Filozofia religii Fragment z klasyka Ontologia

Św. Anzelm z Canterbury: Dowód ontologiczny

Zapisz się do naszego newslettera

Źródło: Proslo­gion, w: tenże: Monolo­gion. Proslo­gion, przeł. T. Wło­dar­czyk, Warsza­wa: PWN 1992, s. 145–146.


A więc, Panie, który udzielasz zrozu­mienia wierze, daj mi, bym zrozu­mi­ał, na ile to uważasz za wskazane, że jesteś, jak w to wierzymy, i jesteś tym, w co wierzymy. A wierzymy zaiste, że jesteś czymś, pon­ad co niczego więk­szego nie moż­na pomyśleć. Czy więc nie ma jakiejś takiej natu­ry, sko­ro powiedzi­ał głupi w swoim ser­cu: nie ma Boga? Z całą pewnoś­cią jed­nak tenże sam głu­piec, gdy słyszy to właśnie, co mówię: „coś, pon­ad co nic więk­szego nie może być pomyślane”, rozu­mie to, co słyszy, a to, co rozu­mie, jest w jego intelek­cie, nawet gdy­by nie rozu­mi­ał, że ono jest. Czymś innym bowiem jest to, że rzecz jest w intelek­cie, a czymś innym poz­nanie tego, że rzecz jest. Kiedy bowiem malarz zas­tanaw­ia się nad tym, co zamierza dopiero wykon­ać, to bez wąt­pi­enia ma w intelek­cie to, czego jeszcze nie zro­bił, ale nie poz­na­je jeszcze, że to jest. Kiedy zaś już namalował, to ma i w intelek­cie to, co już wykon­ał, i poz­na­je, że to jest. A więc także głupi przekonu­je się, że jest przy­na­jm­niej w intelek­cie coś, pon­ad co nic więk­szego nie może być pomyślane, ponieważ gdy to słyszy, rozu­mie, a cokol­wiek jest rozu­mi­ane, jest w intelek­cie. Ale z pewnoś­cią to, pon­ad co nic więk­szego nie może nie może być pomyślane, nie może być jedynie w intelek­cie. Jeżeli bowiem jest jedynie tylko w intelek­cie, to moż­na pomyśleć, że jest także w rzeczy­wis­toś­ci, a to jest czymś więk­szym. Jeżeli więc to, pon­ad co nic więk­szego nie może być pomyślane, jest jedynie tylko w intelek­cie, wów­czas to samo, pon­ad co nic więk­szego nie może być pomyślane, jest jed­nocześnie tym, pon­ad co coś więk­szego może być pomyślane. Tak jed­nak z pewnoś­cią być nie może. Zatem coś, pon­ad co nic więk­szego nie może być pomyślane, ist­nieje bez wąt­pi­enia i w intelek­cie, i w rzeczy­wis­toś­ci.


Pobierz tekst w PDF.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy