Aktualności Opracowania Przegląd prasy

Sprzątanie filozoficznie umotywowane

Marie Kondo Magia sprzątania
Porządkować czy utonąć w chaosie – oto jest pytanie. Rozważane na konkrecie, pchnięte wymyślnie ku wyższym poziomom ogólności, odsłania swoją głębię i mądrość praktyki, która drogą małych zmian prowadzić ma do integracji wszystkich sfer życia człowieka. Amy Olberding, profesor filozofii na Uniwersytecie Oklahoma, twierdzi, że to bzdura.

Bo jak mia­ło­by to wyglą­dać: wpro­wa­dze­nie ładu do szu­fla­dy ze skar­pet­ka­mi,  odpo­wied­nie uło­że­nie koszul i spodni, czy pozby­cie się wie­lu przed­mio­tów mia­ło­by wpro­wa­dzić ład w życiu w ogó­le? Marie Kon­do, autor­ka best­sel­le­ro­wej książ­ki Magia sprzą­ta­nia i boha­ter­ka pro­duk­cji Net­fli­xa, nie tyl­ko nie zaprze­cza, ale poda­je na to pro­sty prze­pis – sza­rą codzien­ność dopra­wia szczyp­tą orien­tu, tak że jało­we obo­wiąz­ki w spo­sób tajem­ni­czy nabie­ra­ją kolo­rów, przy­no­szą radość i spo­kój, roz­świe­tla­ją życie słoń­cem orien­tal­nej, popkul­tu­ro­wej mistyki.

Głę­bo­ko nie­upo­rząd­ko­wa­na” (czy­li pro­fe­sjo­nal­nie bała­ga­niar­ska) wyda­je się ta kon­cep­cja w oce­nie Olber­ding, któ­ra zawo­do­wo zaj­mu­je się bada­niem wschod­nio­azja­tyc­kich filo­zo­fii. Jak zauwa­ża w swo­im tek­ście, „skła­da­nie ubrań jako mistycz­nie natchnio­ny plan życia pocią­ga. Tu nie cho­dzi o ubra­nia. Cho­dzi o wszyst­ko od razu”. Jest to według niej kolej­ne „popu­lar­ne uży­cie wschod­nio­azja­tyc­kiej filo­zo­fii”. Owszem, sens lite­ral­ny doty­czy skła­da­nia ubrań, ale  na głęb­szym pozio­mie cho­dzi o odnie­sie­nie porad Marie Kon­do do „wszyst­kich tajem­nic życia”.

Gdzie tkwi źró­dło tego pomie­sza­nia? Olber­ding twier­dzi, że nale­ży go szu­kać w „despe­rac­kiej nadziei, że ​​nowość może zła­go­dzić anhe­do­nicz­ne [wyni­ka­ją­ce z utra­ty zdol­no­ści odczu­wa­nia przy­jem­no­ści] kon­su­menc­kie złe samo­po­czu­cie”. Czło­wiek przy­tło­czo­ny wszyst­ki­mi potrzeb­ny­mi” rze­cza­mi może zwy­czaj­nie szu­kać cze­go­kol­wiek, co obie­cu­je wytchnie­nie od szum­ne­go, zawa­lo­ne­go gra­ta­mi, wytre­so­wa­ne­go przez rekla­my zachod­nie­go świa­ta. Szko­da tyl­ko, że lek prze­pi­sa­ny przez Kon­do na tę cho­ro­bę to ład­nie opa­ko­wa­ne placebo.

Opra­co­wa­ła Anna Zych

Źró­dło: aeon

Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Aktu­al­no­ści.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy