Aktualności Patronaty Wydarzenia

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie 2019: „Głos – Rozgłos”

Światowy dzień filozofii obchody w Lubinie głos rozgłos
21 listopada 2019 r. z inicjatywy UNESCO będziemy obchodzili Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji Międzynarodowe Szkoły Paderewski, już po raz czwarty, włączają się w organizację obchodów tego dnia, proponując szereg wydarzeń tematycznych dla mieszkańców Lublina. Tegoroczną edycję wspiera Wydział Kultury Miasta Lublin, dzięki czemu oferta kulturalna jest bardzo atrakcyjna.

Hasło tegorocznej edycji: „Głos — Rozgłos”

Przed­miotem filo­zoficznego namysłu sta­je się wieloz­nacz­na kat­e­go­ria „gło­su”, którą moż­na inter­pre­tować jako kluc­zowy ele­ment tożsamoś­ci, bez którego jesteśmy nierozpoz­nawal­ni. Coś, co wyda­je się być jedynie ulot­ną wibracją, drganiem powi­etrza, jest niezwykłym rodza­jem ekspresji. Głos pozwala wyrażać słowa, które niosą ze sobą znaczenia, dzię­ki jego mod­u­lacji czy­tamy i okazu­je­my emoc­je. Filo­zoficz­na his­to­ria gło­su jest opowieś­cią o słyszal­noś­ci. O tym jak phone to najbardziej prze­jrzysty sposób samood­niesienia – słyszę się, więc jestem – Kartez­jańs­ka metafizy­ka obec­noś­ci. Słyszal­ność to również rozgłos, zasięg  i powszech­ność tego, co trafia do uszu innych. Cho­ci­aż więk­szość z nas obdar­zona jest darem gło­su, nie wszyscy jesteśmy słyszani.

Głos to nie tylko dźwięk wydawany przez isto­ty żyjące, który man­i­fes­tu­je się poprzez pier­wszy krzyk pod­czas nar­o­dzin czy ostat­nie szep­ty w ago­nii. Głos to pra­wo do prze­maw­ia­nia, do zaz­naczenia swej odręb­noś­ci lub bycia częś­cią wspól­no­ty. Według Der­ridy głos jest samą świado­moś­cią, ponieważ w mowie sta­je się czymś przezroczystym, niewidocznym, sku­pi­amy się nie na nim samym, a nie na poję­ci­ach, które uobec­nia.

Wresz­cie głos może­my rozu­mieć jako wewnętrzny nakaz. Niepy­tany, daje rady, wskazów­ki  jak Dai­mo­nion Sokrate­sa, jego duch opiekuńczy, który wspier­ał go w drodze do wiedzy.

Program obchodów

Świa­towy Dzień Filo­zofii: szczegółowy pro­gram obchodów w Lublin­ie w 2019 roku zna­j­du­je się tutaj. Wydarze­nie na Face­booku jest tutaj.

Pod­czas IV lubel­skiej edy­cji obchodów Świa­towego Dnia Filo­zofii zaprasza­my do udzi­ału w warsz­tat­ach filo­zoficznych dla różnych grup wiekowych, spotka­ni­ach i deba­cie w swo­bod­nej kon­wencji Socrates Cafe. Kon­cert w Teatrze Starym w Lublin­ie, który pod­sumu­je dzień obchodów Świa­towego Dnia Filo­zofii, będzie swoistym ese­jem filozoficzno–muzycznym. Słuchacze prowadzeni przez kon­fer­an­sjera będą mieli okazję skon­fron­tować się z tym, jak filo­zoficzne kat­e­gorie gło­su, bezgło­su, słyszal­noś­ci, czy rozgło­su moż­na opowiedzieć muzy­cznie.

Filo­zofia staw­ia sobie za cel sys­tem­aty­czne i kry­ty­czne rozważa­nia na tem­at pod­sta­wowych prob­lemów i idei, dążące do poz­na­nia ich isto­ty. Ten cel jest orga­ni­za­torom szczegól­nie blis­ki, ponieważ w swoich dzi­ała­ni­ach stara­ją się przekazy­wać dzieciom i młodzieży w Lublin­ie, jak ważne jest otwarte spo­jrze­nie na świat oraz staw­ian­ie pytań dążą­cych do jego zrozu­mienia.  Z tego powodu orga­nizu­ją cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, które przed­staw­ia­ją filo­zofię jako narzędzie poma­ga­jące samodziel­nie i dogłęb­ne anal­i­zować wiele aspek­tów naszej codzi­en­noś­ci. Dla nich, insty­tucji, która ksz­tał­ci, przed­staw­ian­ie filo­zofii jako dro­gi do zrozu­mienia jest szczegól­nie ważne.

Orga­ni­za­torzy

Między­nar­o­dowe Szkoły Paderews­ki w Lublin­ie, ul. Sym­fon­icz­na 1, 20–853 Lublin, oraz Dom Słów, Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii UMCS, Fun­dac­ja Karuzela Akty­wnoś­ci

Ter­min i miejsce

21 listopa­da 2019 r. (czwartek)

Miejs­ca real­iza­cji

Domu Słów,

Teatr Stary,

Gale­ria Labirynt,

WFiS  UMCS,

Między­nar­o­dowe Szkołach Paderews­ki

Starówka Lubli­na (insta­lac­ja i per­for­mance)

Patronat medi­al­ny

Filo­zo­fuj!

Gaze­ta Wybor­cza

Pol­skie Radio Lublin

Radio Cen­trum

Telewiz­ja Aka­demic­ka TV UMCS

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy