Aktualności Filozofia w filmie Patronaty

Spotkania Filozoficzne z Gutek Film – Matthias i Maxime

Matthias i Maxime

Zapisz się do naszego newslettera

W lutym w ramach cyk­licznych spotkań filo­zoficznych z pro­jekc­ja­mi Gutek Film pro­ponu­je­my Wam przed­premierowo film „Matthias i Maxime” w reż. Xaviera Dolana. Patronem medi­al­nym wydarzenia jest „Filo­zo­fuj!”.

Najczul­szy, naj­cieple­jszy, bezw­styd­nie roman­ty­czny nowy film Xaviera Dolana jest his­torią jed­nego pocałunku, który wstrząs­nął starą zna­jo­moś­cią, zmą­cił beztroskie wody młodoś­ci i na zawsze odmienił życie tytułowych bohaterów. Ten pean na cześć przy­ja­ciel­s­kich więzów przy­pom­i­na, że prawdzi­wa miłość nie może się obe­jść bez prawdzi­wej przy­jaźni. A cza­sem się od niej zaczy­na.

Matthias i Maxime” zro­biony został z myślą o trzy­dziesto­latkach, których krzep­ną­ca tożsamość pozostaw­ia coraz mniej miejs­ca na niespodzian­ki i nieprzewidziane zwroty uczuć. Opowiedziany w delikat­nych pastelowych kolorach, błyskotli­wych dialo­gach i piosenkach (między inny­mi Arcade Fire, Pet Shop Boys, Tom Odell, Florence+The Machine, Brit­ney Spears) brzmią­cych jak wyz­nanie, którego nie ma się odwa­gi uczynić wprost.

Maxime (Xavier Dolan zagrał we włas­nym filmie po raz pier­wszy od 6 lat) właśnie wybiera się na dwa lata do Aus­tralii. Chce pozostaw­ić za sobą nie tyle Kanadę, co pracę w barze, uczu­ciowe niespełnie­nie i nieustanne kłót­nie z matką, którą musi się zaj­mować. Kil­ka ostat­nich tygod­ni przed wyjaz­dem spędza z paczką starych przy­jaciół: piją piwo, palą papierosy, gra­ją w kalam­bury, obraża­ją się i godzą. Dla nieśmi­ałego Maxime’a, po którego twarzy, niczym łza, spły­wa czer­wone znamię, kumple stanow­ią nami­astkę kocha­jącej i akcep­tu­jącej rodziny. Jed­nym z najbliższych przy­jaciół chłopa­ka jest Matthias (Gabriel D’Almeida Fritas), początku­ją­cy prawnik zmierza­ją­cy wprost do kari­ery i ślubu. Spre­cy­zowane plany obu chłopaków pokrzyżu­je jed­nak pew­na impreza, pod­czas której zagra­ją w stu­denckim filmie, w sce­nie pocałunku. Spotka­ją się w niej, ubrane w almod­ovarowskie błęk­it i czer­wień, tłu­mione lata­mi uczu­cia i nieoczeki­wanie odkryte pożą­danie. Czy bohaterowie odważą się z nimi skon­fron­tować?

Dolan jest mis­trzem pozornie banal­nych scen, w których kryją się się­ga­jące zen­i­tu emoc­je i rozsadza­jące rutynę dra­maty. Ma doskon­ały słuch do nas­tro­ju i jak nikt czu­je ducha cza­su. Jego bohaterowie jeszcze pamię­ta­ją treść „Harry’ego Pot­tera” i „Drag­on Ball”, ale już oglą­da­ją „Inwazję bar­barzyńców” – kul­towy film o grupie wiekowych przy­jaciół. Zaw­ieszeni pomiędzy dziecińst­wem i dorosłoś­cią, przeczuwa­ją, że nigdy nie będzie lep­szej okazji, żeby ryzyku­jąc wszys­tko, powiedzieć: „Kocham”.

Har­mono­gram wyświ­etleń: 

Kraków Kino pod Barana­mi 4 lutego, godz. 20:35

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czy­mi i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

————————————–

Łódź Kino Char­lie 4 lutego, godz. 18:00

Po pro­jekcji odbędzie się dyskus­ja, którą poprowadzi dr hab. Wio­let­ta Kaz­imier­s­ka-Jerzyk, his­to­rycz­ka sztu­ki z Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

——————————

Katow­ice Kino Świa­towid 5 lutego, godz. 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi adi­unkt Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

—————————–

Toruń Kino Cen­trum 5 lutego, godz. 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

———————————

Zduńs­ka Wola Kino Ratusz, 5 lutego, godz. 18:00

Spotkanie po filmie poprowadzi zduńskowolanin — dr Marcin Bogusławs­ki z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Najważniejsze zain­tere­sowa­nia naszego goś­cia to filo­zofia nauk human­isty­cznych i filo­zofia poli­ty­ki, epis­te­molo­gia, współczes­na filo­zofia franko­fońs­ka, w tym filo­zofia nau­ki (Georges Can­guil­hem, Michel Ser­res, Isabelle Stengers, Bruno Latour), filo­zofia muzy­ki i tomizm.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

———————————-

Lublin Cen­trum Kul­tu­ry, 19 lutego, godz. 18:00

Po sean­sie, już trady­cyjnie o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie. Spotkanie poprowadzi Piotr Pękala.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

——————————–

Warsza­wa Kino Muranów 19 lutego, godz. 19:00

Po sean­sie w Kinie Muranów dyskusję z widza­mi poprowadzi dr hab. Piotr Schol­len­berg­er, z Zakładu Este­ty­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

———————————-

Poz­nań Kino Muza 19 lutego, godz. 20:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi dr Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się wokół: dekon­strukcji, wid­mon­tologii, posthu­man­iz­mu oraz współczes­nego kina alter­naty­wnego. Autor książ­ki “Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci” (2015).

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pederastia/homosexualizm/pedofilia/sodomia?!
    Jak może­cie propagować takie dwuz­nacznoś­ci, chore myśli i obrzy­dlist­wa w sty­lu Almod­ovara, przyłączać się do tego, i to tutaj?! pseu­do filo­zoficznie?!
    A fe!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy