Aktualności Opracowania Przegląd prasy

Sprzątanie filozoficznie umotywowane

Marie Kondo Magia sprzątania
Porządkować czy utonąć w chaosie – oto jest pytanie. Rozważane na konkrecie, pchnięte wymyślnie ku wyższym poziomom ogólności, odsłania swoją głębię i mądrość praktyki, która drogą małych zmian prowadzić ma do integracji wszystkich sfer życia człowieka. Amy Olberding, profesor filozofii na Uniwersytecie Oklahoma, twierdzi, że to bzdura.

Zapisz się do naszego newslettera

Bo jak mia­ło­by to wyglą­dać: wpro­wa­dze­nie ładu do szu­fla­dy ze skar­pet­ka­mi,  odpo­wied­nie uło­że­nie koszul i spodni, czy pozby­cie się wie­lu przed­mio­tów mia­ło­by wpro­wa­dzić ład w życiu w ogó­le? Marie Kon­do, autor­ka best­sel­le­ro­wej książ­ki Magia sprzą­ta­nia i boha­ter­ka pro­duk­cji Net­fli­xa, nie tyl­ko nie zaprze­cza, ale poda­je na to pro­sty prze­pis – sza­rą codzien­ność dopra­wia szczyp­tą orien­tu, tak że jało­we obo­wiąz­ki w spo­sób tajem­ni­czy nabie­ra­ją kolo­rów, przy­no­szą radość i spo­kój, roz­świe­tla­ją życie słoń­cem orien­tal­nej, popkul­tu­ro­wej mistyki.

Głę­bo­ko nie­upo­rząd­ko­wa­na” (czy­li pro­fe­sjo­nal­nie bała­ga­niar­ska) wyda­je się ta kon­cep­cja w oce­nie Olber­ding, któ­ra zawo­do­wo zaj­mu­je się bada­niem wschod­nio­azja­tyc­kich filo­zo­fii. Jak zauwa­ża w swo­im tek­ście, „skła­da­nie ubrań jako mistycz­nie natchnio­ny plan życia pocią­ga. Tu nie cho­dzi o ubra­nia. Cho­dzi o wszyst­ko od razu”. Jest to według niej kolej­ne „popu­lar­ne uży­cie wschod­nio­azja­tyc­kiej filo­zo­fii”. Owszem, sens lite­ral­ny doty­czy skła­da­nia ubrań, ale  na głęb­szym pozio­mie cho­dzi o odnie­sie­nie porad Marie Kon­do do „wszyst­kich tajem­nic życia”.

Gdzie tkwi źró­dło tego pomie­sza­nia? Olber­ding twier­dzi, że nale­ży go szu­kać w „despe­rac­kiej nadziei, że ​​nowość może zła­go­dzić anhe­do­nicz­ne [wyni­ka­ją­ce z utra­ty zdol­no­ści odczu­wa­nia przy­jem­no­ści] kon­su­menc­kie złe samo­po­czu­cie”. Czło­wiek przy­tło­czo­ny wszyst­ki­mi potrzeb­ny­mi” rze­cza­mi może zwy­czaj­nie szu­kać cze­go­kol­wiek, co obie­cu­je wytchnie­nie od szum­ne­go, zawa­lo­ne­go gra­ta­mi, wytre­so­wa­ne­go przez rekla­my zachod­nie­go świa­ta. Szko­da tyl­ko, że lek prze­pi­sa­ny przez Kon­do na tę cho­ro­bę to ład­nie opa­ko­wa­ne placebo.

Opra­co­wa­ła Anna Zych

Źró­dło: aeon

Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Aktu­al­no­ści.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy