Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Spotkanie filozoficzne z Gutek Film: Quo vadis, Aida?

To był szok, któ­ry nauczył nas, że świat może wywró­cić się do góry noga­mi w cią­gu jed­nej chwi­li. Życie jest kru­che. Sys­tem jest kru­chy. To poczu­cie sta­le mi towa­rzy­szy. – mówi Jasmi­la Žba­nić, reży­ser­ka nomi­no­wa­nej do Osca­ra, poka­zy­wa­nej w Kon­kur­sie Festi­wa­lu w Wene­cji „Aidy”. Podob­nie jak w gło­śnej, nagro­dzo­nej przed laty Zło­tym Niedź­wie­dziem na Ber­li­na­le „Grba­vi­cy”, rów­nież i w swo­im naj­now­szym fil­mie Žba­nić podej­mu­je temat woj­ny w byłej Jugo­sła­wii. A dokład­nie masa­kry w Sre­bre­ni­cy, gdzie ponad 8 tysię­cy bośniac­kich muzuł­ma­nów, męż­czyzn i chłop­ców, zosta­ło zamor­do­wa­nych przez Ser­bów na oczach żoł­nie­rzy mię­dzy­na­ro­do­wych sił pokojowych.

[z mate­ria­łów dys­try­bu­to­ra Gutek Film]

Woj­na nie ma w sobie nic z kobie­ty – pisa­ła swe­go cza­su Swia­tła­na Alek­si­je­wicz, a naj­now­szy film Žba­nić przy­da­je kolej­nych argu­men­tów tej trud­nej tezie. Tytu­ło­wa Aida jest żoną i mat­ką, wal­czą­cą jak lwi­ca o oca­le­nie swo­ich naj­bliż­szych. Z dru­giej stro­ny Aida spra­wu­je odpo­wie­dzial­ną rolę tłu­macz­ki mię­dzy sta­cjo­nu­ją­cym w Sre­bre­ni­cy szta­bem ONZ, a coraz bar­dziej prze­ra­żo­ny­mi cywi­la­mi z Bośni, wie­lo­ty­sięcz­nym tłu­mem, któ­ry przy­by­wa pod bazę ONZ w momen­cie wkro­cze­nia do mia­sta serb­skich oddziałów.

W tych eks­tre­mal­nych warun­kach rola tłu­ma­cza nabie­ra rysu tra­gicz­ne­go. Bo jak­że wytłu­ma­czyć swo­im roda­kom i wła­snej rodzi­nie pusto­sło­wie i kłam­stwa insty­tu­cjo­nal­nych sys­te­mów obro­ny? Jakie zna­leźć sło­wa, gdy język prze­mo­cy nie tłu­ma­czy się na język war­to­ści mię­dzy­ludz­kich, a papie­ro­we mowy dygni­ta­rzy na żywe dia­lek­ty cywi­lów? Jaki­mi sło­wa­mi nazwać cynicz­ny i bez­względ­ny akt mor­du ze stro­ny naj­bliż­szych sąsia­dów? Jak mówić, gdy głos więź­nie w gardle?


Har­mo­no­gram wyświetleń:

1. TORUŃ | Kino Cen­trum | 8 wrze­śnia, godz. 18.00

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny sprze­da­ży bile­tów > tutaj.

2. KRAKÓW | Kino Pod Bara­na­mi | 13 wrze­śnia, godz. 18.00

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

3. ŁÓDŹ | Kino Char­lie | 14 wrze­śnia, godz. 19.00

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

4. POZNAŃ | Kino Muza | 15 wrze­śnia godz. 20.00

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

5. WARSZAWA | Kino Mura­nów | 7 paź­dzier­ni­ka, godz. 19.00

Lin­ki do wyda­rze­nia i sprze­da­ży zosta­ną poda­ne w póź­niej­szym terminie.

Opra­co­wa­nie: Anna Maria Piskorska

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy