Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie – „(Nie)pewność” [spotkania online, warsztaty i bookcrossing]

„(Nie)pewność” to hasło 5. edycji lubelskich obchodów Światowego Dnia Filozofii, które odbędą się 19 listopada. Celem inicjatywy jest pokazanie zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom Lublina, że filozofia może być ciekawa i ważna w codziennym życiu. Tegoroczne obchody mają wyjątkową formę – w dużej części program realizowany będzie online. 

Orga­ni­za­to­rzy (Mię­dzy­na­ro­do­we Szko­ły Pade­rew­ski, Dom Słów oraz Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii  UMCS) przy­go­to­wa­li inte­re­su­ją­cy pro­gram zbu­do­wa­ny wokół dwóch kate­go­rii: nie­pew­no­ści i pewności.

– Pod­czas V edy­cji Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii chce­my przyj­rzeć się temu, jak poczu­cie pew­no­ści i dys­kom­fort nie­pew­no­ści rezo­nu­ją w filo­zo­fii. Podej­mie­my pró­bę odpo­wie­dzi na pyta­nie: Czy nie­pew­ność jest zawsze zła, a pew­ność jest czymś dobrym? Zapy­ta­my o to spe­cja­li­stów z róż­nych  dzie­dzin. – mówi Joan­na Jawi­czuk z Mię­dzy­na­ro­do­wych Szkół Pade­rew­ski, dyrek­tor­ka pro­gra­mo­wa  projektu.

Ofer­ta pro­gra­mo­wa jest na tyle boga­ta, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie – od uczniów szkół  pod­sta­wo­wych po stu­den­tów i oso­by doro­słe. Wyda­rze­nia będą odby­wa­ły się w godz.  8.45–19.30. Duża część pro­gra­mu ma cha­rak­ter zdal­ny, dzię­ki cze­mu ofer­ta kul­tu­ral­na jest bez­płat­na i dostęp­na dla sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców; unie­za­leż­nia nas rów­nież od zmie­nia­ją­cej się sytu­acji pandemicznej.

Zapra­sza­my do udzia­łu w wykła­dzie onli­ne i stre­amin­gu spo­tka­nia wokół mate­ria­łu wideo „(Nie)pewność”. Każ­dy z miesz­kań­ców Lubli­na będzie mógł uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach  ręko­dziel­ni­czych z filo­zo­fią w zaci­szu domo­wym oraz akcji book­cros­sin­go­wej na sta­rym mieście.

Orga­ni­za­to­rzy poprzez róż­ne for­my dzia­ła­nia posta­ra­ją się poka­zać, jak waż­ne jest otwar­te spoj­rze­nie  na świat oraz sta­wia­nie pytań, dążą­cych do jego zro­zu­mie­nia. W tym roku roz­wa­ża­nia będą doty­czy­ły głów­nie (nie)pewności:

∙ Czy filo­zof doświad­cza poczu­cia pewności?

∙ Jaką rolę wąt­pie­niu przy­pi­su­je teo­lo­gia? Czy wol­no kwe­stio­no­wać ist­nie­nie Boga?

∙ Czy błąd i ryzy­ko mogą być czymś war­to­ścio­wym w sztuce?

∙ Jak bar­dzo zmie­ni­ły się mass media w dobie fake new­sów?

∙ Sko­ro pew­ność sie­bie jest postrze­ga­na jako atut, czy jest w naszym życiu miej­sce dla  wątpliwości?


Har­mo­no­gram wyda­rzeń dostęp­ny > tutaj

Wię­cej szcze­gó­łów na temat Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii w Lubli­nie> tutaj

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku > tutaj


Orga­ni­za­to­rzy: 

∙ Mię­dzy­na­ro­do­we Szko­ły Paderewski

∙ Dom Słów – część Ośrod­ka „Bra­ma Grodz­ka – Teatr NN

∙ Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS

Patro­ni:  

PK ds. UNESCO

∙ Rek­tor UMCS

∙ Pre­zy­dent Mia­sta Lublina

∙ Kurier Lubelski

∙ Radio Lublin

TV UMCS

∙ Aka­de­mic­kie Radio Centrum

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy