Ontologia Radio Sonda uliczna

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? – gdańska sonda uliczna

Radio MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie przeprowadziło specjalnie dla „Filozofuj!” kolejną sondę uliczną. Tym razem młodzi adepci dziennikarstwa zapytali mieszkańców Gdańska o to, czy nasz świat jest najlepszym z możliwych. Posłuchajcie ich odpowiedzi.


Ewa Popławska, stu­den­t­ka dzi­en­nikarst­wa na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim – redak­tor Radia MORS przeprowadz­iła dla nas sondę uliczną. Mieszkań­com Gdańs­ka zadała następu­jące pyta­nia: Czy Twoim zdaniem nasz świat moż­na uważać za najlep­szy z możli­wych? Jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to jaki był­by świat najlep­szy z możli­wych? Zachę­camy do wysłucha­nia odpowiedzi prze­chod­niów.

Radio MORS współpracu­je stale z redakcją „Filo­zo­fuj!”. Poprzed­nie sondy uliczne przeprowad­zone przez stu­den­tów także doty­czyły tem­aty­ki naszych numerów. Może­cie ich wysłuchać > tutaj.

Fot.: Some rights reserved by Der_Typ_von_Nebenan, CC0


Zaprasza­my do współpra­cy radia stu­denck­ie z całej Pol­s­ki! Zain­tere­sowanych prosimy o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

radioMors

Part­ner medi­al­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy