Aktualności Patronaty Wydarzenia

Światowy Dzień Filozofii w Lublinie

„Po Nitce do Kłębka” to hasło 3. edycji Światowego Dnia Filozofii, który odbędzie się 15 listopada w Lublinie. Organizatorzy (Międzynarodowe Szkoły Paderewski, Dom Słów oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS) przygotowali bezpłatne wydarzenia dla mieszkańców Lublina w każdym wieku. „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie. Zapraszamy do uczestnictwa zarówno dużych, jak i małych filozofów.

Zapisz się do naszego newslettera

Pod­czas tegorocznej edy­cji Świa­towego Dnia Filo­zofii chce­my przyjrzeć się wielowymi­arowe­mu funkcjonowa­niu sym­bolu nici w kul­turze. Zaprasza­my do udzi­ału w filo­zoficznych warsz­tat­ach, spotka­ni­ach i wys­taw­ie, gdzie będziemy próbowali po nitce dojść do kłęb­ka”

– mówi Joan­na Jaw­iczuk z Między­nar­o­dowych Szkół Paderews­ki, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu.

W pro­gramie każdy zna­jdzie coś dla siebie – od uczniów szkół pod­sta­wowych, po stu­den­tów i oso­by dorosłe. Świa­towy Dzień Filo­zofii będziemy świę­tować w godz. 8.50–19.00 w różnych miejs­cach w Lublin­ie.

W Domu Słów będzie moż­na zobaczyć wys­tawę pt. „Życio-opowieś­ci”, która zabierze w podróż pełną niespodzianek. Uczest­ni­cy wys­tawy będą mieli okazję prze­jść przez Życie, które przy­bierze for­mę mobil­nej, inter­ak­ty­wnej insta­lacji. Każ­da oso­ba zostawi w niej swój ślad i wyty­czy nicią niepow­tarzal­ny szlak na spec­jal­nej mapie. Wys­tawa będzie czyn­na do 15 grud­nia.

Mar­i­onet­ki” to przed­staw­ie­nie teatru ulicznego, które będzie moż­na obe­jrzeć o godz. 14.00 przed lubel­skim Ratuszem. Na prze­chod­niów będą czekały odplą­tane mar­i­onet­ki i zaplą­tani ani­ma­torzy.

W ramach „Spotka­nia z filo­zofem – Po nitce do prawdy” będzie okaz­ja do wysłucha­nia wykładu dr. hab. Józe­fa Dębowskiego, prof. Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00 w Auli Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii UMCS.

Dla uczniów szkół pod­sta­wowych, gim­nazjum, liceum i stu­den­tów przy­go­towane są liczne warsz­taty, wykłady i dyskus­je.

Data wydarzenia nie jest przy­pad­kowa. 15 listopa­da 2018 r. przy­pa­da Świa­towy Dzień Filo­zofii, który z inic­jaty­wy UNESCO obchod­zony jest w trze­ci czwartek listopa­da. Wydarze­nie będzie doskon­ałą okazją do tego, żeby pokazać, że filo­zofia jest dla osób w każdym wieku.

Chce­my zachę­cić wszys­t­kich mieszkańców Lubli­na, nie tylko oso­by zaj­mu­jące się naukowo filo­zofią, do zapoz­na­nia się z niezwykłą dziedz­iną. Wydarze­nie to jest także doskon­ałym przykła­dem współpra­cy środowiska  kul­tur­al­nego i naukowego.”

– mówią orga­ni­za­torzy

Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli:
Pol­s­ki Komitet ds. UNESCO
Marsza­łek Wojew­ództ­wa Lubel­skiego Sła­womir Sos­nows­ki
Prezy­dent Mias­ta Lublin Krzysztof Żuk
JM Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałows­ki
Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne

15 listopa­da 2018 o 8:50–19:00
Strona inter­ne­towa
Wydarze­nie na Face­booku

 

Aktu­al­ny pro­gram dostęp­ny jest > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy