Ogłoszenia Praca Pracodawca

Staż studencki/praktyki w „Filozofuj!”

Studencie filozofii, kognitywistyki, retoryki, dziennikarstwa, filologii polskiej, marketingu! Jeśli zamierzasz odbyć staż studencki bądź praktyki, chętnie zapoznamy Cię z pracą w naszej redakcji.

Kto chce pomóc nam pro­mo­wać filo­zo­fię, a przy oka­zji zyskać cen­ne doświad­cze­nie zawo­do­we i mieć ure­gu­lo­wa­ną sytu­ację z uczel­nia­nym dzia­łem prak­tyk stu­denc­kich? Chęt­nie przyj­mie­my na stu­denc­ki staż lub praktyki.

To, jakie zada­nia otrzy­masz, będzie zale­ża­ły od tego, na jakim kie­run­ku stu­diu­jesz. Dosto­su­je­my je do wytycz­nych Two­jej uczel­ni a tak­że uwzględ­ni­my (w mia­rę moż­li­wo­ści) Two­je wła­sne pomysły.

Zapew­nia­my:

  • pra­cę peł­ną wyzwań z cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi w wyjąt­ko­wym miejscu,
  • nie­kor­po­ra­cyj­ną, przy­ja­zną atmosferę,
  • kre­atyw­ną pra­cę w insty­tu­cji z misją,
  • kon­takt z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, świa­tem nauki i mediów,
  • refe­ren­cje od zna­ne­go w śro­do­wi­sku periodyku

Od Cie­bie wyma­ga­my zaś:

  • obo­wiąz­ko­wo­ści i sumienności
  • łatwo­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, komu­ni­ka­tyw­ność i wyso­kiej kul­tu­ry osobistej,
  • zaan­ga­żo­wa­nia, samo­dziel­no­ści, pomy­sło­wo­ści, ini­cja­ty­wy i entuzjazmu,
  • zna­jo­mo­ści zasad orto­gra­fii i inter­punk­cji polskiej.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będzie: zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fią, doświad­cze­nie w pracy/wolontariacie w ngo.


Zgło­sze­nia wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

Prak­ty­ko­daw­ca: Fun­da­cja Academicon

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy