Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkania Filozoficzne z Gutek Film – Portret kobiety w ogniu

portret kobiety w ogniu gutek film
Nagrodzony w 2019 roku w Cannes za najlepszy scenariusz film „Portret kobiety w ogniu” będzie głównym tematem najbliższego „Spotkania z filozofią”. Projekcje połączone będą z rozmowami z filozofami z wielu ośrodków akademickich. Patronem medialnym wydarzenia jest „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Akc­ja fil­mu roz­gry­wa się w osiem­nas­towiecznej Francji. Mło­da malar­ka dosta­je zlece­nie na wyko­nanie portre­tu pewnej dziew­czyny bez jej wiedzy. Wyma­ga to szczegól­nie bacznego obser­wowa­nia, wpa­try­wa­nia się w mimikę i sub­tel­ność ruchów. Portret musi bowiem pow­stać z pamię­ci. Takie zachowa­nia nie bez powodu zosta­ją ode­brane jed­nak za rodzące się w malarce uczu­cie.

Reży­ser­ka Celine Sci­amma potrafi w niezwykły sposób opowiedzieć his­torię, która łączy w sobie momen­ty melo­dra­maty­czne z trzy­ma­ją­cy­mi w napię­ciu sce­na­mi. Reży­ser­ka zad­bała o każdy szczegół: piękne kostiumy czy muzykę, której twór­ca­mi są Jean-Bap­tiste de Laubier i Arthur Simoni­ni. Nie bez znaczenia pozosta­je także piękny kra­jo­braz Bre­tanii. Sci­amma zabiera widzów w podróż po emocjon­al­nej skali od pory­w­czego żaru uczuć do intym­nego wyciszenia.

Harmonogram spotkań w poszczególnych miastach:

  1. Poz­nań ‒ Kino Muza, 2 październi­ka, godz­i­na 20:00 Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Wydarze­nie na Face­booku
  2. Kraków ‒ Kino pod Barana­mi, 8 październi­ka, godz­i­na 20:00 Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czy­mi i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Wydarze­nie na Face­booku
  1. Łódź ‒ Kino Char­lie, 8 październi­ka, godz­i­na 18:00 Po pro­jekcji odbędzie się dyskus­ja, którą poprowadzi dr hab. Wio­let­ta Kaz­imier­s­ka-Jerzyk, este­ty­cz­ka i his­to­rycz­ka sztu­ki pracu­ją­ca w Insty­tut Filo­zofii UŁ. Wydarze­nie na Face­booku
  2. Warsza­wa ‒ Kino Muranów, 9 październi­ka, godz­i­na 19:00 Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi dok­tor Piotr Schol­len­berg­er — pra­cown­ik Zakładu Este­ty­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Zaj­mu­je się trady­cją fenom­e­no­log­iczną, prob­lematyką doświad­czenia este­ty­cznego, prob­le­ma­mi este­ty­ki współczes­nej i teorii sztu­ki. Autor rozpraw i przekładów z zakre­su este­ty­ki i filo­zofii sztu­ki. Wydarze­nie na Face­booku
  3. Katow­ice ‒ Kino Świa­towid, 9 październi­ka, godz­i­na 18:30 Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Alic­ja Pietras, adi­unkt Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wist­ka w Katow­icach. Wydarze­nie na Face­booku
  4. Toruń ‒ Kino Cen­trum, 16 październi­ka, godz­i­na 18:00 Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Wydarze­nie na Face­booku

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy