Aktualności Patronaty Wydarzenia

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie 2019: „Głos – Rozgłos”

Światowy dzień filozofii obchody w Lubinie głos rozgłos
21 listopada 2019 r. z inicjatywy UNESCO będziemy obchodzili Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji Międzynarodowe Szkoły Paderewski, już po raz czwarty, włączają się w organizację obchodów tego dnia, proponując szereg wydarzeń tematycznych dla mieszkańców Lublina. Tegoroczną edycję wspiera Wydział Kultury Miasta Lublin, dzięki czemu oferta kulturalna jest bardzo atrakcyjna.

Zapisz się do naszego newslettera

Hasło tegorocznej edycji: „Głos — Rozgłos”

Przed­miotem filo­zoficznego namysłu sta­je się wieloz­nacz­na kat­e­go­ria „gło­su”, którą moż­na inter­pre­tować jako kluc­zowy ele­ment tożsamoś­ci, bez którego jesteśmy nierozpoz­nawal­ni. Coś, co wyda­je się być jedynie ulot­ną wibracją, drganiem powi­etrza, jest niezwykłym rodza­jem ekspresji. Głos pozwala wyrażać słowa, które niosą ze sobą znaczenia, dzię­ki jego mod­u­lacji czy­tamy i okazu­je­my emoc­je. Filo­zoficz­na his­to­ria gło­su jest opowieś­cią o słyszal­noś­ci. O tym jak phone to najbardziej prze­jrzysty sposób samood­niesienia – słyszę się, więc jestem – Kartez­jańs­ka metafizy­ka obec­noś­ci. Słyszal­ność to również rozgłos, zasięg  i powszech­ność tego, co trafia do uszu innych. Cho­ci­aż więk­szość z nas obdar­zona jest darem gło­su, nie wszyscy jesteśmy słyszani.

Głos to nie tylko dźwięk wydawany przez isto­ty żyjące, który man­i­fes­tu­je się poprzez pier­wszy krzyk pod­czas nar­o­dzin czy ostat­nie szep­ty w ago­nii. Głos to pra­wo do prze­maw­ia­nia, do zaz­naczenia swej odręb­noś­ci lub bycia częś­cią wspól­no­ty. Według Der­ridy głos jest samą świado­moś­cią, ponieważ w mowie sta­je się czymś przezroczystym, niewidocznym, sku­pi­amy się nie na nim samym, a nie na poję­ci­ach, które uobec­nia.

Wresz­cie głos może­my rozu­mieć jako wewnętrzny nakaz. Niepy­tany, daje rady, wskazów­ki  jak Dai­mo­nion Sokrate­sa, jego duch opiekuńczy, który wspier­ał go w drodze do wiedzy.

Program obchodów

Świa­towy Dzień Filo­zofii: szczegółowy pro­gram obchodów w Lublin­ie w 2019 roku zna­j­du­je się tutaj. Wydarze­nie na Face­booku jest tutaj.

Pod­czas IV lubel­skiej edy­cji obchodów Świa­towego Dnia Filo­zofii zaprasza­my do udzi­ału w warsz­tat­ach filo­zoficznych dla różnych grup wiekowych, spotka­ni­ach i deba­cie w swo­bod­nej kon­wencji Socrates Cafe. Kon­cert w Teatrze Starym w Lublin­ie, który pod­sumu­je dzień obchodów Świa­towego Dnia Filo­zofii, będzie swoistym ese­jem filozoficzno–muzycznym. Słuchacze prowadzeni przez kon­fer­an­sjera będą mieli okazję skon­fron­tować się z tym, jak filo­zoficzne kat­e­gorie gło­su, bezgło­su, słyszal­noś­ci, czy rozgło­su moż­na opowiedzieć muzy­cznie.

Filo­zofia staw­ia sobie za cel sys­tem­aty­czne i kry­ty­czne rozważa­nia na tem­at pod­sta­wowych prob­lemów i idei, dążące do poz­na­nia ich isto­ty. Ten cel jest orga­ni­za­torom szczegól­nie blis­ki, ponieważ w swoich dzi­ała­ni­ach stara­ją się przekazy­wać dzieciom i młodzieży w Lublin­ie, jak ważne jest otwarte spo­jrze­nie na świat oraz staw­ian­ie pytań dążą­cych do jego zrozu­mienia.  Z tego powodu orga­nizu­ją cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, które przed­staw­ia­ją filo­zofię jako narzędzie poma­ga­jące samodziel­nie i dogłęb­ne anal­i­zować wiele aspek­tów naszej codzi­en­noś­ci. Dla nich, insty­tucji, która ksz­tał­ci, przed­staw­ian­ie filo­zofii jako dro­gi do zrozu­mienia jest szczegól­nie ważne.

Orga­ni­za­torzy

Między­nar­o­dowe Szkoły Paderews­ki w Lublin­ie, ul. Sym­fon­icz­na 1, 20–853 Lublin, oraz Dom Słów, Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii UMCS, Fun­dac­ja Karuzela Akty­wnoś­ci

Ter­min i miejsce

21 listopa­da 2019 r. (czwartek)

Miejs­ca real­iza­cji

Domu Słów,

Teatr Stary,

Gale­ria Labirynt,

WFiS  UMCS,

Między­nar­o­dowe Szkołach Paderews­ki

Starówka Lubli­na (insta­lac­ja i per­for­mance)

Patronat medi­al­ny

Filo­zo­fuj!

Gaze­ta Wybor­cza

Pol­skie Radio Lublin

Radio Cen­trum

Telewiz­ja Aka­demic­ka TV UMCS

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy