Historia filozofii nowożytnej Patronaty

Sprawa o niebezpiecznych konsekwencjach”. Molyneux i Locke o Tolandzie: Wykład dra Iana Leaska (Dublin City University)

17 grudnia 2020 roku w godzinach 18:00–20:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne, podczas którego wystąpi dr Ian Leask, irlandzki historyk filozofii, znawca myśli Johna Tolanda.

W 1696 toku John Toland, jeden z naj­waż­niej­szych anglo­sa­skich myśli­cie­li prze­ło­mu XVIIXVIII wie­ku, opu­bli­ko­wał dzie­ło Chri­stia­ni­ty Not Myste­rio­us. Treść trak­ta­tu bar­dzo szyb­ko sta­ła się powo­dem publicz­ne­go wzbu­rze­nia. W Dubli­nie, dokąd chciał uciec autor, dzie­ło zosta­ło potę­pio­ne przez par­la­ment, a Tolan­do­wi gro­zi­ła egze­ku­cja. Spra­wa odbi­ła się sze­ro­kim echem, a w swo­jej kore­spon­den­cji oma­wia­li ją m.in. John Loc­ke i Wil­liam Molyneaux.

Moly­neux był ako­li­tą i admi­ra­to­rem Locke’a – tak przy­naj­mniej wyni­ka z kore­spon­den­cji mię­dzy tymi filo­zo­fa­mi. Wni­kli­wa ana­li­za listów obu myśli­cie­li, zwłasz­cza tych, któ­re doty­czy­ły spra­wy Tolan­da, może jed­nak wska­zy­wać na dużo więk­szą samo­dziel­ność Moly­neux. Jest też dowo­dem na prze­łom w myśli euro­pej­skie­go oświe­ce­nia. Młod­szy z kore­spon­den­tów odmó­wił wów­czas porzu­ce­nia stro­ny Tolan­da, cho­ciaż takie postę­po­wa­nie nie-wprost pole­cił ucznio­wi Loc­ke. Co wię­cej, Moly­ne­aux sta­rał się bro­nić prze­śla­do­wa­ne­go myśli­cie­la, czę­ścio­wo na pod­sta­wie Locke’owskich zasad filo­zo­fii poli­tycz­nej, sta­jąc się w ten spo­sób bar­dziej „Locke’owski” niż sam Locke.

Pod­czas swo­je­go wykła­du dr Leask przed­sta­wi histo­rię rela­cji Locke’a i Tolan­da, a tak­że szcze­gó­ły kore­spon­den­cji, któ­rą Loc­ke wymie­niał z Moly­ne­aux. Zda­niem dubliń­skie­go uczo­ne­go, zaist­nia­ły wów­czas spór jest cha­rak­te­ry­stycz­ny dla wcze­sne­go sta­dium „wyklu­wa­nia się” nowo­cze­sno­ści, a zwłasz­cza nowo­cze­snej świec­kiej polityki.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z drem Ianem Leaskiem zachę­ca­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angiel­skim. Zapraszamy!

 

Oprac. Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”

 


Dr Ian Leask – histo­ryk filo­zo­fii. Obec­nie wykła­da na Dublin City Uni­ver­si­ty, wcze­śniej zwią­za­ny był m.in. z Insty­tu­tem Mater Dei w Dubli­nie oraz Queen’s Uni­ver­si­ty w Bel­fa­ście. Jest auto­rem dwóch mono­gra­fii: Being Recon­fi­gu­red (2011) oraz Questions of Pla­to­nism (2000) oraz redak­to­rem kil­ku tomów zbio­ro­wych, w tym książ­ki The Tay­lor Effect. Respon­ding to a Secu­lar Age (2010). Na kon­cie ma tak­że opra­co­wa­nie epi­sto­lo­gra­ficz­ne­go dzie­ła Joh­na Tolan­da Let­ters to Sere­na (2013) oraz dzie­siąt­ki arty­ku­łów i roz­dzia­łów w opra­co­wa­niach zbio­ro­wych. Obec­nie pra­cu­je and mono­gra­fią poświę­co­ną filo­zo­fii Joh­na Tolanda.


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

: Onli­ne – Micro­soft Teams
17 grud­nia 2020 roku, godz. 18:00–20:00
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na Facebooku

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ci anglo­sa­scy myśliciele/filozofowie… cie­ka­wi, jed­nak coś w nich jest nie tak… coś wywro­to­we­go, pod­stęp­ne­go i cza­sem szy­der­cze­go… powol­na anar­chia myślo­wa?! Sys­te­mo­wa?! Ustro­jo­wa?! Mimo wszyst­ko Fran­cu­zy byli lep­szy­mi pisa­rza­mi (dobre pió­ra, łatwość pisa­nia, myśl żywot­na choć prze­wrot­na i kąśliwa).
    Z tych pierw­szych jedy­nie WS był ok! No i ED!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy