Sprawy filozofów

Sprawy filozofów” – nowy dział publicystyki

Otwieramy nowy dział publicystyki. Będą w nim zamieszczane teksty dotyczące spraw ważnych dla środowiska filozoficznego w Polsce.

Spra­wy filo­zo­fów” to dział publi­cy­sty­ki. Przy­po­mnij­my, czym ona jest. Otóż tek­sty publi­cy­stycz­ne to wypo­wie­dzi na „aktu­al­ne tema­ty, przed­sta­wia­ją­ce wyraź­ne poglą­dy i opi­nie, czę­sto o cha­rak­te­rze pole­micz­nym, ten­den­cyj­nym lub wręcz pro­wo­ka­cyj­nym” [Ency­klo­pe­dia PWN]. Publi­cy­sta „inter­pre­tu­je i oce­nia fak­ty z przy­ję­te­go punk­tu widze­nia, zmie­rza do kształ­to­wa­nia opi­nii publicz­nej” [Ency­klo­pe­dia PWN].

Zale­ży nam na tym, aby stwo­rzyć plat­for­mę dys­ku­sji na waż­ne dla śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go (czy nawet sze­rzej – huma­ni­stycz­ne­go) tema­ty. Takie jak np. spra­wa refor­my szkol­nic­twa wyż­sze­go, ewa­lu­acji cza­so­pism filo­zo­ficz­nych, zasad two­rze­nia wyka­zów punk­to­wa­nych wydaw­ców czy – powią­za­na z nimi – kwe­stia umię­dzy­na­ro­do­wie­nia pol­skiej huma­ni­sty­ki. Tekst otwie­ra­ją­cy ten dział doty­czy ostat­niej z wymie­nio­nych przy­kła­do­wo spraw. Jego auto­rem jest prof. Jan Woleński.

Gorą­co zachę­ca­my do dys­ku­sji, do prze­sy­ła­nia tek­stów na ten i inne waż­ne tema­ty. Chce­my, aby por­tal był miej­scem owoc­nej, słu­żą­cej dobru śro­do­wi­ska dyskusji.

Tek­sty moż­na prze­sy­łać na adres redak­cyj­ny: redakcja@filozofuj.eu

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy