Aktualności Epistemologia Przegląd prasy Zapowiedzi wydawnicze

Światy możliwe a globalne ocieplenie

Alvin Plantinga, emerytowany profesor University of Notre Dame, jeden z najbardziej znanych współczesnych epistemologów i filozofów religii, wyda we wrześniu br. nakładem Oxford University Press książkę pt. Transworld Depravity. Possible Worlds and Climate Change.

Zapisz się do naszego newslettera

Korzys­ta­jąc z idei pon­adświa­towego skaże­nia, Planti­nga for­mułu­je argu­ment na rzecz tezy, że glob­alne ocieple­nie nie zachodzi jedynie w świecie aktu­al­nie ist­nieją­cym (nazy­wanym przez Plant­i­ngę Kro­nosem), ale doty­czy również wszys­t­kich innych światów możli­wych. Rozu­mowanie auto­ra The Nature of Neces­si­ty stanowi wyzwanie dla współczes­nego nat­u­ral­iz­mu, gdyż sugeru­je, że wiedzę o zachodze­niu określonych zjawisk przy­rod­niczych filo­zof może osiągnąć za pomocą czys­to apri­o­rycznej metody (więcej o wiedzy a pri­ori przeczyta­cie w aktu­al­nym numerze „Filo­zo­fuj!”).

Autor pra­cy, dopy­ty­wany przez ser­wis Dai­ly Nous o genezę jej pow­sta­nia, w charak­terysty­cznym dla siebie sty­lu stwierdz­ił:

Sądzę, że w filo­zofii religii nie mam już nic więcej do zro­bi­enia. Obser­wu­jąc jed­nak dyskus­je doty­czące epis­te­mologii glob­al­nego ocieple­nia, zauważyłem, że mniejs­zość stanow­ią filo­zo­fowie, którzy bronią kalwińskiego stanowiska w tej kwestii. Moim celem było doprowadze­nie do sytu­acji, żeby ekolo­gia i protes­tantyzm podały sobie ręce.

Jak infor­mu­je wydaw­ca, pro­mocji książ­ki będzie towarzyszyć cykl debat. Rozmów­ca­mi Planti­n­gi mają być m.in. Bono, lid­er i wokalista U2, a także Al Gore, były wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych. Może­my już ter­az zdradz­ić, że recen­zję tej bard­zo oczeki­wanej pozy­cji przeczyta­cie niebawem w naszym mag­a­zynie.

Źródło: Oxford Uni­ver­si­ty Press.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy