Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Spotkanie z filozofią w Szczecinie: O tajemniczości problemu psychofizycznego

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na cykl spotkań filozoficznych organizowany przez Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej". Kolejne spotkanie już 21 lutego w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Na najbliższym spotka­niu zostanie pod­nie­sione jed­no z najważniejszych zagad­nień współczes­nej filo­zofii umysłu, czyli prob­lem psy­chofizy­czny. Od lat próbu­je­my rozwiązać ten prob­lem, czyli odpowiedzieć na pytanie, jak nasz umysł łączy się z ciałem. Jed­nak trud­no wyłonić ostate­czne jego rozwiązanie. Być może sam prob­lem jest nierozwiązy­wal­ny? Dołącz do nas, zas­tanow­imy się wspól­nie nad odpowiedz­ią.

Spotkanie poprowadzi Artur Kosec­ki, dok­torant w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, współpra­cown­ik mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Poprzed­nie spotka­nia poświę­cone były m.in. kwes­t­iom: „Zło w nas i wokół nas” oraz „Wzlot i upadek człowieka”.

Szczecin, Księ­gar­nia FiKa,  al. Papieża Jana Pawła II 6
21 lutego godz. 17.oo
Strona inter­ne­towa

Pro­fil wydarzenia na Face­booku > tutaj

Orga­ni­za­tor:

Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni:
„Filo­zo­fuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy