Artykuł Studia filozoficzne

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim – nie tylko dla orłów

Uniwersytet Wrocławski to prestiż i tradycja – filozofia od początku jego istnienia, sięgającego fundacji cesarza Leopolda I z 1702 roku, stanowi filar uczelni. W najpiękniejszej historycznej sali, Auli Leopoldyńskiej, znajdują się liczne portrety filozofów z czasów, gdy swoją akademię prowadzili tu jezuici.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 54.


> artykuł spon­sorowany

Wrocław tamtej epo­ki zrodz­ił Chris­tiana Wolf­fa (1679–1754), słyn­nego racjon­al­istę. Z kolei dzię­ki innemu wrocław­ian­i­nowi, rozkochane­mu w Pla­tonie Friedri­chowi Schleier­ma­cherowi (1768–1834), zre­for­mowano uczel­nię w 1811 roku. Po II wojnie świa­towej filo­zofia na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim odrodz­iła się dzię­ki pol­skim uczonym, przy­byłym głównie z Uni­w­er­syte­tu Jana Kaz­imierza we Lwowie, i przeży­wała swo­je trudne chwile w okre­sie komu­niz­mu. W 1990 roku utwor­zono ist­nieją­cy do dziś Insty­tut Filo­zofii w ramach Wydzi­ału Nauk Społecznych. Dok­toraty hon­orowe uczel­ni otrzy­mali filo­zo­fowie: Hans-Georg Gadamer (1995), Zbig­niew Pełczyńs­ki (1993) i Leszek Kołakows­ki (1992).

Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki jest jed­ną z dziesię­ciu uczel­ni badaw­czych – studi­u­jąc filo­zofię, stacjonarnie lub zaocznie, na stu­di­ach I lub II st., bierzesz udzi­ał w pra­cach naukowych. Kierun­ki prowad­zonych badań obe­j­mu­ją uni­w­er­sum reflek­sji filo­zoficznej w uję­ciu his­to­rycznym i współczes­nym (onto­logia, epis­te­molo­gia, antropo­logia, este­ty­ka, ety­ka, filo­zofia społecz­na i poli­ty­cz­na, filo­zofia nau­ki, filo­zofia religii). Insty­tut Filo­zofii współpracu­je z blisko 30 uczel­ni­a­mi zagraniczny­mi oraz wyda­je ceniony peri­odyk „Stu­dia Philo­soph­i­ca Wratislavien­sia”.

Zain­wes­t­uj w siebie, studi­uj filo­zofię. Jeśli nie masz jeszcze życiowych planów, powinieneś wiedzieć, że stu­dia filo­zoficzne na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim są zapro­jek­towane tak, by rozwi­jały zdol­ność rozu­mienia siebie (świado­mość swoich możli­woś­ci oraz ograniczeń) nieza­leżnie od sądów innych ludzi, ale jed­nocześnie sty­mu­lowały kom­pe­tenc­je w zakre­sie roz­wo­ju relacji społecznych poprzez sztukę komu­nikacji i współdzi­ała­nia z inny­mi na rzecz osią­ga­nia wspól­nych celów i wspól­nego rozwiązy­wa­nia prob­lemów, radzenia sobie w zmieni­a­ją­cym się środowisku, elasty­cznoś­ci w dos­tosowywa­niu się do zmi­an w otocze­niu, zdol­noś­ci dzi­ała­nia i pode­j­mowa­nia najwłaś­ci­wszych decyzji.

Wbrew stereo­ty­pom wybór filo­zofii jest strate­gicznie ważny z per­spek­ty­wy tworzenia real­nych planów zawodowych: zapotrze­bowanie na rynku pra­cy dla wąs­kich spec­jal­noś­ci jest niesta­bilne, a pro­fil studiów filo­zoficznych nastaw­iony jest na umiejęt­noś­ci pode­j­mowa­nia wyzwań w warunk­ach częs­to skra­jnych, z nastaw­ie­niem na kreaty­wne zagospo­darowanie włas­nej i społecznej przestrzeni życia. Takie stu­dia to szkoła przetr­wa­nia – w połącze­niu z innym kierunk­iem uni­w­er­syteckim pozwala­ją one na samo­re­al­iza­cję życiową i zawodową.
Stu­dia filo­zoficzne na naszej uczel­ni uczą staw­ia­nia pytań i for­mułowa­nia odpowiedzi, log­icznego i ścisłego myśle­nia, określa­nia włas­nego stanowiska, racjon­al­nej argu­men­tacji, kry­ty­cznej anal­izy rzeczy­wis­toś­ci. Nabędziesz umiejęt­noś­ci prak­ty­cznego rozu­mienia i inter­pre­tacji tek­stów – nie tylko filo­zoficznych. Poz­nasz specy­fikę filo­zofii i jej miejsce w kul­turze oraz jej odręb­ność od nau­ki i potocznego myśle­nia. Kry­ty­czne myśle­nie, anal­i­zowanie fak­tów, rozwiązy­wanie prob­lemów i wycią­ganie właś­ci­wych wniosków poz­wolą pod­jąć pracę prak­ty­cznie w każdej dziedzinie gospo­dar­ki. Nasi absol­wen­ci bard­zo częs­to zna­j­du­ją zatrud­nie­nie w medi­ach, insty­tuc­jach kul­tu­ry czy jako spec­jal­iś­ci ds. wiz­erunku i pub­lic rela­tions.

Na stu­di­ach II st. prowad­zona jest spec­jal­ność stu­dia nad reli­gia­mi i dialo­giem międzykul­tur­owym, gdzie poz­na­je się, obok wiedzy filo­zoficznej, zasady postępowa­nia medi­a­cyjnego oraz mech­a­nizmy rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów na tle kul­tur­owym i religi­jnym.

Wrocław to mias­to spotkań, także filo­zoficznych. W okre­sie let­nim studi­u­ją­cy filo­zofię urządza­ją debaty nieopo­dal gmachu głównego uczel­ni, na Wyspie Bielarskiej, gdzie patronu­je im 3,5‑metrowa postać Sokrate­sa, jedyny tego typu pom­nik w kra­ju.


Dane telead­resowe

ul. Koszarowa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24, 71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl
filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/FilozoficznyWroclaw

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Jestem absol­wen­tem kierunku, szcz­erze pole­cam. Stu­dia trudne, ale dają wiele — także od strony prak­ty­cznej. Poza tym bard­zo dobra atmos­fera, pomi­mo tego, że kory­tarze Insty­tu­tu poma­lowane na pomarańc­zowo 😉 Początkowo reset i wal­ka z sobą samym, później szukanie włas­nej dro­gi. Stu­dia dobre dla osób z głową w chmu­rach, aby zejść na ziemię i dla tych, którzy moc­no po niej stą­pa­ją, by się pod nią nie zapadli. Dużo wyniosłem ze studiów na całe życie, nie tylko wiedzy teo­re­ty­cznej. Poza tym już w punkcie wyjś­cia wiado­mo, że takiego zawodu jak filo­zof nie ma, więc młody człowiek zaczy­na myśleć real­nie. Inne kierun­ki stwarza­ją pozo­ry, że będzie łatwiej na rynku pra­cy, filo­zofia na UWr od początku jest real­isty­cz­na 🙂

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy