Dzień Patrona

Styczniowy Dzień Patrona już dziś!

charset=Ascii
Zgodnie z tradycją, każdego 21. dnia miesiąca świętujemy Dzień Patrona. To święto jest dla nas okazją do tego, aby podziękować naszym Patronom, którzy swoim wsparciem pomagają nam popularyzować filozofię.

Dla­cze­go cele­bru­je­my takie świę­to? W ten spo­sób chce­my podzię­ko­wać naszym Patro­nom za comie­sięcz­ne wspar­cie na plat­for­mie patronite.pl. Patron może tam wybrać dowol­ną kwo­tę, jaką chce wspo­móc „Filo­zo­fuj!” i tym samym doło­żyć swo­ją cegieł­kę do naszej dzia­łal­no­ści popu­la­ry­zu­ją­cej filo­zo­fię. Zysku­ją na tym wszy­scy nasi Czy­tel­ni­cy, gdyż dzię­ki takie­mu wspar­ciu może­my two­rzyć jesz­cze wię­cej dzieł popu­la­ry­za­tor­skich. A co rów­nie waż­ne udo­stęp­niać je nie­od­płat­nie – już prze­szło 1500 oso­bom dzien­nie, któ­re odwie­dza­ją por­tal filozofuj.eu.

Mamy nadzie­ję, że dobrze tra­fia­my w gusta naszych hoj­nych Patro­nów :). W stycz­niu nagro­dą jest książ­ka Paw­ła R. Woj­cie­chow­skie­go – Świa­ty zastęp­cze. Samot­ność wobec kul­tu­ry, któ­ra uka­za­ła się nakła­dem Gdań­skie­go Wydaw­nic­twa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i zosta­nie wysła­na do Pana Jana Swia­nie­wi­cza.

Gra­tu­lu­je­my i przy oka­zji jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wsparcie!


Czy Ty też chcesz nas wes­przeć i stać się aktyw­nym uczest­ni­kiem obcho­dów Dnia Patro­na? Wejdź na stro­nę: https://patronite.pl/filozofuj, zade­kla­ruj kwo­tę, któ­rą chcesz prze­zna­czyć na nasze dzia­ła­nia i popu­la­ry­zuj z nami filozofię!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy