Ogłoszenia Patronaty

Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2020

W dniach 11 – 16 maja odbędzie się 19-ta już edycja Stanisław Kamiński Memorial Lectures – seria wykładów organizowanych na Wydziale Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tegoroczny cykl zatytułowany The History of Philosophy as Told from the Future [Historia filozofii opowiedziana z przyszłości] zostanie wygłoszony przez prof. Steve’a Fullera (University of Warwick).

Zapisz się do naszego newslettera

Ze wzglę­du na pan­demię COVID-19 wykłady odbędą się online – przez aplikację wideokon­fer­en­cyjną ZOOM – i dzię­ki temu rozwiąza­niu w wykładach będą mogli uczest­niczyć Pra­cown­i­cy i Stu­den­ci z rożnych uni­w­er­sytetów.

Kurs skła­da się z sześ­ciu wykładów, które będą odby­wały się między godz­iną 10.00 a 13.00 od 11-ego do 16-ego maja, a także z otwartego sem­i­nar­i­um zaty­tułowanego Does the ‘Uni­ty of Human­i­ty’ Make Sense as a Con­cept Any­more? [Czy kon­cepc­ja „jed­noś­ci ludzkoś­ci” ma jeszcze jak­iś sens?], które rozpocznie się 11-ego maja o godz. 15.00. Szczegółowy opis obu wydarzeń zna­jdziecie na stron­ie www.filozofia.kul.pl oraz www.kul.pl/kaminski.

Rejes­trac­ja uczest­nict­wa

Aby wziąć akty­wny udzi­ał w wydarze­niu, należy dokon­ać uprzed­niej rejes­tracji. For­mu­la­rz rejes­tra­cyjny dostęp­ny jest pod tym adresem.

Orga­ni­za­tor:

Wydzi­ał Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II

Patronat medi­al­ny:

Filo­zo­fuj!”

: Wydzi­ał Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II, Al. Racław­ick­ie 14, 20–950 Lublin
11–16 maja 2020 Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy