Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? 7. spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Czym są światy możliwe? To fikcja czy rzeczywistość? A nasz świat - czy jest on najlepszym z możliwych? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, to przyjdź na siódmą debatę Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku. 2 marca o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności dyskutować będą: prof. Arkadiusz Chrudzimski (US) i prof. Wojciech Żełaniec (UG). Zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o światach możliwych można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Prof. dr hab. Arka­diusz Chru­dzim­ski – Pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go, zaj­mu­je się onto­lo­gią, epi­ste­mo­lo­gią, teo­rią inten­cjo­nal­no­ści oraz histo­rią sze­ro­ko rozu­mia­nej tra­dy­cji bren­ta­now­skiej. Jest współ­wy­daw­cą nowej edy­cji dzieł Bren­ta­na (Franz Bren­ta­no, Säm­tli­che veröf­fen­tlich­te Schri­ften) oraz serii filo­zo­ficz­nej Phe­no­me­no­lo­gy and Mind (obie serie w wydaw­nic­twie De Gruy­ter). Książ­ki autor­skie: Die Erken­nt­ni­sthe­orie von Roman Ingar­den (1999), Inten­tio­na­li­tät­sthe­orie beim frühen Bren­ta­no (2001), Die Onto­lo­gie Franz Bren­ta­nos (2004), Inten­tio­na­li­tät, Zeit­be­wus­st­se­in und Inter­su­bjek­ti­vi­tät (2005), Gegen­stand­sthe­orie und The­orie der Inten­tio­na­li­tät bei Ale­xius Meinong (2007) oraz Die Natur der Inten­tio­na­li­tät (2017, w dru­ku).

Dr hab. Woj­ciech Żeła­niec, prof. UG – Filo­zof gene­ra­li­sta i spo­łecz­ny, sty­pen­dy­sta Hum­bold­ta  (Würz­burg 1995–1997), kie­row­nik Zakła­du Ety­ki i Filo­zo­fii Spo­łecz­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go (wnswz.strony.ug.edu.pl). Ostat­nia publi­ka­cja: Uni­ver­sa­li­ty of puni­sh­ment, Anto­nio Incam­po and Woj­ciech Żeła­niec (eds.), Bari 2015 (jako współ­au­tor i współ­re­dak­tor). Hob­by: czy­ta­nie i recy­to­wa­nie poezji.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest i spo­tka­nie popro­wa­dzi Celi­na Gło­gow­ska.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Mar­cin Kloc, Nata­lia Mar­ci­now­ska, Iza­be­la San­kow­ska, dr Artur Szut­ta, Michał Wal­kow­ski, Justy­na Wasi­niew­ska, Wiwia­na Wir­buł.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwe­stii:

1. Czym są świa­ty moż­li­we?
2. Czy kwe­stia świa­tów moż­li­wych jest waż­na i dla­cze­go?
3. Czy nasz świat moż­na uwa­żać za naj­lep­szy z moż­li­wych?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my! 

2 mar­ca, godz. 18.00

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, GdańskPartner

ECS

 

 

 

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo           radioMors          wmbp


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku  spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy