Aktualności Patronaty Wydarzenia

Filozofia na dużym ekranie, czyli kolejne Spotkanie Filozoficzne

Okazję do filozoficznych refleksji można znaleźć na każdym kroku, a kinematografia dostarcza nam ją dodatkowo w formie rozrywkowej. Po raz kolejny Gutek Film zaprasza do kin na pokazy filmu, po których odbędą się dyskusje dotyczące jego filozoficznych wątków. Jest to więc świetna okazja do obejrzenia przedpremierowych pokazów, a także do filozofowania na tematy poruszone na wielkim ekranie. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu spotkań. Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli i wielbicielki mądrości na projekcję filmu, a następnie do udziału w dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

W dziewię­ciu kinach w całej Polsce odbędą się przed­premierowe pokazy fil­mu Thel­ma. Pro­jekc­je połąc­zone będą z dyskus­ja­mi filo­zoficzny­mi, które poprowadzą filo­zo­fowie z wielu ośrod­ków aka­demic­kich w Polsce.

Pro­ponowany film to thriller Joachi­ma Tri­era (Głośniej od bomb, Oslo, 31 sierp­nia, Reprise. Od początku raz jeszcze).

Jest to intrygu­ją­ca i nieoczy­wista opowieść o nad­przy­rod­zonych mocach i najgłę­biej ukry­tych prag­nieni­ach. Jak pisze „The­P­ost”, Thel­ma to fas­cynu­jące połącze­nie Bergmanowskiego kli­matu z kinem akcji na poziomie, którego nie pow­sty­dz­ił­by się Stephen King.

Początek studiów w Oslo to dla młodej kobi­ety początek nowego życia. Po raz pier­wszy rodzi się w Thelmie uczu­cie miłoś­ci. Przeży­wanie i uporząd­kowanie związanych z dorosłoś­cią emocji kom­p­liku­je nie tylko nieusta­ją­ca kon­tro­la ze strony rodz­iców – religi­jnych fanatyków. Okazu­je się, że w Thelmie drzemią ukryte, nad­przy­rod­zone siły, które pozwala­ją bohater­ce zmieni­ać i ksz­tał­tować rzeczy­wis­tość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, gdy Thel­ma przeży­wa stres lub niepokój. Wkrótce zawład­ną ciałem i umysłem dziew­czyny, zmienią życie jej i otoczenia. Czy wtedy Thel­ma stawi czoła pytan­iom o włas­ną tożsamość? Reżyser wcią­ga widza w poszuki­wanie odpowiedzi na pytanie, co leży u źródeł zachowa­nia dziew­czyny. I trzy­ma w napię­ciu aż do – zaskaku­jącego – finału.

Thriller w znacznej mierze swo­ją wiary­god­ność emocjon­al­ną zawdz­ięcza odtwór­czyni głównej roli, Eili Har­boe. W dowód uzna­nia jej roli w Thelmie ode­brała, wręc­zone pod­czas ostat­niego Berli­nale, wyróżnie­nie w kat­e­gorii: Młodzi, obiecu­ją­cy aktorzy europe­js­cy.

Zaciekaw­ieni? Zatem zaprasza­my do kin! Listę najbliższych sean­sów i lin­ki do even­tów na Facebook’u zna­j­du­je się poniżej.

Tytuł ory­gi­nal­ny: Thel­ma
Reżyser: Joachim Tri­er
Wys­tępu­ją: Eili Har­boe, Kaya Wilkins, Hen­rik Rafaelsen
Kraj pro­dukcji: Nor­we­gia, Franc­ja, Dania, Szwec­ja
Rok pro­dukcji: 2017
Data pre­miery: 8 czer­w­ca 2018
Język ory­gi­nal­ny: nor­wes­ki
Gatunek: thriller
Czas trwa­nia: 116 min.

Bile­ty na wydarzenia są do kupi­enia w kasach kin oraz  przez inter­net, ceny od 12 do 22 zł.

 

WARSZAWA: Kino Muranów, 06 czer­w­ca, godz. 19:00

Dyskusję z widza­mi, poprowadzi dr Piotr Schol­len­berg­er, adi­unkt w Zakładu Este­ty­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego obszary zain­tere­sowań to fenom­e­nolo­gia i trady­c­ja este­ty­ki fenom­e­no­log­icznej, a także teo­ria sztu­ki.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

TORUŃ: Kino Cen­trum, 6 czer­w­ca, godz. 18:00

Po sean­sie odbędzie się roz­mowa z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Bada­nia, które prowadzi sku­pi­a­ją się na prob­lemach filo­zofii kul­tu­ry oraz filo­zofii społecznej.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

ŁÓDŹ: Kino Char­lie, 06 czer­w­ca, godz. 19:00

Dia­log po filmie poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra — adi­unkt w Kat­e­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ. Związany także z wydzi­ałem Orga­ni­za­cji Pro­dukcji Fil­mowej i Telewiz­yjnej, gdzie prowadzi zaję­cia z ety­ki w medi­ach. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mu­ją filo­zofię prak­ty­czną, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematy­ki spraw­iedli­woś­ci i uza­sad­nial­noś­ci sądów moral­nych. Pry­wat­nie entuz­jas­ta podróży na Blis­ki i Dale­ki Wschód, nieortodoksyjnej muzy­ki i kina autorskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

ZDUŃSKA WOLA: Kino Ratusz, 06 czer­w­ca, godz. 17:45

Po sean­sie poroz­maw­iać moż­na będzie z dr Marcin­em Mar­ią Bogusławskim – z pochodzenia zduńskowolanin, adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Intere­su­je się filo­zofią human­isty­ki, filo­zofią poli­ty­ki, epis­te­mologią his­to­ryczną, teorią i filo­zofią muzy­ki.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

KATOWICE: Świa­towid, 06 czer­w­ca, godz. 18:30

Z widza­mi roz­maw­iała będzie dr Alic­ja Pietras z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach). Jej bada­nia sku­pi­a­ją się na niemieck­iej filo­zofii tran­scen­den­tal­nej oraz neokan­tyzmie.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

LUBLIN: Cen­trum Kul­tu­ry, 06 czer­w­ca, godz. 18:00

Po sean­sie o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie. Bada on kwest­ie doty­czące filo­zofii per­cepcji oraz jej pow­iązań z myśle­niem metafizy­cznym.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

GDYNIA: Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, 06 czer­w­ca, godz. 19:30

Dyskusję po filmie poprowadzi dr hab. Michał Kacz­mar­czyk, pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

KRAKÓW: Kino Pod Barana­mi, 06 czer­w­ca, godz. 20:00
Małopol­s­ki Ogród Sztu­ki, ul. Rajs­ka 12

Dr hab. Joan­na Hańderek – adi­unkt w Insty­tut Filo­zofii UJ. Zaj­mu­je się: filo­zofią kul­tu­ry i filo­zofią współczes­noś­ci, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem postkolo­nial­iz­mu, glob­al­iza­cji, gen­der i mul­ti­kul­tur­al­iz­mu. Autor­ka Meta­mor­fozy i muzea, Czas i spotkanie. Od 2013 roku orga­nizu­je cykl wykładów i spotkań poświę­conych wyk­lucze­niu „Kul­tura wyk­luczenia?” oraz kon­fer­encji „Filo­zofia tech­nologii”. Z kotką na kolanach pisze filo­zoficznego blo­ga.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

POZNAŃ: Kino Muza, 13 czer­w­ca, godz. 21:00

Dia­log z widza­mi poprowadzi dr Andrzej Marzec, filo­zof, dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, a także kry­tyk fil­mowy i redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”. Jego pra­ca badaw­cza sku­pia się na prob­lematyce wid­mon­tologii, dekon­strukcji, posthu­man­iz­mu oraz współczes­nego kina alter­naty­wnego. Autor pier­wszej pol­skiej książ­ki doty­czącej hauntologii pt. Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci (2015).

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Redakc­ja „Filo­zo­fuj!”, jako patron spotkań filo­zoficznych, serdecznie zaprasza na seans i życzy wielu filo­zoficznych reflek­sji, o których będzie moż­na potem podysku­tować!


Spotka­nia Filo­zoficzne to cykl wydarzeń, odby­wa­ją­cych się w różnych mias­tach, pod­czas których przed­premierowo emi­towane są filmy z reper­tu­aru Gutek Film. Po każdej pro­jekcji wid­zowie mają okazję uczest­niczyć w dyskusji, w której mogą poroz­maw­iać z filo­zo­fa­mi oraz fil­moz­naw­ca­mi, bezpośred­nio naw­iązu­jąc do tem­aty­ki poruszanej w fil­mach oraz dzielić się włas­ny­mi reflek­s­ja­mi. Celem spotkań jest między inny­mi pogłę­bi­e­nie umiejęt­noś­ci związanych z anal­izą kina współczes­nego, a także usprawnie­nie samodziel­nego myśle­nia i obser­wowa­nia otacza­jącej nas rzeczy­wis­toś­ci.

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka
Źródło: Gutek Film

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy