Ogłoszenia Praca Pracodawca

Staż studencki/praktyki w „Filozofuj!”

Studencie filozofii, kognitywistyki, retoryki, dziennikarstwa, filologii polskiej, marketingu! Jeśli zamierzasz odbyć staż studencki bądź praktyki, chętnie zapoznamy Cię z pracą w naszej redakcji.

Kto chce pomóc nam pro­mo­wać filo­zo­fię, a przy oka­zji zyskać cen­ne doświad­cze­nie zawo­do­we i mieć ure­gu­lo­wa­ną sytu­ację z uczel­nia­nym dzia­łem prak­tyk stu­denc­kich? Chęt­nie przyj­mie­my na stu­denc­ki staż lub praktyki.

To, jakie zada­nia otrzy­masz, będzie zale­ża­ły od tego, na jakim kie­run­ku stu­diu­jesz. Dosto­su­je­my je do wytycz­nych Two­jej uczel­ni a tak­że uwzględ­ni­my (w mia­rę moż­li­wo­ści) Two­je wła­sne pomysły.

Zapew­nia­my:

  • pra­cę peł­ną wyzwań z cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi w wyjąt­ko­wym miejscu,
  • nie­kor­po­ra­cyj­ną, przy­ja­zną atmosferę,
  • kre­atyw­ną pra­cę w insty­tu­cji z misją,
  • kon­takt z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, świa­tem nauki i mediów,
  • refe­ren­cje od zna­ne­go w śro­do­wi­sku periodyku

Od Cie­bie wyma­ga­my zaś:

  • obo­wiąz­ko­wo­ści i sumienności
  • łatwo­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, komu­ni­ka­tyw­ność i wyso­kiej kul­tu­ry osobistej,
  • zaan­ga­żo­wa­nia, samo­dziel­no­ści, pomy­sło­wo­ści, ini­cja­ty­wy i entuzjazmu,
  • zna­jo­mo­ści zasad orto­gra­fii i inter­punk­cji polskiej.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będzie: zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fią, doświad­cze­nie w pracy/wolontariacie w ngo.


Zgło­sze­nia wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

Prak­ty­ko­daw­ca: Fun­da­cja Academicon

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy