Aktualności Filozofia techniki Kluby „Filozofuj!” Kraków Wydarzenia

Spotkanie klubu „Filozofuj!” w Krakowie: „Podróż do przyszłości człowieka — pytanie o transhumanizm”

Człowiek pragnie nieustannie być kimś więcej niż jest, chce być doskonalszy, bardziej wytrzymały, silniejszy i inteligentniejszy. Czy „ulepszanie" ma swoje granice, i czy są one poznawcze, moralne, czy technologiczne? Opowie nam o tym Kamil Mamak. Spotkanie będzie nawiązywało do numeru czasopisma "Filozofuj!", dotyczącego transhumanizmu (2017 nr 6).

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my więc do księ­gar­nio-kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe za współ­or­ga­ni­za­cję spotkania.

logo-de-revo

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie.


Dosko­na­le­nie czło­wie­ka na pozio­mie bio­lo­gicz­nym i psy­chicz­nym to wiel­ka szan­sa na zwięk­sze­nie kom­for­tu życia i pora­dze­nie sobie z wywo­ły­wa­nym przez cho­ro­by i sła­bo­ści cier­pie­niem. Jed­nak wizja taka nie­sie ze sobą rów­nież mnó­stwo nie­wia­do­mych i zmu­sza nas do doko­na­nia pró­by oce­ny trans­hu­ma­ni­zmu z per­spek­ty­wy wyzna­wa­nych war­to­ści i spo­so­bu rozu­mie­nia tego, kim jeste­śmy jako ludzie. To, w jaki spo­sób poto­czy się roz­wój ludz­ko­ści i jaka będzie kon­dy­cja czło­wie­ka w bliż­szej lub dal­szej przy­szło­ści, zale­ży od naszych dzi­siej­szych dzia­łań, rów­nież od tego, w jakim stop­niu roz­trop­nie i roz­sąd­nie będzie­my podej­mo­wa­li kolej­ne kro­ki w dro­dze do przyszłości.


Gościem spo­tka­nia będzie:

Kamil Mamak – Dok­to­rant na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go oraz Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Blo­ger, ese­ista i entu­zja­sta nowych tech­no­lo­gii. Autor książ­ki Pra­wo kar­ne przy­szło­ści oraz wie­lu arty­ku­łów nauko­wych doty­czą­cych głów­nie pra­wa kar­ne­go. Pro­wa­dzi blo­ga popu­lar­no­nau­ko­we­go criminalfuture.com.

 

Uczestnictwo w spotkaniu można zgłosić > tutaj

 

12 grud­nia, godz. 18.00

 

De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, Kraków


Spo­tka­nie popro­wa­dzi Tomasz Zyg­munt.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ps. Praw­dzi­we­go uczo­ne­go, myśli­cie­la i oso­bo­wość moż­na poznać po tym, że zawsze potra­fi czyms zasko­czyć, powie­dzieć coś nowe­go i naj­waż­niej­sze odkryć rze­czy nowe, ponie­waż tyl­ko to się liczy w tym wszyst­kim, w całej tej zaba­wie, poważ­nej, co praw­da, jed­nak zale­d­wie zabawie/igraszce.
    Jak promotor.
    Amen

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy