Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkania Filozoficzne z Gutek Film – Portret kobiety w ogniu

portret kobiety w ogniu gutek film
Nagrodzony w 2019 roku w Cannes za najlepszy scenariusz film „Portret kobiety w ogniu” będzie głównym tematem najbliższego „Spotkania z filozofią”. Projekcje połączone będą z rozmowami z filozofami z wielu ośrodków akademickich. Patronem medialnym wydarzenia jest „Filozofuj!”.

Akcja fil­mu roz­gry­wa się w osiem­na­sto­wiecz­nej Fran­cji. Mło­da malar­ka dosta­je zle­ce­nie na wyko­na­nie por­tre­tu pew­nej dziew­czy­ny bez jej wie­dzy. Wyma­ga to szcze­gól­nie bacz­ne­go obser­wo­wa­nia, wpa­try­wa­nia się w mimi­kę i sub­tel­ność ruchów. Por­tret musi bowiem powstać z pamię­ci. Takie zacho­wa­nia nie bez powo­du zosta­ją ode­bra­ne jed­nak za rodzą­ce się w malar­ce uczucie.

Reży­ser­ka Celi­ne Sciam­ma potra­fi w nie­zwy­kły spo­sób opo­wie­dzieć histo­rię, któ­ra łączy w sobie momen­ty melo­dra­ma­tycz­ne z trzy­ma­ją­cy­mi w napię­ciu sce­na­mi. Reży­ser­ka zadba­ła o każ­dy szcze­gół: pięk­ne kostiu­my czy muzy­kę, któ­rej twór­ca­mi są Jean-Bap­ti­ste de Lau­bier i Arthur Simo­ni­ni. Nie bez zna­cze­nia pozo­sta­je tak­że pięk­ny kra­jo­braz Bre­ta­nii. Sciam­ma zabie­ra widzów w podróż po emo­cjo­nal­nej ska­li od poryw­cze­go żaru uczuć do intym­ne­go wyciszenia.

Harmonogram spotkań w poszczególnych miastach:

  1. Poznań ‒ Kino Muza, 2 paź­dzier­ni­ka, godzi­na 20:00 Spo­tka­nie po pro­jek­cji popro­wa­dzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mo­wy, vlo­ger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM w Pozna­niu, wykła­dow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współ­pra­cu­je z cen­trum kul­tu­ry „Pawi­lon” w Pozna­niu. Wyda­rze­nie na Facebooku
  2. Kra­ków ‒ Kino pod Bara­na­mi, 8 paź­dzier­ni­ka, godzi­na 20:00 Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja inspi­ro­wa­na fil­mem, któ­rą popro­wa­dzi mgr Anna Piskor­ska z Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, fil­mo­znaw­czy­mi i absol­went­ka stu­diów mię­dzy­wy­dzia­ło­wych (filo­zo­fia, reli­gio­znaw­stwo, kul­tu­ro­znaw­stwo). Wyda­rze­nie na Facebooku
  1. Łódź ‒ Kino Char­lie, 8 paź­dzier­ni­ka, godzi­na 18:00 Po pro­jek­cji odbę­dzie się dys­ku­sja, któ­rą popro­wa­dzi dr hab. Wio­let­ta Kazi­mier­ska-Jerzyk, este­tycz­ka i histo­rycz­ka sztu­ki pra­cu­ją­ca w Insty­tut Filo­zo­fii UŁ. Wyda­rze­nie na Facebooku
  2. War­sza­wa ‒ Kino Mura­nów, 9 paź­dzier­ni­ka, godzi­na 19:00 Po sean­sie dys­ku­sję z widza­mi popro­wa­dzi dok­tor Piotr Schol­len­ber­ger — pra­cow­nik Zakła­du Este­ty­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Zaj­mu­je się tra­dy­cją feno­me­no­lo­gicz­ną, pro­ble­ma­ty­ką doświad­cze­nia este­tycz­ne­go, pro­ble­ma­mi este­ty­ki współ­cze­snej i teo­rii sztu­ki. Autor roz­praw i prze­kła­dów z zakre­su este­ty­ki i filo­zo­fii sztu­ki. Wyda­rze­nie na Facebooku
  3. Kato­wi­ce ‒ Kino Świa­to­wid, 9 paź­dzier­ni­ka, godzi­na 18:30 Roz­mo­wę po fil­mie popro­wa­dzi dr Ali­cja Pie­tras, adiunkt Filo­zo­fia & Coaching & Kogni­ty­wist­ka w Kato­wi­cach. Wyda­rze­nie na Facebooku
  4. Toruń ‒ Kino Cen­trum, 16 paź­dzier­ni­ka, godzi­na 18:00 Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Wyda­rze­nie na Facebooku

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Radkiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy