Ogłoszenia

Stała ramówka powakacyjna

Dziś pierwszy dzień roku szkolnego. Zmieniamy zatem wakacyjny rozkład publikowanych na portalu treści na stałą ramówkę śródroczną. Zapoznajcie się ze szczegółami!

Poni­żej pre­zen­tu­je­my nowy tygo­dnio­wy roz­kład publi­ka­cji na por­ta­lu, któ­ry będzie obo­wią­zy­wał od 1. wrze­śnia aż do kolej­nych wakacji.

 

Ponie­dział­ki co dru­gi tydzień: Bak­cyl filo­zo­fiiPoga­węd­nik filozoficzny

Ponie­dział­ki raz w mie­sią­cu: sce­na­riusz lek­cji filozofii/etyki

Wtor­ki co tydzień: frag­ment z klasyka

Śro­dy raz w mie­sią­cu: zagad­ki logiczne

Czwart­ki 2 razy w mie­sią­cu: recen­zja książki

Piąt­ki co tydzień: aneg­do­ta filo­zo­ficz­na, mem filo­zo­ficz­ny lub filo­zo­ficz­ny dowcip

 

Czę­sto­tli­wość publi­ko­wa­nia pozo­sta­łych tre­ści popu­la­ry­za­tor­skich pozo­sta­je bez zmian, zatem codzien­nie ocze­kuj­cie nowe­go wpi­su na portalu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy