Dział marketingu Ogłoszenia Praca Pracodawca

Staż w „Filozofuj!” w dziale marketingu!

staż
Poszukujemy młodych osób na staż do działu marketingu. Kto chce dołączyć do naszego zespołu i promować z nami filozofię? #fajnapraca #wartościowedoświadczenie

Zapisz się do naszego newslettera

Do Twoich zadań będzie należało:

 • współpra­ca ze starszym spec­jal­istą ds. mar­ketingu w pozyski­wa­niu fun­duszy na dzi­ałal­ność cza­sopis­ma (m.in. granty, crowd­fund­ing),
 • pro­mowanie cza­sopis­ma i inic­jatyw z nim związanych w medi­ach trady­cyjnych i medi­ach społecznoś­ciowych
 • pozyski­wanie wolon­tar­iuszy i koor­dy­nac­ja wolon­tariatu,
 • współpra­ca z wydawnict­wa­mi.  

 

Wymagamy od Ciebie:

 • łat­woś­ci naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów, komu­nikaty­wnoś­ci i wysok­iej kul­tu­ry oso­bis­tej,
 • zaan­gażowa­nia, samodziel­noś­ci, pomysłowoś­ci, inic­jaty­wy i entuz­jaz­mu,
 • dobrej orga­ni­za­cji pra­cy, rzetel­noś­ci,
 • dys­pozy­cyjnoś­ci,
 • sprawnoś­ci w posługi­wa­niu się medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi.

Dodatkowy­mi atu­ta­mi będą: wyk­sz­tałce­nie i pas­ja filo­zoficz­na.

A my zapew­ni­amy: 

 • umowę stażową w pełnym wymi­arze godzin z możli­woś­cią zatrud­nienia po odby­ciu stażu,
 • pracę pełną wyzwań z ciekawy­mi pro­jek­ta­mi w wyjątkowym miejs­cu,
 • nieko­r­po­ra­cyjną, przy­jazną atmos­ferę,
 • kreaty­wną pracę w insty­tucji z mis­ją,
 • kon­takt z insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry, światem nau­ki i mediów.

 Zgłoszenia wraz z CV i lis­tem motywa­cyjnym prosimy słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

 Zatrud­ni­a­ją­cy: Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy