Aktualności Filozofia techniki Kluby „Filozofuj!” Kraków Wydarzenia

Spotkanie klubu „Filozofuj!” w Krakowie: „Podróż do przyszłości człowieka — pytanie o transhumanizm”

Człowiek pragnie nieustannie być kimś więcej niż jest, chce być doskonalszy, bardziej wytrzymały, silniejszy i inteligentniejszy. Czy „ulepszanie" ma swoje granice, i czy są one poznawcze, moralne, czy technologiczne? Opowie nam o tym Kamil Mamak. Spotkanie będzie nawiązywało do numeru czasopisma "Filozofuj!", dotyczącego transhumanizmu (2017 nr 6).

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my więc do księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe za współor­ga­ni­za­cję spotka­nia.

logo-de-revo

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie.


Doskonale­nie człowieka na poziomie bio­log­icznym i psy­chicznym to wiel­ka szansa na zwięk­sze­nie kom­for­tu życia i poradze­nie sobie z wywoły­wanym przez choro­by i słaboś­ci cier­pi­e­niem. Jed­nak wiz­ja taka niesie ze sobą również mnóst­wo niewiadomych i zmusza nas do doko­na­nia pró­by oce­ny tran­shu­man­iz­mu z per­spek­ty­wy wyz­nawanych wartoś­ci i sposobu rozu­mienia tego, kim jesteśmy jako ludzie. To, w jaki sposób potoczy się rozwój ludzkoś­ci i jaka będzie kondy­c­ja człowieka w bliższej lub dal­szej przyszłoś­ci, zależy od naszych dzisiejszych dzi­ałań, również od tego, w jakim stop­niu roztrop­nie i rozsąd­nie będziemy pode­j­mowali kole­jne kro­ki w drodze do przyszłoś­ci.


Goś­ciem spotka­nia będzie:

Kamil Mamak – Dok­torant na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego oraz Wydziale Filo­zoficznym Uni­w­er­syte­tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Bloger, eseista i entuz­jas­ta nowych tech­nologii. Autor książ­ki Pra­wo karne przyszłoś­ci oraz wielu artykułów naukowych doty­czą­cych głównie prawa karnego. Prowadzi blo­ga pop­u­larnonaukowego criminalfuture.com.

 

Uczestnictwo w spotkaniu można zgłosić > tutaj

 

12 grud­nia, godz. 18.00

 

De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, Kraków


Spotkanie poprowadzi Tomasz Zyg­munt.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ps. Prawdzi­wego uczonego, myśli­ciela i osobowość moż­na poz­nać po tym, że zawsze potrafi czyms zaskoczyć, powiedzieć coś nowego i najważniejsze odkryć rzeczy nowe, ponieważ tylko to się liczy w tym wszys­tkim, w całej tej zabaw­ie, poważnej, co praw­da, jed­nak zaled­wie zabawie/igraszce.
    Jak pro­mo­tor.
    Amen

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy