Wywiady

Spotkanie z Elżbietą Tatarkiewicz-Skrzyńską, bratanicą Władysława Tatarkiewicza [WIDEO]

Zapisz się do naszego newslettera

 

Numer 1/2016: Uchodź­cy

Numer będzie dostęp­ny onli­ne 29 lute­go.

 


Egzem­plarz dru­ko­wa­ny nume­ru moż­na zamó­wić > tutaj. Kom­plet nume­rów z 2015 roku w prze­ce­nie moż­na zamó­wić > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2016 moż­na zamó­wić > tutaj.

W sobo­tę 20 lute­go pod­czas okrę­go­we­go eta­pu Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej w Gdań­sku mia­łam zaszczyt poznać Panią Elż­bie­tę Skrzyń­ską, bra­ta­ni­cę Wła­dy­sła­wa Tatar­kie­wi­cza. Na Olim­pia­dę „wpa­dłam” na chwi­lę, żeby zapre­zen­to­wać „Filo­zo­fuj!”. Mia­łam szyb­ko wra­cać do domu, żeby pra­co­wać na dok­to­ra­tem, a wyszło jak zwy­kle… Niech mi wyba­czą moi pro­mo­to­rzy! 🙂 Parę chwil roz­mo­wy na kory­ta­rzu z nauczy­cie­la­mi filo­zo­fii z trój­miej­skich lice­ów, m.in. z Marią Łojek-Kurzęt­kow­ską z IX LO w Gdy­ni, Prze­mkiem Sta­ro­niem z II LO w Sopo­cie i Tom­kiem Zie­liń­skim z III LO w Sopo­cie. Może jesz­cze kawa… I wte­dy Prze­mek mówi:

– A tam Pani Tatar­kie­wicz opo­wia­da o swo­im stry­ju, jak chce­cie, to może­cie posłu­chać.

– Jak to czy chce­my!? Moje jedy­ne pyta­nie brzmia­ło:

– Czy moż­na nagry­wać? 😀 A dru­gie, pomoc­ni­cze:

– Mary­sia, masz jakiś sprzęt?

– Tak, tak, mam nową komór­kę, tyl­ko jesz­cze nie wiem za bar­dzo, jak ona dzia­ła.

I tak w uni­wer­sy­tec­kiej sto­łów­ce Mary­sia zare­je­stro­wa­ła krót­kie wspo­mnie­nia na temat Wła­dy­sła­wa Tatar­kie­wi­cza opo­wie­dzia­ne usta­mi jego bra­ta­ni­cy. Jakość pozo­sta­wia, nie­ste­ty, wie­le do życze­nia, więc ope­ra­tor­ka i mon­ta­żyst­ka wybra­ła dwa frag­men­ty, dwie aneg­do­ty, któ­re mam nadzie­ję przy­pad­ną Wam do gustu. Na dłuż­szy wywiad, w domu Pani Elż­bie­ty, umó­wi­ły­śmy się już wkrót­ce. Będą wspo­mnie­nia i pamiąt­ki po nesto­rze pol­skiej filo­zo­fii. Efek­ta­mi podzie­li­my się z Wami, don’t wor­ry 🙂

Od sie­bie, zachę­cam Was do „spon­ta­nu”, wcho­dze­nia w żywe i auten­tycz­ne rela­cje „ot tak”, „z mar­szu”. Mary­się i Prze­mka tam­te­go dnia widzia­łam po raz pierw­szy w życiu. I jesz­cze zachę­cam do „zwol­nie­nia tem­pa” i do pozwo­le­nia sobie na chwi­lę roz­mo­wy z dopie­ro co pozna­ny­mi, bo efek­ty mogą prze­ro­snąć wasze naj­śmiel­sze

ocze­ki­wa­nia 🙂 C’est la vie!

Celi­na Gło­gow­ska


Aneg­do­ta o miło­ści.


Aneg­do­ta o Wła­dy­sła­wie Tatar­kie­wi­cza.

Fil­mo­wa­nie i mon­taż Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska

 

 Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy