Ontologia Radio Sonda uliczna

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? – gdańska sonda uliczna

Radio MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie przeprowadziło specjalnie dla „Filozofuj!” kolejną sondę uliczną. Tym razem młodzi adepci dziennikarstwa zapytali mieszkańców Gdańska o to, czy nasz świat jest najlepszym z możliwych. Posłuchajcie ich odpowiedzi.


Ewa Popław­ska, stu­dent­ka dzien­ni­kar­stwa na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim – redak­tor Radia MORS prze­pro­wa­dzi­ła dla nas son­dę ulicz­ną. Miesz­kań­com Gdań­ska zada­ła nastę­pu­ją­ce pyta­nia: Czy Two­im zda­niem nasz świat moż­na uwa­żać za naj­lep­szy z moż­li­wych? Jeśli tak, to dla­cze­go, a jeśli nie, to jaki był­by świat naj­lep­szy z moż­li­wych? Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia odpo­wie­dzi przechodniów.

Radio MORS współ­pra­cu­je sta­le z redak­cją „Filo­zo­fuj!”. Poprzed­nie son­dy ulicz­ne prze­pro­wa­dzo­ne przez stu­den­tów tak­że doty­czy­ły tema­ty­ki naszych nume­rów. Może­cie ich wysłu­chać > tutaj.

Fot.: Some rights rese­rved by Der_Typ_von_Nebenan, CC0


Zapra­sza­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie z całej Pol­ski! Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

radioMors

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy