Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim – nie tylko dla orłów

Uniwersytet Wrocławski to prestiż i tradycja – filozofia od początku jego istnienia, sięgającego fundacji cesarza Leopolda I z 1702 roku, stanowi filar uczelni. W najpiękniejszej historycznej sali, Auli Leopoldyńskiej, znajdują się liczne portrety filozofów z czasów, gdy swoją akademię prowadzili tu jezuici.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 54.


> arty­kuł sponsorowany

Wro­cław tam­tej epo­ki zro­dził Chri­stia­na Wolf­fa (1679–1754), słyn­ne­go racjo­na­li­stę. Z kolei dzię­ki inne­mu wro­cła­wia­ni­no­wi, roz­ko­cha­ne­mu w Pla­to­nie Frie­dri­cho­wi Schle­ier­ma­che­ro­wi (1768–1834), zre­for­mo­wa­no uczel­nię w 1811 roku. Po II woj­nie świa­to­wej filo­zo­fia na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim odro­dzi­ła się dzię­ki pol­skim uczo­nym, przy­by­łym głów­nie z Uni­wer­sy­te­tu Jana Kazi­mie­rza we Lwo­wie, i prze­ży­wa­ła swo­je trud­ne chwi­le w okre­sie komu­ni­zmu. W 1990 roku utwo­rzo­no ist­nie­ją­cy do dziś Insty­tut Filo­zo­fii w ramach Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych. Dok­to­ra­ty hono­ro­we uczel­ni otrzy­ma­li filo­zo­fo­wie: Hans-Georg Gada­mer (1995), Zbi­gniew Peł­czyń­ski (1993) i Leszek Koła­kow­ski (1992).

Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski jest jed­ną z dzie­się­ciu uczel­ni badaw­czych – stu­diu­jąc filo­zo­fię, sta­cjo­nar­nie lub zaocz­nie, na stu­diach I lub II st., bie­rzesz udział w pra­cach nauko­wych. Kie­run­ki pro­wa­dzo­nych badań obej­mu­ją uni­wer­sum reflek­sji filo­zo­ficz­nej w uję­ciu histo­rycz­nym i współ­cze­snym (onto­logia, epi­ste­mo­lo­gia, antropo­logia, este­ty­ka, ety­ka, filo­zo­fia spo­łecz­na i poli­tycz­na, filo­zo­fia nauki, filo­zo­fia reli­gii). Insty­tut Filo­zo­fii współ­pra­cu­je z bli­sko 30 uczel­nia­mi zagra­nicz­ny­mi oraz wyda­je cenio­ny perio­dyk „Stu­dia Phi­lo­so­phi­ca Wratislaviensia”.

Zain­we­stuj w sie­bie, stu­diuj filo­zo­fię. Jeśli nie masz jesz­cze życio­wych pla­nów, powi­nie­neś wie­dzieć, że stu­dia filo­zo­ficz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim są zapro­jek­to­wa­ne tak, by roz­wi­ja­ły zdol­ność rozu­mie­nia sie­bie (świa­do­mość swo­ich moż­li­wo­ści oraz ogra­ni­czeń) nie­za­leż­nie od sądów innych ludzi, ale jed­no­cze­śnie sty­mu­lo­wa­ły kom­pe­ten­cje w zakre­sie roz­wo­ju rela­cji spo­łecz­nych poprzez sztu­kę komu­ni­ka­cji i współ­dzia­ła­nia z inny­mi na rzecz osią­ga­nia wspól­nych celów i wspól­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, radze­nia sobie w zmie­nia­ją­cym się śro­do­wi­sku, ela­stycz­no­ści w dosto­so­wy­wa­niu się do zmian w oto­cze­niu, zdol­no­ści dzia­ła­nia i podej­mo­wa­nia naj­wła­ściw­szych decyzji.

Wbrew ste­reo­ty­pom wybór filo­zo­fii jest stra­te­gicz­nie waż­ny z per­spek­ty­wy two­rze­nia real­nych pla­nów zawo­do­wych: zapo­trze­bo­wa­nie na ryn­ku pra­cy dla wąskich spe­cjal­no­ści jest nie­sta­bil­ne, a pro­fil stu­diów filo­zo­ficz­nych nasta­wio­ny jest na umie­jęt­no­ści podej­mo­wa­nia wyzwań w warun­kach czę­sto skraj­nych, z nasta­wie­niem na kre­atyw­ne zago­spo­da­ro­wa­nie wła­snej i spo­łecz­nej prze­strze­ni życia. Takie stu­dia to szko­ła prze­trwa­nia – w połą­cze­niu z innym kie­run­kiem uni­wer­sy­tec­kim pozwa­la­ją one na samo­re­ali­za­cję życio­wą i zawodową.
Stu­dia filo­zo­ficz­ne na naszej uczel­ni uczą sta­wia­nia pytań i for­mu­ło­wa­nia odpo­wie­dzi, logicz­ne­go i ści­słe­go myśle­nia, okre­śla­nia wła­sne­go sta­no­wi­ska, racjo­nal­nej argu­men­ta­cji, kry­tycz­nej ana­li­zy rze­czy­wi­sto­ści. Nabę­dziesz umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne­go rozu­mie­nia i inter­pre­ta­cji tek­stów – nie tyl­ko filo­zo­ficz­nych. Poznasz spe­cy­fi­kę filo­zo­fii i jej miej­sce w kul­tu­rze oraz jej odręb­ność od nauki i potocz­ne­go myśle­nia. Kry­tycz­ne myśle­nie, ana­li­zo­wa­nie fak­tów, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów i wycią­ga­nie wła­ści­wych wnio­sków pozwo­lą pod­jąć pra­cę prak­tycz­nie w każ­dej dzie­dzi­nie gospo­dar­ki. Nasi absol­wen­ci bar­dzo czę­sto znaj­du­ją zatrud­nie­nie w mediach, insty­tu­cjach kul­tu­ry czy jako spe­cja­li­ści ds. wize­run­ku i public relations.

Na stu­diach II st. pro­wa­dzo­na jest spe­cjal­ność stu­dia nad reli­gia­mi i dia­lo­giem mię­dzy­kul­tu­ro­wym, gdzie pozna­je się, obok wie­dzy filo­zo­ficz­nej, zasa­dy postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go oraz mecha­ni­zmy roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów na tle kul­tu­ro­wym i religijnym.

Wro­cław to mia­sto spo­tkań, tak­że filo­zo­ficz­nych. W okre­sie let­nim stu­diu­ją­cy filo­zo­fię urzą­dza­ją deba­ty nie­opo­dal gma­chu głów­ne­go uczel­ni, na Wyspie Bie­lar­skiej, gdzie patro­nu­je im 3,5‑metrowa postać Sokra­te­sa, jedy­ny tego typu pomnik w kraju.


Dane tele­adre­so­we

ul. Kosza­ro­wa 3, bud. 20, 51–149 Wrocław
71 375 52 24, 71 375 52 23
wns.if@uwr.edu.pl
filozofia.uni.wroc.pl
fb.com/Instytut.Filozofii.UWr
fb.com/FilozoficznyWroclaw

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Filo­zo­fia to bar­dzo cie­ka­wa dzie­dzi­na, mnie pocią­ga­ła od zawsze, co praw­da magi­ster­ke koń­czy­łem z bio­lo­gii. nauczy­ciel­skiej. Ale z uwa­gi na to, że teraz wcho­dzą w życie nowe regu­la­cje, a więk­szość dzie­cia­ków z reli­gii chce zre­zy­gno­wać, to zaczą­łem pody­plo­mów­ke na wskz wła­śnie z filo­zo­fii i ety­ki. Zawsze to dodat­ko­we godzi­ny do eta­tu. Pozdrawiam 🙂

  • Jestem absol­wen­tem kie­run­ku, szcze­rze pole­cam. Stu­dia trud­ne, ale dają wie­le — tak­że od stro­ny prak­tycz­nej. Poza tym bar­dzo dobra atmos­fe­ra, pomi­mo tego, że kory­ta­rze Insty­tu­tu poma­lo­wa­ne na poma­rań­czo­wo 😉 Począt­ko­wo reset i wal­ka z sobą samym, póź­niej szu­ka­nie wła­snej dro­gi. Stu­dia dobre dla osób z gło­wą w chmu­rach, aby zejść na zie­mię i dla tych, któ­rzy moc­no po niej stą­pa­ją, by się pod nią nie zapa­dli. Dużo wynio­słem ze stu­diów na całe życie, nie tyl­ko wie­dzy teo­re­tycz­nej. Poza tym już w punk­cie wyj­ścia wia­do­mo, że takie­go zawo­du jak filo­zof nie ma, więc mło­dy czło­wiek zaczy­na myśleć real­nie. Inne kie­run­ki stwa­rza­ją pozo­ry, że będzie łatwiej na ryn­ku pra­cy, filo­zo­fia na UWr od począt­ku jest realistyczna 🙂

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy