Konferencje Logika Patronaty

Startuje IV edycja konferencji „Filozofia w informatyce”

Już tylko tydzień pozostał do rozpoczęcia kolejnej, IV już edycji konferencji naukowej pt. „Filozofia w informatyce”. Jej temat przewodni to „Filozofia wobec podstaw i zastosowań informatyki”. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Raymond Turner – znany brytyjski badacz, autor wydanej w 2018 roku książki pt. „Computational Artifacts. Towards a Philosophy of Computer Science”. Honorowym patronem wydarzenia jest prekursor filozoficznych badań nad informatyką w Polsce, prof. Witold Marciszewski.

Zapisz się do naszego newslettera

IV edy­c­ja kon­fer­encji „Filo­zofia w infor­matyce” odbędzie się w 23 i 24 listopa­da w Warsza­w­ie. Pier­wszego dnia obrady będą się toczyć w Gmachu Głównym Politech­ni­ki Warsza­wskiej (s. 213). Drugiego dnia uczest­ni­cy kon­fer­encji spotka­ją się w Gmachu Głównym Bib­liote­ki Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Warsza­w­ie (s. 7a i 7b).

W dniu 23.11.2018 zaplanowano 12 refer­atów w języku pol­skim oraz 2 wykłady spec­jalne. Pier­wszy z nich będzie poświę­cony relacjom między infor­matyką i kog­ni­ty­wistyką, a wygłosi go dr hab. prof. IFiS PAN Marcin Miłkows­ki. Dru­gi wykład przed­stawi prof. dr hab. Cezary Zielińs­ki z Politech­ni­ki Warsza­wskiej. Będzie on doty­czył robo­t­y­ki, a także jej aktu­al­nego i przewidy­wanego wpły­wu na pro­cesy społeczne.

Dru­gi dzień obrad (24.12.2018) otworzy wykład prof. Ray­mon­da Turn­era pt. „Abstrac­tion in Com­put­er Sci­ence”. Po nim wys­tąpi dr hab. prof. WAT Andrzej Najge­bauer, który zaprezen­tu­je wykład poświę­cony zas­tosowan­iom sztucznej inteligencji, pt. „Arti­fi­cial Inteli­igence. Oppor­tu­ni­ties and Risks”. Po wykładach spec­jal­nych przewidziano 6 refer­atów ang­iel­sko­języ­cznych, które przed­staw­ią znani polscy uczeni z różnych ośrod­ków aka­demic­kich (m.in. prof. Paweł Polak i prof. Krzysztof Wój­tow­icz).

W dniu 23.11.2018, równole­gle z obrada­mi w Politech­nice Warsza­wskiej, prof. Ray­mond Turn­er wygłosi spec­jal­ny wykład otwarty pt. „Phi­los­o­phy of Com­put­er Sci­ence”. Wykład odbędzie się w Gmachu Głównym Bib­liote­ki Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Warsza­w­ie, w sali 217, o godzinie 14.

Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej kon­fer­encji.


Orga­ni­za­tora­mi IV edy­cji kon­fer­encji „Filo­zofia w infor­matyce” są Wydzi­ał Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej oraz Wydzi­ał Cyber­ne­ty­ki, insty­tut Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Warsza­w­ie.

Celem dorocznych kon­fer­encji „Filo­zofia w infor­matyce” jest scalanie różnych, pol­s­kich i między­nar­o­dowych środowisk zaj­mu­ją­cych się reflek­sją nad infor­matyką oraz sty­mu­lowanie roz­wo­ju filo­zofii infor­maty­ki w Polsce. Orga­ni­za­torzy kon­fer­encji zaprasza­ją spec­jal­istów z różnych dziedzin, pobudza­jąc tym samym rozwój inter­dyscy­pli­narnych badań związanych z infor­matyką.

Kon­takt medi­al­ny:

Mar­ta Art­man
KLAXON Com­mu­ni­ca­tions
Marta.artman@klaxon.pl
Tel. 694 383 190


Gmachu Głównym Bib­liote­ki Wojskowej Akademii Tech­nicznej w Warsza­w­ie (s. 7a i 7b)
23–24 listopa­da 2018 roku
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy