Nowości wydawnicze

Świat Lema – nowość wydawnicza

Książka, która w miły dla oka sposób zaprasza do zanurzenia się w uniwersum Stanisława Lema.

Książ­ka wpro­wa­dza­ją­ca w twór­czość Sta­ni­sła­wa Lema. Ponad dwa­dzie­ścia cyta­tów z naj­waż­niej­szych dzieł Lema zilu­stro­wa­nych przez Mar­tę Igner­ską poka­zu­je, jak nie­zwy­kłą przy­go­dą może być zanu­rze­nie się w twór­czo­ści jed­ne­go z naj­waż­niej­szych auto­rów scien­ce fic­tion. Pierw­szy krok do zosta­nia czy­tel­ni­kiem Cybe­ria­dy, Bajek Robo­tów, Sola­ris i innych ksią­żek Lema. Książ­ka prze­zna­czo­na zarów­no dla dzie­ci jak i osób dorosłych.

[Opis pocho­dzi od wydawcy] 

Pre­mie­ra książ­ki odby­ła się 12 wrze­śnia, w dniu w któ­rym Sta­ni­sław Lem obcho­dził­by 100 lecie urodzin.


Tytuł: Świat Lema
Pro­jekt gra­ficz­ny: Mar­ta Ignerska
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Muchomor
Licz­ba stron: 64
ISBN: 978–83-65650–52‑8
Język ory­gi­na­łu: polski
Pre­mie­ra: 12 wrze­śnia 2021 (w uro­dzi­ny Sta­ni­sła­wa Lema)


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy