Ontologia Radio Sonda uliczna

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? – gdańska sonda uliczna

Radio MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie przeprowadziło specjalnie dla „Filozofuj!” kolejną sondę uliczną. Tym razem młodzi adepci dziennikarstwa zapytali mieszkańców Gdańska o to, czy nasz świat jest najlepszym z możliwych. Posłuchajcie ich odpowiedzi.

Zapisz się do naszego newslettera


Ewa Popław­ska, stu­dent­ka dzien­ni­kar­stwa na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim – redak­tor Radia MORS prze­pro­wa­dzi­ła dla nas son­dę ulicz­ną. Miesz­kań­com Gdań­ska zada­ła nastę­pu­ją­ce pyta­nia: Czy Two­im zda­niem nasz świat moż­na uwa­żać za naj­lep­szy z moż­li­wych? Jeśli tak, to dla­cze­go, a jeśli nie, to jaki był­by świat naj­lep­szy z moż­li­wych? Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia odpo­wie­dzi przechodniów.

Radio MORS współ­pra­cu­je sta­le z redak­cją „Filo­zo­fuj!”. Poprzed­nie son­dy ulicz­ne prze­pro­wa­dzo­ne przez stu­den­tów tak­że doty­czy­ły tema­ty­ki naszych nume­rów. Może­cie ich wysłu­chać > tutaj.

Fot.: Some rights rese­rved by Der_Typ_von_Nebenan, CC0


Zapra­sza­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie z całej Pol­ski! Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

radioMors

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy