mogą  zasug­erować własne rozu­mie­nie omaw­ianej sen­tencji. Naj­ciekawsze lub najbardziej prze­myślane, racjon­alne, zaan­gażowane inter­pre­tac­je nauczy­ciel nagradza żet­on­a­mi. Ważne jest przy tym, aby nauczy­ciel zaz­naczył, że każ­da inter­pre­tac­ja jest dobra i może być ich wiele. Nauczy­ciel usta­la kry­teri­um oce­ny w opar­ciu o wiedzę na tem­at kom­pe­tencji filo­zoficznych oraz uczniów.
 • Ochot­ni­cy mogą przesłać wylosowany cytat dowol­nie wybranej oso­bie w formie SMS‑a. Takie dzi­ałanie ma zachę­cić uczniów do kon­tyn­uowa­nia reflek­sji filo­zoficznej po zakończe­niu lekcji oraz pomóc w zapamię­ta­niu cytatu, który wzbudz­ił w nich najwięk­sze zain­tere­sowanie.
 • Pod­czas pod­sumowa­nia zajęć uczniowie liczą zdobyte żetony. Jeśli mają taką ochotę, dzielą się odpowiedzi­a­mi na przesłane wcześniej do zna­jomych SMS‑y z filo­zoficzny­mi cytata­mi. Na zakończe­nie nauczy­ciel zada­je pyta­nia.
  1. Który cytat spodobał się wam najbardziej?
  2. Czy któraś inter­pre­tac­ja szczegól­nie przy­padła wam do gus­tu?
  3. Czy chcielibyś­cie zadać jakieś pyta­nia po dzisiejszej lekcji?

PDF cytaty pobra­nia

PDF sce­nar­iusza do pobra­nia

 


Krys­t­ian Kar­cz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Społecznej Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Poz­na­niu. Intere­su­je się nowoczes­ną edukacją, etyką zawodową, społeczną odpowiedzial­noś­cią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bistym. Czas wol­ny spędza przy książkach oraz fil­mach sci­ence fic­tion. Częs­to rozmyśla nad tym, co przyniesie przyszłość oraz jak przy­go­tować do niej nowe pokole­nia.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Jaka jest różni­ca między Etyką a Moral­noś­cią? Immanuel Kant : ” …Pra­wo moralne we mnie a niebo rozg­wieżdżone nade mną…” Akt prawny jest poza mną ale to ja decy­du­ję o swoich wyb­o­rach reguł postępowania…i ja dokonu­ję wyboru.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy