Praca Pracodawca

Stypendium doktoranckie w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”

O 3000 zł miesięcznego stypendium mogą się ubiegać doktoranci w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”. Jest ono finansowane z programu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Aplikacje można składać do 15 lutego 2016.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.


Wydzi­ał Filo­zofii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II zaprasza do składa­nia aplikacji o stype­ndi­um dok­toranck­ie, które zostanie przyz­nane na okres 33 miesię­cy od kwiet­nia 2016 (lub niedłu­go później). Na Wydziale funkcjonu­je akty­wne środowisko badaw­cze i dydak­ty­czne w dziedzinie filo­zofii, kog­ni­ty­wisty­ki i kul­tur­oz­naw­st­wa gwaran­tu­jące doskon­ałe warun­ki roz­wo­ju kari­ery naukowej. Infor­ma­c­je o Wydziale znaleźć moż­na na stron­ie www.filozofia.kul.pl.

Stype­ndys­ta będzie odby­wał stu­dia dok­toranck­ie pod kierunk­iem prof. Pio­tra Kulick­iego. Zachę­camy do aplikowa­nia oso­by zain­tere­sowane następu­ją­cy­mi dziedz­i­na­mi badań:

  • Logi­ka filo­zoficz­na (szczegól­nie logi­ka deon­ty­cz­na lub logi­ka prawnicza)
  • Filo­zofia dzi­ała­nia i metae­ty­ka (szczegól­nie teorie racjon­al­noś­ci i nor­maty­wnoś­ci)

Kandy­daci powin­ni posi­adać zaawan­sowaną wiedzę z zakre­su filo­zofii – prefer­owany jest tytuł mag­is­tra filo­zofii, ale dopuszcza­my również oso­by posi­ada­jące tytuł mag­is­tra prawa lub mag­is­tra infor­maty­ki. Wyma­gana jest również zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego.

Kandy­daci powin­ni przesłać list motywa­cyjny oraz życio­rys (CV) dyplom licenc­ja­ta i mag­is­tra wraz z wypisem z indek­su i dwa listy pole­ca­jące od pra­cown­ików naukowych. Kom­plet­na aplikac­ja (z wyłącze­niem listów pole­ca­ją­cych) powin­na zostać przesłana w poje­dynczym pliku PDF elek­tron­icznie na adres kulicki@kul.pl do 15 lutego 2016 r.

Listy pole­ca­jące powin­ny zostać wysłane bezpośred­nio na adres kulicki@kul.pl. Wybór kandy­da­ta zostanie doko­nany na pod­staw­ie kry­ter­iów określonych w reg­u­laminie przyz­nawa­nia stype­ndiów dok­toranc­kich w ramach grantów NCN.

W przy­pad­ku braku kandy­da­ta o wyma­ganych kwal­i­fikac­jach zas­trzegamy sobie pra­wo do przedłuże­nia ter­minu składa­nia aplikacji.

Ewen­tu­alne zapy­ta­nia w spraw­ie konkur­su prosimy kierować do prof. Kulick­iego na adres kulicki@kul.pl.

Więcej o pro­jek­cie moż­na przeczy­tać > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy