Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? 7. spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Czym są światy możliwe? To fikcja czy rzeczywistość? A nasz świat - czy jest on najlepszym z możliwych? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, to przyjdź na siódmą debatę Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku. 2 marca o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności dyskutować będą: prof. Arkadiusz Chrudzimski (US) i prof. Wojciech Żełaniec (UG). Zapraszamy!

Numer o światach możliwych można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Prof. dr hab. Arka­diusz Chrudz­im­s­ki – Pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, zaj­mu­je się ontologią, epis­te­mologią, teorią intencjon­al­noś­ci oraz his­torią sze­roko rozu­mi­anej trady­cji brentanowskiej. Jest współwydaw­cą nowej edy­cji dzieł Brentana (Franz Brentano, Sämtliche veröf­fentlichte Schriften) oraz serii filo­zoficznej Phe­nom­e­nol­o­gy and Mind (obie serie w wydawnictwie De Gruyter). Książ­ki autorskie: Die Erken­nt­nis­the­o­rie von Roman Ingar­den (1999), Inten­tion­al­ität­s­the­o­rie beim frühen Brentano (2001), Die Ontolo­gie Franz Brentanos (2004), Inten­tion­al­ität, Zeit­be­wusst­sein und Inter­sub­jek­tiv­ität (2005), Gegen­stand­s­the­o­rie und The­o­rie der Inten­tion­al­ität bei Alex­ius Meinong (2007) oraz Die Natur der Inten­tion­al­ität (2017, w druku).

Dr hab. Woj­ciech Żełaniec, prof. UG – Filo­zof gen­er­al­ista i społeczny, stype­ndys­ta Hum­bold­ta  (Würzburg 1995–1997), kierown­ik Zakładu Ety­ki i Filo­zofii Społecznej w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego (wnswz.strony.ug.edu.pl). Ostat­nia pub­likac­ja: Uni­ver­sal­i­ty of pun­ish­ment, Anto­nio Incam­po and Woj­ciech Żełaniec (eds.), Bari 2015 (jako współau­tor i współredak­tor). Hob­by: czy­tanie i recy­towanie poezji.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest i spotkanie poprowadzi Celi­na Gło­gows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Marcin Kloc, Natalia Mar­ci­nows­ka, Izabela Sankows­ka, dr Artur Szut­ta, Michał Walkows­ki, Justy­na Wasiniews­ka, Wiwiana Wirbuł.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Czym są światy możli­we?
2. Czy kwes­t­ia światów możli­wych jest waż­na i dlaczego?
3. Czy nasz świat moż­na uważać za najlep­szy z możli­wych?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy! 

2 mar­ca, godz. 18.00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo           radioMors          wmbp


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy