Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkajmy się z filozofią w kinie

W ramach cyklu „Spotkania z filozofią”, organizowanego przez Gutek Film, serdecznie zapraszamy na pokazy filmu „120 uderzeń serca”. W wielu kinach w Polsce będzie można nie tylko obejrzeć film, ale również wziąć udział w interesujących dyskusjach filozoficznych po projekcji. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

W dziewię­ciu kinach w całej Polsce odbędą się przed­premierowe pokazy fil­mu „120 uderzeń ser­ca”. Pro­jekc­je połąc­zone będą z roz­mowa­mi z filo­zo­fa­mi z wielu ośrod­ków aka­demic­kich w Polsce.

120 uderzeń ser­ca” to wielokrot­nie nagradzany film, m.in. na Grand Prix MFF w Cannes w 2017 roku. Pro­dukc­ja zdobyła także 6 nagród Cezara 2018, w tym dla Najlep­szego Fil­mu oraz za Najlep­szy Sce­nar­iusz Ory­gi­nal­ny.

Przyspies­zone bicie ser­ca może być kon­sek­wencją stre­su, podekscy­towa­nia czy stra­chu. Kiedy wszelkie dzi­ała­nia sta­ją się walką z cza­sem, sytu­ac­ja sta­je się bard­zo napię­ta. Osad­zony w kli­ma­cie lat 90. film Campil­lo opowia­da o dwóch współist­nieją­cych w jed­nej rzeczy­wis­toś­ci świat­ach: poli­tyków przymyka­ją­cych oczy  na to, co dzieje się wokół oraz młodych, wal­czą­cych o swo­je prawa akty­wistów z paryskiego ACT UP. Chcą oni prz­er­wać zmowę mil­czenia rzą­du i kon­cernów far­ma­ceu­ty­cznych, dla których szerzą­ca się epi­demia AIDS w całym kra­ju nic nie znaczy.

120 uderzeń ser­ca to pełen pasji i furii portret młodoś­ci, rasowe, rozdysku­towane kino poli­ty­czne i porusza­ją­ca love sto­ry. To także zbiorowy portret pokole­nia, chy­ba ostat­niego, które tak namięt­nie wierzyło w możli­wość zmi­any i w to, że poli­tykę trze­ba upraw­iać na uli­cach.

Har­mono­gram spotkań w poszczegól­nych mias­tach:

Warsza­wa, Kino Muranów, 9.05.2018, godz. 19:00.

Po pro­jekcji zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w dyskusji, którą poprowadzi mgr Emil­ia Kacz­marek, dok­toran­t­ka w wydziale Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UW, gdzie zaj­mu­je się ety­czny­mi aspek­ta­mi dzi­ałal­noś­ci prze­mysłu far­ma­ceu­ty­cznego.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Poz­nań, Kino Muza, 9.05.2018, godz. 21:00.

Spotkanie po sean­sie poprowadzi dla Państ­wa dr Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Toruń, Kino Cen­trum, 9.05.2018, godz. 18:00.

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Łódź, Kino Char­lie, 7.05.2018, godz. 19:00.

Po sean­sie dyskusję poprowadzi dr Daw­id Mis­z­tal – adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ, członek kolegium redak­cyjnego Inter­ne­towego Mag­a­zynu Filo­zoficznego HYBRIS. Spotkanie będzie połąc­zone z inau­gu­racją 9. przeglą­du Nowego Kina Fran­cuskiego w Kinie Char­lie.

Wydarze­nie na face­booku > tutaj.

Zduńs­ka Wola, Kino Ratusz, 9.05.2018, godz. 18:00.

Na dyskusję z widza­mi zaprasza­my w imie­niu dr Marci­na Marii Bogusławskiego, adi­unk­ta w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Jego zain­tere­sowa­nia oscy­lu­ją wokół filo­zofii human­isty­ki, filo­zofii poli­ty­ki, epis­te­mologii his­to­rycznej, teorii i filo­zofii muzy­ki. Jego akty­wność społecz­na doty­czy m.in. praw osób wyk­luczanych, w tym zwłaszcza LGBT+.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Katow­ice, Świa­towid, 9.05.2018, godz. 18:30.

Po pro­jekcji fil­mu roz­mowę z widza­mi poprowadzi dr hab. Mirosław Piróg z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach).

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry, 9.05.2018, godz. 18:00.

Na tem­at fil­mu z uczest­nika­mi wydarzenia poroz­maw­ia dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Gdy­nia, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, 9.05.2018, godz. 19:00.

Spotkanie po sean­sie poprowadzą dla Państ­wa dr hab. Michał Kacz­mar­czyk, pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, oraz dr Robert Rogoziec­ki, adi­unkt w Zakładzie Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Kraków, Kino Pod Barana­mi, 17.05.2018, godz. 18:00.

Po pro­jekcji fil­mu zaprasza­my na spotkanie z dr hab. Joan­ną Hańderek, adi­unk­tem w Insty­tu­cie Filo­zofii UJ. W swo­jej dzi­ałal­noś­ci naukowej zaj­mu­je się filo­zofią kul­tu­ry i filo­zofią współczes­noś­ci, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem postkolo­nial­iz­mu, glob­al­iza­cji, gen­der i mul­ti­kul­tur­al­iz­mu. Jest autorką książek „Meta­mor­fozy i muzea”, „Czas i spotkanie”. Od 2013 roku jest orga­ni­za­torką spotkań poświę­conych wyk­lucze­niu „Kul­tura wyk­luczenia?” oraz kon­fer­encji „Filo­zofia tech­nologii”. Prowadzi także filo­zoficznego blo­ga.

Wydarze­nie na face­booku> tutaj.

Źródło: Gutek Film

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz


Spotka­nia filo­zoficzne to cykl comiesięcznych spotkań, z których każde skła­da się z pro­jekcji fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film oraz roz­mowy z pub­licznoś­cią na tem­at bezpośred­nio zain­spirowany filmem.

Zachę­camy do udzi­ału w spotka­ni­ach jeśli:
— poszuku­jesz odpowiedzi na istotne pyta­nia doty­czące two­jego życia,
— intere­su­jesz się sprawa­mi fun­da­men­tal­ny­mi, których wielu ludzi w ogóle nie dostrze­ga,
— chcesz wyćwiczyć kreaty­wne myśle­nie, argu­men­towanie i jasne komu­nikowanie swoich myśli,
— cenisz wszech­stronne myśle­nie, dzię­ki które­mu łatwiej opanowywać nowe umiejęt­noś­ci, przys­tosowywać się do zmi­an i pokony­wać lęk przed tym, co nowe,
— prag­niesz pogłębić umiejęt­ność trafnego anal­i­zowa­nia rzeczy­wis­toś­ci i samodziel­nego myśle­nia, które uod­por­ni­a­ją na manip­u­lac­je,
— wierzysz, że otwarty umysł i cieka­wość świa­ta nada­ją życiu smak i głębię.
Tego wszys­tkiego nauczy Cię filo­zofia.

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy