Aktualności Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Spinozjańska krytyka religijnego fanatyzmu – wykład ONLINE prof. Przemysława Guta (KUL)

29 stycznia 2021 roku (w piątek) w godzinach 18:00-20:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się wykład prof. dra hab. Przemysława Guta z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badacz przedstawi krytykę fanatyzmu religijnego w formie, w jakiej została ona zarysowana przez Spinozę w 20. rozdziale Traktatu teologiczno-politycznego oraz w Dodatku do pierwszej części jego Etyki.

Zapisz się do naszego newslettera

Spo­tka­nie odbę­dzie się w ramach cyklu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a refor­mą. Racjo­na­lizm reli­gij­ny koń­ca XVII wie­ku i epo­ki oświe­ce­nia”, orga­ni­zo­wa­ne­go w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UJ.
W pierw­szej czę­ści swo­je­go wystą­pie­nia prof. Prze­my­sław Gut omó­wi to, jak Spi­no­za rozu­miał poję­cie fana­ty­zmu. Zarów­no w swo­jej Ety­ce, jak i we Wstę­pie do Trak­ta­tu teo­lo­gicz­no-poli­tycz­ne­go Spi­no­za zauwa­żał, że fana­tyzm reli­gij­ny to nie tyl­ko pro­blem indy­wi­du­al­ny, ale tak­że poważ­ny pro­blem spo­łecz­ny i poli­tycz­ny. Namysł filo­zo­fa doty­czył zatem tak natu­ry oma­wia­ne­go zja­wi­ska, jak i spo­so­bów jego zwalczania.

Fana­tyzm w uję­ciu Spi­no­zy posia­dał dwie głów­ne cechy. Po pierw­sze wią­zał się z prze­sad­ną wia­rą we wła­sne prze­ko­na­nia reli­gij­ne. To spo­wo­do­wa­ne było antro­po­mor­ficz­ną kon­cep­cją natu­ry – prze­ko­na­niem, że wszyst­ko, co stwo­rzył Bóg, stwo­rzył dla ludz­kiej korzy­ści – oraz lękiem przed utra­tą tego, co się kocha. Dru­gą kon­sty­tu­tyw­ną cechą fana­ty­zmu w uję­ciu Spi­no­zy był nega­tyw­ny sto­su­nek do wszyst­kie­go, co nie wcho­dzi­ło w skład prze­ko­nań dane­go fana­ty­ka. To z kolei wią­za­ło się z prze­ko­na­niem, że dana oso­ba zosta­ła wybra­na przez Boga do tego, by nauczać innych ludzi i nakła­niać ich do przyj­mo­wa­nia okre­ślo­ne­go stanowiska.

W dru­giej czę­ści swo­je­go wystą­pie­nia prof. Gut przed­sta­wi środ­ki, jakie zda­niem Spi­no­zy mogą pomóc w prze­ciw­dzia­ła­niu fana­ty­zmo­wi. Holen­der­ski filo­zof poświę­cił tym spo­so­bom spo­ro miej­sca, pro­jek­tu­jąc kil­ka kom­ple­men­tar­nych ujęć. Zda­niem prof. Guta dzie­lą się one na trzy gru­py: pierw­sza zwią­za­na jest z reflek­sją czy­sto filo­zo­ficz­ną, dru­ga odwo­łu­je się do namy­słu nad Pismem Świę­tym, trze­cia nato­miast czer­pie z teo­rii spo­łecz­nych i politycznych.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z prof. Prze­my­sła­wem Gutem zapra­sza­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angiel­skim. Zapraszamy!

Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”


Prze­my­sław Gut – prof. dr hab. , histo­ryk filo­zo­fii, wykła­dow­ca na Wydzia­le Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze doty­czą przede wszyst­kim meta­fi­zy­ki i epi­ste­mo­lo­gii XVII wie­ku, a tak­że filo­zo­fii współ­cze­snej ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem teo­rii dzia­ła­nia i zagad­nie­nia wol­no­ści. Autor licz­nych arty­ku­łów nauko­wych oraz ksią­żek: Spi­no­za o natu­rze ludz­kiej (2011), Ste­fan Swie­żaw­ski – oso­ba i dzie­ło (2006), Leib­niz. Myśl filo­zo­ficz­na w XVII wie­ku (2004), współ­re­dak­tor tomu Z dzie­jów filo­zo­ficz­nej reflek­sji nad czło­wie­kiem (wspól­nie z P. Gutow­skim, 2007).

 


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy