Aktualności Filozofia w filmie Patronaty

Spotkania Filozoficzne z Gutek Film – Matthias i Maxime

Matthias i Maxime

W lutym w ramach cyklicz­nych spo­tkań filo­zo­ficz­nych z pro­jek­cja­mi Gutek Film pro­po­nu­je­my Wam przed­pre­mie­ro­wo film „Mat­thias i Maxi­me” w reż. Xavie­ra Dola­na. Patro­nem medial­nym wyda­rze­nia jest „Filo­zo­fuj!”.

Naj­czul­szy, naj­cie­plej­szy, bez­wstyd­nie roman­tycz­ny nowy film Xavie­ra Dola­na jest histo­rią jed­ne­go poca­łun­ku, któ­ry wstrzą­snął sta­rą zna­jo­mo­ścią, zmą­cił bez­tro­skie wody mło­do­ści i na zawsze odmie­nił życie tytu­ło­wych boha­te­rów. Ten pean na cześć przy­ja­ciel­skich wię­zów przy­po­mi­na, że praw­dzi­wa miłość nie może się obejść bez praw­dzi­wej przy­jaź­ni. A cza­sem się od niej zaczyna.

Mat­thias i Maxi­me” zro­bio­ny został z myślą o trzy­dzie­sto­lat­kach, któ­rych krzep­ną­ca toż­sa­mość pozo­sta­wia coraz mniej miej­sca na nie­spo­dzian­ki i nie­prze­wi­dzia­ne zwro­ty uczuć. Opo­wie­dzia­ny w deli­kat­nych paste­lo­wych kolo­rach, bły­sko­tli­wych dia­lo­gach i pio­sen­kach (mię­dzy inny­mi Arca­de Fire, Pet Shop Boys, Tom Odell, Florence+The Machi­ne, Brit­ney Spe­ars) brzmią­cych jak wyzna­nie, któ­re­go nie ma się odwa­gi uczy­nić wprost.

Maxi­me (Xavier Dolan zagrał we wła­snym fil­mie po raz pierw­szy od 6 lat) wła­śnie wybie­ra się na dwa lata do Austra­lii. Chce pozo­sta­wić za sobą nie tyle Kana­dę, co pra­cę w barze, uczu­cio­we nie­speł­nie­nie i nie­ustan­ne kłót­nie z mat­ką, któ­rą musi się zaj­mo­wać. Kil­ka ostat­nich tygo­dni przed wyjaz­dem spę­dza z pacz­ką sta­rych przy­ja­ciół: piją piwo, palą papie­ro­sy, gra­ją w kalam­bu­ry, obra­ża­ją się i godzą. Dla nie­śmia­łe­go Maxime’a, po któ­re­go twa­rzy, niczym łza, spły­wa czer­wo­ne zna­mię, kum­ple sta­no­wią namiast­kę kocha­ją­cej i akcep­tu­ją­cej rodzi­ny. Jed­nym z naj­bliż­szych przy­ja­ciół chło­pa­ka jest Mat­thias (Gabriel D’Almeida Fri­tas), począt­ku­ją­cy praw­nik zmie­rza­ją­cy wprost do karie­ry i ślu­bu. Spre­cy­zo­wa­ne pla­ny obu chło­pa­ków pokrzy­żu­je jed­nak pew­na impre­za, pod­czas któ­rej zagra­ją w stu­denc­kim fil­mie, w sce­nie poca­łun­ku. Spo­tka­ją się w niej, ubra­ne w almo­do­va­row­skie błę­kit i czer­wień, tłu­mio­ne lata­mi uczu­cia i nie­ocze­ki­wa­nie odkry­te pożą­da­nie. Czy boha­te­ro­wie odwa­żą się z nimi skonfrontować?

Dolan jest mistrzem pozor­nie banal­nych scen, w któ­rych kry­ją się się­ga­ją­ce zeni­tu emo­cje i roz­sa­dza­ją­ce ruty­nę dra­ma­ty. Ma dosko­na­ły słuch do nastro­ju i jak nikt czu­je ducha cza­su. Jego boha­te­ro­wie jesz­cze pamię­ta­ją treść „Harry’ego Pot­te­ra” i „Dra­gon Ball”, ale już oglą­da­ją „Inwa­zję bar­ba­rzyń­ców” – kul­to­wy film o gru­pie wie­ko­wych przy­ja­ciół. Zawie­sze­ni pomię­dzy dzie­ciń­stwem i doro­sło­ścią, prze­czu­wa­ją, że nigdy nie będzie lep­szej oka­zji, żeby ryzy­ku­jąc wszyst­ko, powie­dzieć: „Kocham”.

Har­mo­no­gram wyświe­tleń: 

Kra­ków Kino pod Bara­na­mi 4 lute­go, godz. 20:35

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja inspi­ro­wa­na fil­mem, któ­rą popro­wa­dzi mgr Anna Piskor­ska z Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, fil­mo­znaw­czy­mi i absol­went­ka stu­diów mię­dzy­wy­dzia­ło­wych (filo­zo­fia, reli­gio­znaw­stwo, kul­tu­ro­znaw­stwo). Obec­nie dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audio­wi­zu­al­nych UJ. Pro­wa­dzi autor­skie kur­sy na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym oraz wła­sny cykl spo­tkań fil­mo­wych KINO w tyglu KULTUR.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

————————————–

Łódź Kino Char­lie 4 lute­go, godz. 18:00

Po pro­jek­cji odbę­dzie się dys­ku­sja, któ­rą popro­wa­dzi dr hab. Wio­let­ta Kazi­mier­ska-Jerzyk, histo­rycz­ka sztu­ki z Insty­tu­tu Filo­zo­fii UŁ.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

——————————

Kato­wi­ce Kino Świa­to­wid 5 lute­go, godz. 18:30

Roz­mo­wę po fil­mie popro­wa­dzi adiunkt Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Katowicach.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

—————————–

Toruń Kino Cen­trum 5 lute­go, godz. 18:00

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

———————————

Zduń­ska Wola Kino Ratusz, 5 lute­go, godz. 18:00

Spo­tka­nie po fil­mie popro­wa­dzi zduń­sko­wo­la­nin — dr Mar­cin Bogu­sław­ski z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Naj­waż­niej­sze zain­te­re­so­wa­nia nasze­go gościa to filo­zo­fia nauk huma­ni­stycz­nych i filo­zo­fia poli­ty­ki, epi­ste­mo­lo­gia, współ­cze­sna filo­zo­fia fran­ko­foń­ska, w tym filo­zo­fia nauki (Geo­r­ges Can­gu­il­hem, Michel Ser­res, Isa­bel­le Sten­gers, Bru­no Lato­ur), filo­zo­fia muzy­ki i tomizm.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

———————————-

Lublin Cen­trum Kul­tu­ry, 19 lute­go, godz. 18:00

Po sean­sie, już tra­dy­cyj­nie o zagad­nie­niach filo­zo­ficz­nych uka­za­nych w fil­mie opo­wie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakła­du Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej UMCS w Lubli­nie. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Piotr Pękala.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

——————————–

War­sza­wa Kino Mura­nów 19 lute­go, godz. 19:00

Po sean­sie w Kinie Mura­nów dys­ku­sję z widza­mi popro­wa­dzi dr hab. Piotr Schol­len­ber­ger, z Zakła­du Este­ty­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

———————————-

Poznań Kino Muza 19 lute­go, godz. 20:00

Spo­tka­nie po pro­jek­cji popro­wa­dzi dr Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mo­wy, vlo­ger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM w Pozna­niu, wykła­dow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współ­pra­cu­je z cen­trum kul­tu­ry „Pawi­lon” w Pozna­niu. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze sku­pia­ją się wokół: dekon­struk­cji, wid­mon­to­lo­gii, post­hu­ma­ni­zmu oraz współ­cze­sne­go kina alter­na­tyw­ne­go. Autor książ­ki “Wid­mon­to­lo­gia. Teo­ria filo­zo­ficz­na i prak­ty­ka arty­stycz­na pono­wo­cze­sno­ści” (2015).

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pederastia/homosexualizm/pedofilia/sodomia?!
    Jak może­cie pro­pa­go­wać takie dwu­znacz­no­ści, cho­re myśli i obrzy­dli­stwa w sty­lu Almo­do­va­ra, przy­łą­czać się do tego, i to tutaj?! pseu­do filozoficznie?!
    A fe!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy