Aktualności Praca Pracodawca

Staż w „Filozofuj!” w dziale marketingu!

staż
Poszukujemy młodych osób niepracujących z Lublina lub okolic na staż do działu marketingu. Kto chce dołączyć do naszego zespołu i promować z nami filozofię? Po odbyciu stażu jest możliwość zatrudnienia. #fajnapraca #wartościowedoświadczenie

Do Two­ich zadań będzie należało:

 • pomoc w pozy­ski­wa­niu fun­du­szy na dzia­łal­ność cza­so­pi­sma (m.in. gran­ty, crowdfunding),
 • pro­mo­wa­nie cza­so­pi­sma i ini­cja­tyw z nim zwią­za­nych w mediach tra­dy­cyj­nych i mediach społecznościowych,
 • pozy­ski­wa­nie wolon­ta­riu­szy i koor­dy­na­cja wolontariatu,
 • współ­pra­ca z wydawnictwami.

 

Wyma­ga­my od Ciebie:

 • łatwo­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, komu­ni­ka­tyw­no­ści i wyso­kiej kul­tu­ry osobistej,
 • zaan­ga­żo­wa­nia, samo­dziel­no­ści, pomy­sło­wo­ści, ini­cja­ty­wy i entuzjazmu,
 • dobrej orga­ni­za­cji pra­cy, rzetelności,
 • dys­po­zy­cyj­no­ści,
 • spraw­no­ści w posłu­gi­wa­niu się media­mi społecznościowymi.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą: wykształ­ce­nie i pasja filozoficzna.

A my zapewniamy:

 • umo­wę sta­żo­wą (za pośred­nic­twem Urzę­du Pra­cy) w peł­nym wymia­rze godzin z moż­li­wo­ścią zatrud­nie­nia po odby­ciu stażu,
 • pra­cę peł­ną wyzwań z cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi w wyjąt­ko­wym miejscu,
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną, przy­ja­zną atmosferę,
 • kre­atyw­ną pra­cę w insty­tu­cji z misją,
 • kon­takt z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, świa­tem nauki i mediów.

 

Pra­ca sta­cjo­nar­na w biu­rze w Lublinie.

Zgło­sze­nia wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

Zatrud­nia­ją­cy: Fun­da­cja Academicon

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy