Ogłoszenia Patronaty

Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2020

W dniach 11 – 16 maja odbędzie się 19-ta już edycja Stanisław Kamiński Memorial Lectures – seria wykładów organizowanych na Wydziale Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tegoroczny cykl zatytułowany The History of Philosophy as Told from the Future [Historia filozofii opowiedziana z przyszłości] zostanie wygłoszony przez prof. Steve’a Fullera (University of Warwick).

Zapisz się do naszego newslettera

Ze wzglę­du na pan­de­mię COVID-19 wykła­dy odbę­dą się onli­ne – przez apli­ka­cję wide­okon­fe­ren­cyj­ną ZOOM – i dzię­ki temu roz­wią­za­niu w wykła­dach będą mogli uczest­ni­czyć Pra­cow­ni­cy i Stu­den­ci z roż­nych uni­wer­sy­te­tów.

Kurs skła­da się z sze­ściu wykła­dów, któ­re będą odby­wa­ły się mię­dzy godzi­ną 10.00 a 13.00 od 11-ego do 16-ego maja, a tak­że z otwar­te­go semi­na­rium zaty­tu­ło­wa­ne­go Does the ‘Uni­ty of Huma­ni­ty’ Make Sen­se as a Con­cept Any­mo­re? [Czy kon­cep­cja „jed­no­ści ludz­ko­ści” ma jesz­cze jakiś sens?], któ­re roz­pocz­nie się 11-ego maja o godz. 15.00. Szcze­gó­ło­wy opis obu wyda­rzeń znaj­dzie­cie na stro­nie www.filozofia.kul.pl oraz www.kul.pl/kaminski.

Reje­stra­cja uczest­nic­twa

Aby wziąć aktyw­ny udział w wyda­rze­niu, nale­ży doko­nać uprzed­niej reje­stra­cji. For­mu­larz reje­stra­cyj­ny dostęp­ny jest pod tym adre­sem.

Orga­ni­za­tor:

Wydział Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II

Patro­nat medial­ny:

Filo­zo­fuj!”

: Wydział Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II, Al. Racła­wic­kie 14, 20–950 Lublin
11–16 maja 2020 Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy