Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? 7. spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Czym są światy możliwe? To fikcja czy rzeczywistość? A nasz świat - czy jest on najlepszym z możliwych? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, to przyjdź na siódmą debatę Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku. 2 marca o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności dyskutować będą: prof. Arkadiusz Chrudzimski (US) i prof. Wojciech Żełaniec (UG). Zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o światach możliwych można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Prof. dr hab. Arka­diusz Chrudz­im­s­ki – Pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, zaj­mu­je się ontologią, epis­te­mologią, teorią intencjon­al­noś­ci oraz his­torią sze­roko rozu­mi­anej trady­cji brentanowskiej. Jest współwydaw­cą nowej edy­cji dzieł Brentana (Franz Brentano, Sämtliche veröf­fentlichte Schriften) oraz serii filo­zoficznej Phe­nom­e­nol­o­gy and Mind (obie serie w wydawnictwie De Gruyter). Książ­ki autorskie: Die Erken­nt­nis­the­o­rie von Roman Ingar­den (1999), Inten­tion­al­ität­s­the­o­rie beim frühen Brentano (2001), Die Ontolo­gie Franz Brentanos (2004), Inten­tion­al­ität, Zeit­be­wusst­sein und Inter­sub­jek­tiv­ität (2005), Gegen­stand­s­the­o­rie und The­o­rie der Inten­tion­al­ität bei Alex­ius Meinong (2007) oraz Die Natur der Inten­tion­al­ität (2017, w druku).

Dr hab. Woj­ciech Żełaniec, prof. UG – Filo­zof gen­er­al­ista i społeczny, stype­ndys­ta Hum­bold­ta  (Würzburg 1995–1997), kierown­ik Zakładu Ety­ki i Filo­zofii Społecznej w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego (wnswz.strony.ug.edu.pl). Ostat­nia pub­likac­ja: Uni­ver­sal­i­ty of pun­ish­ment, Anto­nio Incam­po and Woj­ciech Żełaniec (eds.), Bari 2015 (jako współau­tor i współredak­tor). Hob­by: czy­tanie i recy­towanie poezji.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest i spotkanie poprowadzi Celi­na Gło­gows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Marcin Kloc, Natalia Mar­ci­nows­ka, Izabela Sankows­ka, dr Artur Szut­ta, Michał Walkows­ki, Justy­na Wasiniews­ka, Wiwiana Wirbuł.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Czym są światy możli­we?
2. Czy kwes­t­ia światów możli­wych jest waż­na i dlaczego?
3. Czy nasz świat moż­na uważać za najlep­szy z możli­wych?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy! 

2 mar­ca, godz. 18.00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo           radioMors          wmbp


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy