Dział marketingu Ogłoszenia Praca Pracodawca

Staż w „Filozofuj!” w dziale marketingu!

staż
Poszukujemy młodych osób na staż do działu marketingu. Kto chce dołączyć do naszego zespołu i promować z nami filozofię? #fajnapraca #wartościowedoświadczenie

Do Two­ich zadań będzie należało:

 • współ­pra­ca ze star­szym spe­cja­li­stą ds. mar­ke­tin­gu w pozy­ski­wa­niu fun­du­szy na dzia­łal­ność cza­so­pi­sma (m.in. gran­ty, crowdfunding),
 • pro­mo­wa­nie cza­so­pi­sma i ini­cja­tyw z nim zwią­za­nych w mediach tra­dy­cyj­nych i mediach społecznościowych
 • pozy­ski­wa­nie wolon­ta­riu­szy i koor­dy­na­cja wolontariatu,
 • współ­pra­ca z wydawnictwami. 

 

Wyma­ga­my od Ciebie:

 • łatwo­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, komu­ni­ka­tyw­no­ści i wyso­kiej kul­tu­ry osobistej,
 • zaan­ga­żo­wa­nia, samo­dziel­no­ści, pomy­sło­wo­ści, ini­cja­ty­wy i entuzjazmu,
 • dobrej orga­ni­za­cji pra­cy, rzetelności,
 • dys­po­zy­cyj­no­ści,
 • spraw­no­ści w posłu­gi­wa­niu się media­mi społecznościowymi.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą: wykształ­ce­nie i pasja filozoficzna.

A my zapewniamy: 

 • umo­wę sta­żo­wą w peł­nym wymia­rze godzin z moż­li­wo­ścią zatrud­nie­nia po odby­ciu stażu,
 • pra­cę peł­ną wyzwań z cie­ka­wy­mi pro­jek­ta­mi w wyjąt­ko­wym miejscu,
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną, przy­ja­zną atmosferę,
 • kre­atyw­ną pra­cę w insty­tu­cji z misją,
 • kon­takt z insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, świa­tem nauki i mediów.

 Zgło­sze­nia wraz z CV i listem moty­wa­cyj­nym pro­si­my słać na adres: redakcja@filozofuj.eu i marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

 Zatrud­nia­ją­cy: Fun­da­cja Academicon

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy