Aktualności Opracowania Przegląd prasy

Sprzątanie filozoficznie umotywowane

Marie Kondo Magia sprzątania
Porządkować czy utonąć w chaosie – oto jest pytanie. Rozważane na konkrecie, pchnięte wymyślnie ku wyższym poziomom ogólności, odsłania swoją głębię i mądrość praktyki, która drogą małych zmian prowadzić ma do integracji wszystkich sfer życia człowieka. Amy Olberding, profesor filozofii na Uniwersytecie Oklahoma, twierdzi, że to bzdura.

Bo jak miało­by to wyglą­dać: wprowadze­nie ładu do szu­fla­dy ze skar­petka­mi,  odpowied­nie ułoże­nie koszul i spod­ni, czy pozby­cie się wielu przed­miotów miało­by wprowadz­ić ład w życiu w ogóle? Marie Kon­do, autor­ka best­sellerowej książ­ki Magia sprzą­ta­nia i bohater­ka pro­dukcji Net­flixa, nie tylko nie zaprzecza, ale poda­je na to prosty przepis – szarą codzi­en­ność dopraw­ia szczyp­tą ori­en­tu, tak że jałowe obow­iąz­ki w sposób tajem­niczy nabier­a­ją kolorów, przynoszą radość i spokój, rozświ­et­la­ją życie słońcem ori­en­tal­nej, pop­kul­tur­owej misty­ki.

Głęboko nieu­porząd­kowana” (czyli pro­fesjon­al­nie bała­ganiars­ka) wyda­je się ta kon­cepc­ja w oce­nie Olberd­ing, która zawodowo zaj­mu­je się badaniem wschod­nioaz­jaty­c­kich filo­zofii. Jak zauważa w swoim tekś­cie, „składanie ubrań jako misty­cznie natch­niony plan życia pocią­ga. Tu nie chodzi o ubra­nia. Chodzi o wszys­tko od razu”. Jest to według niej kole­jne „pop­u­larne uży­cie wschod­nioaz­jaty­ck­iej filo­zofii”. Owszem, sens lit­er­al­ny doty­czy składa­nia ubrań, ale  na głęb­szym poziomie chodzi o odniesie­nie porad Marie Kon­do do „wszys­t­kich tajem­nic życia”.

Gdzie tkwi źródło tego pomiesza­nia? Olberd­ing twierdzi, że należy go szukać w „des­per­ack­iej nadziei, że ​​nowość może złagodz­ić anhe­do­niczne [wynika­jące z utraty zdol­noś­ci odczuwa­nia przy­jem­noś­ci] kon­sumenck­ie złe samopoczu­cie”. Człowiek przytłoc­zony wszys­tki­mi potrzeb­ny­mi” rzecza­mi może zwycza­jnie szukać czegokol­wiek, co obiecu­je wytch­nie­nie od szum­nego, zawalonego grata­mi, wytre­sowanego przez reklamy zachod­niego świa­ta. Szko­da tylko, że lek przepisany przez Kon­do na tę chorobę to ład­nie opakowane place­bo.

Opra­cow­ała Anna Zych

Źródło: aeon

Zajrzyj do naszego dzi­ału Aktu­al­noś­ci.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy