Aktualności Patronaty Wydarzenia

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie 2019: „Głos – Rozgłos”

Światowy dzień filozofii obchody w Lubinie głos rozgłos
21 listopada 2019 r. z inicjatywy UNESCO będziemy obchodzili Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji Międzynarodowe Szkoły Paderewski, już po raz czwarty, włączają się w organizację obchodów tego dnia, proponując szereg wydarzeń tematycznych dla mieszkańców Lublina. Tegoroczną edycję wspiera Wydział Kultury Miasta Lublin, dzięki czemu oferta kulturalna jest bardzo atrakcyjna.

Zapisz się do naszego newslettera

Hasło tegorocznej edycji: „Głos — Rozgłos”

Przed­mio­tem filo­zo­ficz­ne­go namy­słu sta­je się wie­lo­znacz­na kate­go­ria „gło­su”, któ­rą moż­na inter­pre­to­wać jako klu­czo­wy ele­ment toż­sa­mo­ści, bez któ­re­go jeste­śmy nie­roz­po­zna­wal­ni. Coś, co wyda­je się być jedy­nie ulot­ną wibra­cją, drga­niem powie­trza, jest nie­zwy­kłym rodza­jem eks­pre­sji. Głos pozwa­la wyra­żać sło­wa, któ­re nio­są ze sobą zna­cze­nia, dzię­ki jego modu­la­cji czy­ta­my i oka­zu­je­my emo­cje. Filo­zo­ficz­na histo­ria gło­su jest opo­wie­ścią o sły­szal­no­ści. O tym jak pho­ne to naj­bar­dziej przej­rzy­sty spo­sób samo­od­nie­sie­nia – sły­szę się, więc jestem – Kar­te­zjań­ska meta­fi­zy­ka obec­no­ści. Sły­szal­ność to rów­nież roz­głos, zasięg  i powszech­ność tego, co tra­fia do uszu innych. Cho­ciaż więk­szość z nas obda­rzo­na jest darem gło­su, nie wszy­scy jeste­śmy słyszani.

Głos to nie tyl­ko dźwięk wyda­wa­ny przez isto­ty żyją­ce, któ­ry mani­fe­stu­je się poprzez pierw­szy krzyk pod­czas naro­dzin czy ostat­nie szep­ty w ago­nii. Głos to pra­wo do prze­ma­wia­nia, do zazna­cze­nia swej odręb­no­ści lub bycia czę­ścią wspól­no­ty. Według Der­ri­dy głos jest samą świa­do­mo­ścią, ponie­waż w mowie sta­je się czymś prze­zro­czy­stym, nie­wi­docz­nym, sku­pia­my się nie na nim samym, a nie na poję­ciach, któ­re uobecnia.

Wresz­cie głos może­my rozu­mieć jako wewnętrz­ny nakaz. Nie­py­ta­ny, daje rady, wska­zów­ki  jak Daimo­nion Sokra­te­sa, jego duch opie­kuń­czy, któ­ry wspie­rał go w dro­dze do wiedzy.

Program obchodów

Świa­to­wy Dzień Filo­zo­fii: szcze­gó­ło­wy pro­gram obcho­dów w Lubli­nie w 2019 roku znaj­du­je się tutaj. Wyda­rze­nie na Face­bo­oku jest tutaj.

Pod­czas IV lubel­skiej edy­cji obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii zapra­sza­my do udzia­łu w warsz­ta­tach filo­zo­ficz­nych dla róż­nych grup wie­ko­wych, spo­tka­niach i deba­cie w swo­bod­nej kon­wen­cji Socra­tes Cafe. Kon­cert w Teatrze Sta­rym w Lubli­nie, któ­ry pod­su­mu­je dzień obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii, będzie swo­istym ese­jem filozoficzno–muzycznym. Słu­cha­cze pro­wa­dze­ni przez kon­fe­ran­sje­ra będą mie­li oka­zję skon­fron­to­wać się z tym, jak filo­zo­ficz­ne kate­go­rie gło­su, bez­gło­su, sły­szal­no­ści, czy roz­gło­su moż­na opo­wie­dzieć muzycznie.

Filo­zo­fia sta­wia sobie za cel sys­te­ma­tycz­ne i kry­tycz­ne roz­wa­ża­nia na temat pod­sta­wo­wych pro­ble­mów i idei, dążą­ce do pozna­nia ich isto­ty. Ten cel jest orga­ni­za­to­rom szcze­gól­nie bli­ski, ponie­waż w swo­ich dzia­ła­niach sta­ra­ją się prze­ka­zy­wać dzie­ciom i mło­dzie­ży w Lubli­nie, jak waż­ne jest otwar­te spoj­rze­nie na świat oraz sta­wia­nie pytań dążą­cych do jego zro­zu­mie­nia.  Z tego powo­du orga­ni­zu­ją cykl spo­tkań dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­re przed­sta­wia­ją filo­zo­fię jako narzę­dzie poma­ga­ją­ce samo­dziel­nie i dogłęb­ne ana­li­zo­wać wie­le aspek­tów naszej codzien­no­ści. Dla nich, insty­tu­cji, któ­ra kształ­ci, przed­sta­wia­nie filo­zo­fii jako dro­gi do zro­zu­mie­nia jest szcze­gól­nie ważne.

Orga­ni­za­to­rzy

Mię­dzy­na­ro­do­we Szko­ły Pade­rew­ski w Lubli­nie, ul. Sym­fo­nicz­na 1, 20–853 Lublin, oraz Dom Słów, Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS, Fun­da­cja Karu­ze­la Aktywności

Ter­min i miejsce

21 listo­pa­da 2019 r. (czwar­tek)

Miej­sca realizacji

Domu Słów,

Teatr Sta­ry,

Gale­ria Labirynt,

WFiS  UMCS,

Mię­dzy­na­ro­do­we Szko­łach Paderewski

Sta­rów­ka Lubli­na (insta­la­cja i performance)

Patro­nat medialny

Filo­zo­fuj!

Gaze­ta Wyborcza

Pol­skie Radio Lublin

Radio Cen­trum

Tele­wi­zja Aka­de­mic­ka TV UMCS

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy