Aktualności Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkania filozoficzne z Gutek Film – Schyłek dnia

Kolejne spotkania z filozofią w kinie już na początku kwietnia. Gutek Film we współpracy z instytutami filozofii w Polsce zaprasza na film „Schyłek dnia” w reżyserii László Nemesa. Patronem medialnym cyklu jest magazyn„Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Schyłek dnia” to nagrod­zone na fes­ti­walu w Wenecji najnowsze dzieło Lás­zló Neme­sa, zdoby­w­cy Oscara za „Syna Sza­wła”. Skon­struowany na podobieńst­wo tajem­niczego labiryn­tu film prowadzi nas przez Budapeszt u progu XX wieku, wtedy wciąż jed­ną z najważniejszych metropolii Europy; perłę aus­tro-węgier­skiego imperi­um. Prze­wod­niczką po przek­wita­ją­cym niepostrzeże­nie mieś­cie jest młodz­i­ut­ka Irisz, cór­ka właś­ci­cieli sklepu z kapelusza­mi, którzy przed laty zginęli w pożarze. Dziew­czy­na szu­ka zagin­ionego bra­ta, ale też odpowiedzi na pyta­nia o włas­ną tożsamość. Błądzi, zapuszcza się w zauł­ki i ślepe ulicz­ki, odkry­wa wnętrza ele­ganc­kich sklepów, pałaców, ale też kryjów­ki anar­chistów i nędzne robot­nicze klit­ki. Oto świat tech­no­log­icznego tri­um­fu i cywiliza­cyjnego zaco­fa­nia, luk­susu i niepoko­ju; świat, w którym o sta­tusie świad­czy twój kapelusz. Wyrafi­nowanie przes­ta­je już jed­nak chronić przed pul­su­jącą na obrzeżach mias­ta dziką energią rewolty.

Z niesły­chanie gęstej, inten­sy­wnej materii tajem­nic i przeczuć; z atmos­fery traw­iącej świat gorącz­ki, tka Lás­zló Nemes porusza­jącą opowieść o końcu. Niesły­chanie sug­esty­w­na aura apokalip­sy, tytułowego “schyłku dnia”, przy­pom­i­na, że nic nie trwa wiecznie, że dzisiejsze sto­lice to jutrze­jsze peryferie, że his­to­ria wcale nie dobiegła koń­ca. Nos­tal­giczny, ską­pa­ny w dogo­ry­wa­ją­cym świ­etle – i bard­zo głośno biją­cy na alarm, film węgier­skiego reży­sera to nie tyle podróż w przeszłość, ale przede wszys­tkim requiem dla naszego świa­ta.

Harmonogram spotkań w wybranych miastach:

Łódź | Kino Charlie | 2 kwietnia | 18:00

Dyskus­je po filmie poprowadzi dr Agniesz­ka Rej­ni­ak-Majew­s­ka z Kat­edry Este­ty­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. His­to­ryk sztu­ki i este­tyk; zaj­mu­je się his­torią sztu­ki nowoczes­nej, his­torią i teorią europe­js­kich awan­gard oraz ich związka­mi z kul­tur­owy­mi proce­sa­mi nowoczes­noś­ci – zmieni­a­ją­cy­mi się poję­ci­a­mi pod­miotowoś­ci, zmysłowoś­ci i doświad­czenia. Pub­likowała m.in. w „Przeglądzie Filo­zoficznym”, „Kul­turze Współczes­nej” i „Tek­stach Drugich”. Autor­ka książek: Puste miejsce po kry­tyce. Mod­ern­izm i mate­ri­al­isty­cz­na rewiz­ja autonomii sztuki (2014), Poli­ty­ka doświad­czenia. Clement Green­berg i trady­c­ja for­mal­isty­cznej kry­ty­ki sztu­ki (2017), Obraz zwielokrot­niony. Repro­dukc­ja fotograficz­na i wiz­ualne nar­rac­je sztu­ki awan­gar­dowej 1910–1939 (2017).

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Gdynia | Gdyńskie Centrum Filmowe | 2 kwietnia | 19:00

Po sean­sie zaprasza­my do dyskusji, którą poprowadzi dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego oraz dr Joan­na Sar­biews­ka z Kat­edry Wiedzy o Filmie i Kul­turze Audiow­iz­ual­nej Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Warszawa | Kino Muranów | 3 kwietnia | 19:00

Po sean­sie w Kinie Muranów dyskusję z widza­mi poprowadzi mgr Jakub Niko­dem, z  Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Mgr Jakub Niko­dem – zaj­mu­je się filo­zofią społeczną i his­torią idei. Nauczy­ciel aka­demic­ki. W przeszłoś­ci członek redakcji “Bez dog­matu”. Intere­su­je się prawdą, fikcją i tym, co pomiędzy.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Poznań | Kino Muza | 3 kwietnia | 20:00

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, vloger („Wid­ma Mar­ca”) dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, wykład­ow­ca UAP, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”, współpracu­je z cen­trum kul­tu­ry „Paw­ilon” w Poz­na­niu. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się wokół: dekon­strukcji, wid­mon­tologii, posthu­man­iz­mu oraz współczes­nego kina alter­naty­wnego. Autor książ­ki “Wid­mon­tolo­gia. Teo­ria filo­zoficz­na i prak­ty­ka artysty­cz­na ponowoczes­noś­ci” (2015).

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Katowice | Kino Światowid | 3 kwietnia | 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Sebas­t­ian Śpiewak (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach) z Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Lublin | Centrum Kultury | 3 kwietnia | 18:00

Po sean­sie, o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie. Spotkanie poprowadzi Piotr Pękala.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Toruń | Kino Centrum | 3 kwietnia | 18:00

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Zduńska Wola | Kino Ratusz | 10 kwietnia | 17:30

Dyskusję po sean­sie poprowadzi dr Marcin Bogusławs­ki — z pochodzenia zduńskowolanin, adi­unkt w Kat­e­drze Filo­zofii Współczes­nej Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.

Odnośnik do strony kina > tutaj.

Kraków | Kino pod Baranami | 10 kwietnia

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czyni i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR.

Wydarze­nie na Face­booku > tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy