Ogłoszenia Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film

Spotkanie Filozoficzne z Gutek Film – rewolucja, chciwość i Nowy porządek?

Czy rewolucja to dobre narzędzie, by zaprowadzić „Nowy porządek"? Filozofujemy z Gutek Film.

Moc­ny jak zada­ny nie­spo­dzie­wa­nie cios, kipią­cy od gnie­wu jak ulicz­ny tłum, wcią­ga­ją­cy niczym poli­tycz­na intry­ga – „Nowy porzą­dek” to wbi­ja­ją­ca w fotel mie­szan­ka thril­le­ra i dra­ma­tu roz­ta­cza­ją­ca przed nami szo­ku­ją­cą wizję naj­bliż­szej przy­szło­ści. Zdo­byw­ca Srebr­ne­go Lwa – Nagro­dy Jury na festi­wa­lu w Wene­cji prze­wi­du­je jutrzej­sze kon­se­kwen­cje dzi­siej­szych napięć. Pogłę­bia­ją­ce się nie­rów­no­ści, pęcz­nie­ją­ce bań­ki bogac­twa pośród morza despe­ra­cji, fru­stra­cji i nędzy muszą dopro­wa­dzić do kry­zy­su i „Nowy porzą­dek” roz­po­czy­na się wła­śnie w momen­cie, w któ­rym bied­ni wystę­pu­ją prze­ciw boga­tym, kolo­ro­wi prze­ciw bia­łym, woj­sko prze­ciw spo­łe­czeń­stwu, a uli­ce bie­rze we wła­da­nie chaos.

[z opi­su dys­try­bu­to­ra Gutek Film] 

 

Dzie­ło mek­sy­kań­skie­go reży­se­ra, Miche­la Fran­co, nagra­dza­ne­go za swo­je poprzed­nie fil­my: Pra­gnie­nie miło­ści i Opie­ku­na, może zasko­czyć odmien­ną od dotych­cza­so­wej kon­wen­cją thril­le­ra poli­tycz­ne­go. Po intym­nych por­tre­tach nowy „sty­li­stycz­ny porzą­dek” w twór­czo­ści Fran­co przy­bie­ra kształt dys­to­pij­nej wizji total­ne­go bun­tu rdzen­nej lud­no­ści i cie­mię­żo­nych Mety­sów na wpły­wo­wych i boga­tych eli­tach bia­łych Mek­sy­ka­nów. Śle­dząc losy jed­nej rodzi­ny widz ma jed­no­cze­śnie poczu­cie, iż zna­lazł się w samym środ­ku total­ne­go bun­tu, rebe­lii, któ­ra jak żywioł nisz­czy wszyst­ko, co jej sta­nie na drodze.

Czy mrocz­na wizja Fran­co jest roz­myśl­ną pro­wo­ka­cją, czy też real­ną opcją dla coraz bar­dziej anta­go­ni­zu­ją­cych się spo­łe­czeństw? Czy w Mek­sy­ku, dla któ­re­go zry­wy wyzwo­leń­cze sta­no­wią nie tyl­ko real­ną część histo­rii, ale tak­że jeden z naj­waż­niej­szych naro­do­wych mitów, rewo­lu­cja ozna­cza fak­tycz­ny, a może jed­nak iro­nicz­ny „nowy porzą­dek”? I wresz­cie, jakie współ­cze­śnie kono­ta­cje wyzwa­la rewo­lu­cja: wol­ność czy chci­wość, spra­wie­dli­wość czy zemstę, rów­ność czy zniewolenie?

Naj­now­szy film Fran­co nie pozwa­la o sobie łatwo zapo­mnieć, za to daje do myśle­nia i sprzy­ja otwar­tej dys­ku­sji nad kwe­stia­mi któ­re są – dosłow­nie i w prze­no­śni – nie­zmier­nie palące.


Har­mo­no­gram wyświetleń:

1. ŁÓDŹ | Kino Char­lie | 5 paź­dzier­ni­ka (wto­rek) o godz. 19:00 

Po sean­sie, zapra­sza­my na dys­ku­sję, któ­rą popro­wa­dzi dr Joan­na Mik­sa – absol­went­ka histo­rii i filo­zo­fii na Wydzia­le Histo­rycz­no-Filo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Ukoń­czy­ła rów­nież filo­lo­gię hisz­pań­ską. Adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UŁ. Zaj­mu­je się filo­zo­fią prak­tycz­ną Imma­nu­ela Kan­ta, ety­ką zawo­du nauczy­cie­la, zawo­du dzien­ni­ka­rza oraz bio­ety­ką. W szcze­gól­no­ści inte­re­su­je ją ety­ka sys­te­mów edu­ka­cji kra­jów świa­ta zachod­nie­go. Wykła­da gościn­nie na hisz­pań­skim Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se w Madrycie.

Wyda­rze­nie na Face­bo­ok’u > tutaj

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj

 

2. TORUŃ | Kino Cen­trum | 6 paź­dzier­ni­ka (śro­da) o godz. 18:00 w Kinie Centrum

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu.

Wyda­rze­nie na Face­bo­ok’u > tutaj

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj

 

3. KRAKÓW | Kino Pod Bara­na­mi | 6 paź­dzier­ni­ka (śro­da) o godz. 20:15 

Spo­tka­nie wokół fil­mu popro­wa­dzi mgr Anna Piskor­ska – fil­mo­znaw­czy­ni, absol­went­ka stu­diów mię­dzy­wy­dzia­ło­wych (filo­zo­fia, reli­gio­znaw­stwo, kul­tu­ro­znaw­stwo) i dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audio­wi­zu­al­nych UJ. Pro­wa­dzi autor­skie kur­sy m.in. na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

Wyda­rze­nie na Face­bo­ok’u > tutaj

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj

 

4. KATOWICE | Kino Świa­to­wid | 6 paź­dzier­ni­ka (śro­da) o godz. 19:00 

Roz­mo­wę po fil­mie popro­wa­dzi dr Dariusz Ole­siń­ski z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego.

Wyda­rze­nie na Face­bo­ok’u > tutaj

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj

 

5. POZNAŃ | Kino Muza | 6 paź­dzier­ni­ka (śro­da) o godz. 20:00 

Spo­tka­nie po pro­jek­cji popro­wa­dzi dr Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mo­wy, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM w Pozna­niu, redak­tor „Cza­su Kultury”.

Wyda­rze­nie na Face­bo­ok’u > tutaj

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj

 

6. WARSZAWA | Kino Mura­nów | 21 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00

Infor­ma­cje o pro­wa­dzą­cym poja­wią się wkrótce.

Wyda­rze­nie na Face­bo­ok’u > tutaj

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj

 


Opra­co­wa­nie: Anna Maria Piskorska

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy