Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkania Filozoficzne po seansie filmu Wszyscy wiedzą

Kolejne Spotkania Filozoficzne przed nami. Już w najbliższą środę, 13 marca, w wielu kinach studyjnych w całej Polsce odbędzie się prapremiera filmu Wszyscy wiedzą. Po projekcji będzie także okazja do dyskusji. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie mówi. Wszyscy też coś ukry­wa­ją, a sekre­ty wychodzą na jaw, kiedy ginie cór­ka Lau­ry, Irene. Jej zniknię­cie burzy sielankowy nas­trój małego, hisz­pańskiego miastecz­ka, a każdy sta­je się pode­jrzanym. Dra­mat związany z uprowadze­niem Irene, po której zosta­ją tylko enig­maty­czne wycin­ki z gazet, uwal­nia też demo­ny przeszłoś­ci, z który­mi mieszkań­cy prow­incji muszą się ter­az zmierzyć.

Film Wszyscy wiedzą jest dziełem znakomitego irańskiego reży­sera Asghara Farhadiego, który jest znany z takich pro­dukcji jak Co wiesz o Elly (2009), Rozs­tanie (2011) czy Przeszłość (2013). W obsadzie jego najnowszego fil­mu będziemy mogli zobaczyć między inny­mi nomi­nowaną do Oscara Pene­lope Cruz, która wcieliła się w rolę Lau­ry. W rolę Paco, miłoś­ci Lau­ry z dawnych lat, wcielił się Javier Bar­dem. Ten duet aktors­ki zro­bił już wiele zamiesza­nia w kine­matografii. Czy tak będzie także tym razem?

Poniżej lista kin, które biorą udzi­ał w pro­jek­cie Spotkań Filo­zoficznych:

Kraków, Kino pod Barana­mi, 12 mar­ca, godz­i­na 20:30

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czyni i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/327345607913167/

Warsza­wa, Kino Muranów, 13 mar­ca, godz­i­na 19:00

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi dr Mikołaj Sławkows­ki-Rode z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jeden z założy­cieli i głównych orga­ni­za­torów Humane Phi­los­o­phy Project, będącego inic­jaty­wą opartą na współpra­cy Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i Oks­fordzkiego (www.humanephilosophy.com).

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/636439023464458/

Poz­nań, Kino Muza, 13 mar­ca„ godz­i­na 21:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Autor książ­ki Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci (2015).

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/1954745781296504/

Łódź, Kino Char­lie, 13 mar­ca, godz­i­na 19:00

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra – adi­unkt w Kat­e­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ. Związany także z wydzi­ałem Orga­ni­za­cji Pro­dukcji Fil­mowej i Telewiz­yjnej, gdzie prowadzi zaję­cia z ety­ki w medi­ach.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/1985241178450422/

Toruń, Kino Cen­trum, 13 mar­ca, godz­i­na 18:30

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr. hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/345803766025170/

Katow­ice, Kino Świa­towid, 13 mar­ca, godz­i­na 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Agniesz­ka Woszczyk (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach) Uni­w­er­sytet Śląs­ki w Katow­icach.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/563738337365230/

Lublin, Cen­trum Kul­tu­ry, 13 mar­ca , godz­i­na 18:30

Po sean­sie o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie. Spotkanie poprowadzi Piotr Pękala.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/622414624890153/

Gdy­nia, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, 14 mar­ca, godz­i­na 19:30

Po sean­sie zaprasza­my do dyskusji, którą poprowadzi dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/2497369560277399/

 

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy