Aktualności Opracowania Przegląd prasy

Sprzątanie filozoficznie umotywowane

Marie Kondo Magia sprzątania
Porządkować czy utonąć w chaosie – oto jest pytanie. Rozważane na konkrecie, pchnięte wymyślnie ku wyższym poziomom ogólności, odsłania swoją głębię i mądrość praktyki, która drogą małych zmian prowadzić ma do integracji wszystkich sfer życia człowieka. Amy Olberding, profesor filozofii na Uniwersytecie Oklahoma, twierdzi, że to bzdura.

Zapisz się do naszego newslettera

Bo jak miało­by to wyglą­dać: wprowadze­nie ładu do szu­fla­dy ze skar­petka­mi,  odpowied­nie ułoże­nie koszul i spod­ni, czy pozby­cie się wielu przed­miotów miało­by wprowadz­ić ład w życiu w ogóle? Marie Kon­do, autor­ka best­sellerowej książ­ki Magia sprzą­ta­nia i bohater­ka pro­dukcji Net­flixa, nie tylko nie zaprzecza, ale poda­je na to prosty przepis – szarą codzi­en­ność dopraw­ia szczyp­tą ori­en­tu, tak że jałowe obow­iąz­ki w sposób tajem­niczy nabier­a­ją kolorów, przynoszą radość i spokój, rozświ­et­la­ją życie słońcem ori­en­tal­nej, pop­kul­tur­owej misty­ki.

Głęboko nieu­porząd­kowana” (czyli pro­fesjon­al­nie bała­ganiars­ka) wyda­je się ta kon­cepc­ja w oce­nie Olberd­ing, która zawodowo zaj­mu­je się badaniem wschod­nioaz­jaty­c­kich filo­zofii. Jak zauważa w swoim tekś­cie, „składanie ubrań jako misty­cznie natch­niony plan życia pocią­ga. Tu nie chodzi o ubra­nia. Chodzi o wszys­tko od razu”. Jest to według niej kole­jne „pop­u­larne uży­cie wschod­nioaz­jaty­ck­iej filo­zofii”. Owszem, sens lit­er­al­ny doty­czy składa­nia ubrań, ale  na głęb­szym poziomie chodzi o odniesie­nie porad Marie Kon­do do „wszys­t­kich tajem­nic życia”.

Gdzie tkwi źródło tego pomiesza­nia? Olberd­ing twierdzi, że należy go szukać w „des­per­ack­iej nadziei, że ​​nowość może złagodz­ić anhe­do­niczne [wynika­jące z utraty zdol­noś­ci odczuwa­nia przy­jem­noś­ci] kon­sumenck­ie złe samopoczu­cie”. Człowiek przytłoc­zony wszys­tki­mi potrzeb­ny­mi” rzecza­mi może zwycza­jnie szukać czegokol­wiek, co obiecu­je wytch­nie­nie od szum­nego, zawalonego grata­mi, wytre­sowanego przez reklamy zachod­niego świa­ta. Szko­da tylko, że lek przepisany przez Kon­do na tę chorobę to ład­nie opakowane place­bo.

Opra­cow­ała Anna Zych

Źródło: aeon

Zajrzyj do naszego dzi­ału Aktu­al­noś­ci.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy