Filozofia w filmie Ogłoszenia Patronaty Spotkania filozoficzne z Gutek Film Wydarzenia

Spotkanie filozoficzne z Gutek Film: „Szarlatan” – czy uzdrowiciel?

Nadchodzące Spotkanie filozoficzne stanowi świetny pretekst do przeżycia i porozmawiania o uczuciu ambiwalencji. O kinie mówi się, że budzi emocje, a kino artystyczne najchętniej budzi emocje niejednoznaczne. Im większa w nas (widzach) ambiwalencja, tym szersze spectrum doznawanych wrażeń i głębszy namysł nad złożonością świata.

Agniesz­ka Hol­land to bez­sprzecz­na mistrzy­ni w kre­owa­niu nie­jed­no­znacz­nych por­tre­tów ludzi, któ­rzy mie­rzą się z wyzwa­nia­mi XX wie­ku. Tym razem boha­te­rem fil­mo­wej histo­rii – tytu­ło­wym szar­la­ta­nem – jest cze­cho­sło­wac­ki zie­larz Jan Miko­lášek, postać legen­dar­na z powo­du swo­ich doko­nań: pomógł kil­ku milio­nom cho­rych. Czy ten fakt wystar­czy, by nazwać go „dobrym czło­wie­kiem”? Z dru­giej stro­ny: czy moż­na jed­no­znacz­nie oce­nić jed­nost­kę uwi­kła­ną w nie­jed­no­znacz­ne cza­sy – opre­syj­ne i okrut­ne? Z trze­ciej zaś: czy ambi­wa­len­cja nie jest wpi­sa­na w sam pro­ces pozna­wa­nia dru­gie­go czło­wie­ka i jego moral­nej oceny?

Naj­waż­niej­sza pol­ska reży­ser­ka i zara­zem jed­na z naj­wy­bit­niej­szych auto­rek świa­to­we­go kina powra­ca opar­tym na fak­tach, zre­ali­zo­wa­nym z roz­ma­chem Szar­la­ta­nem. Debiu­tu­ją­cy na tego­rocz­nym Ber­li­na­le, gdzie uzna­no go za jeden z naj­lep­szych tytu­łów festi­wa­lu, film Agniesz­ki Hol­land to zna­ko­mi­ta, nie­sza­blo­no­wa i nie­sły­cha­nie zmy­sło­wa opo­wieść o męż­czyź­nie, któ­ry zapra­gnął okieł­znać natu­rę. Twór­czy­ni nomi­no­wa­nych do Osca­ra W ciem­no­ściEuro­py, Euro­py, a tak­że Oby­wa­te­la Jone­saPoko­tu, gro­ma­dzi tu naj­waż­niej­sze wąt­ki swo­jej twór­czo­ści: bie­rze na warsz­tat postać geniu­sza, obser­wu­je rela­cje czło­wie­ka z przy­ro­dą, przy­glą­da się wie­rze, któ­ra czy­ni cuda i po raz kolej­ny jest naszą prze­wod­nicz­ką po para­dok­sach XX wie­ku. A kre­śląc zaska­ku­ją­cą love sto­ry, przy­po­mi­na, jak łatwo miłość może zmie­nić się we wła­sne przeciwieństwo.

[z mate­ria­łów dys­try­bu­to­ra Gutek Film] 


Har­mo­no­gram wyświetleń: 

1. KRAKÓW | Kino Pod Bara­na­mi | 6 paź­dzier­ni­ka godz. 20:00

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja inspi­ro­wa­na fil­mem, któ­rą popro­wa­dzi mgr Anna Piskor­ska z Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, fil­mo­znaw­czy­ni i absol­went­ka stu­diów mię­dzy­wy­dzia­ło­wych (filo­zo­fia, reli­gio­znaw­stwo, kul­tu­ro­znaw­stwo). Obec­nie dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audio­wi­zu­al­nych UJ. Pro­wa­dzi autor­skie kur­sy na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym oraz wła­sny cykl spo­tkań fil­mo­wych KINO w tyglu KULTUR.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

2. LUBLIN | Cen­trum Kul­tu­ry | 1 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00

Po sean­sie, już tra­dy­cyj­nie, o zagad­nie­niach filo­zo­ficz­nych uka­za­nych w fil­mie opo­wie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakła­du Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej UMCS w Lubli­nie. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Piotr Pękala.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

3. ŁÓDŹ | Kino Char­lie | 6 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00

Po pro­jek­cji zapra­sza­my na dys­ku­sję, któ­rą popro­wa­dzi Bar­tosz Pokor­ski z Wydzia­łu Filo­zo­ficz­no-Histo­rycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Bar­tosz Pokor­ski ukoń­czył psy­cho­lo­gię i filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, pra­cu­je w Kate­drze Ety­ki UŁ. Zaj­mu­ją go moż­li­wo­ści filo­zo­fo­wa­nia poza­aka­de­mic­kie­go – stąd jego zain­te­re­so­wa­nie mistrza­mi podej­rzeń i cyni­zmem oraz myślą Sta­ni­sła­wa Brzo­zow­skie­go. Z entu­zja­zmem stu­diu­je pisma Jacqu­esa Laca­na, a w wol­nym cza­sie cie­szy się z uda­ne­go żar­tu, pomył­ki słow­nej i marze­nia sennego.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

4. POZNAŃ | Kino Muza | 30 wrze­śnia godz. 20:00

Po pro­jek­cji zapra­sza­my na dys­ku­sję, któ­rą popro­wa­dzi dr Andrzej Marzec.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.

5. TORUŃ | Kino Cen­trum | 7 października

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny sprze­da­ży bile­tów > tutaj.

6. WARSZAWA | Kino Mura­nów | 6 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00

Po sean­sie odbę­dzie się roz­mo­wa z gościem spe­cjal­nym: Jaku­bem Zawi­łą-Niedź­wiedz­kim, filo­zo­fem i bio­ety­kiem, absol­wen­tem filo­zo­fii na UW i zarzą­dza­nia na Oxford Bro­okes Uni­ver­si­ty (MBA). Jest czło­nek zespo­łu Cen­trum Bio­ety­ki i Bio­pra­wa przy Insty­tu­cie Filo­zo­fii UW. Inte­re­su­je się m.in. podej­mo­wa­niem decy­zji, spraw­czo­ścią i auto­no­mią. Jest aktyw­nym popu­la­ry­za­to­rem nauki.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj.

Odno­śnik do stro­ny kina > tutaj.


Opra­co­wa­ła: Anna Maria Piskorska

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ten “Szar­la­tan”, czy to aby nie… ukry­ty Szatan?!
    Cie­ka­we! Więc ważne!
    Por. “Kobie­ta samot­na” AH/MK; to jest naj­lep­szy film o tzw. komu­nie, PRL‑u, socy­ali­zmie… tj. o upodle­niu dru­gie­go czło­wie­ka, upo­ko­rze­niu i pogardzie/pomiataniu nim…
    War­to, koniecz­nie, nieodwołalnie!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy