Aktualności Historia filozofii nowożytnej Wydarzenia

W świecie najlepszym z możliwych – Gottfried Wilhelm Leibniz [WYSTAWA]

Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych? To pytanie zadał Gottfried Wilhelm Leibniz (ur. 1646, zm. 1716) – jeden z najwybitniejszych umysłów w historii. Odpowiedzi na nie można poszukać... wybierając się na wystawę do Gdańskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk (Stary Gmach, ul. Wałowa 15), którą można obejrzeć do 27 stycznia 2017 roku. Przedmiotem ekspozycji jest życie i dorobek słynnego filozofa.

Zapisz się do naszego newslettera

Nazwano go ostat­nim człowiekiem, który wiedzi­ał wszys­tko, lub – jak król Anglii, Jerzy I – „chodzącą encyk­lo­pe­dią”. Zasłużył w pełni na miano poli­ma­ta (czy też po pros­tu „człowieka rene­san­su”) jako filo­zof, etyk i teolog, matem­atyk, fizyk, inżynier-mechanik, kon­struk­tor i wynalaz­ca, prawnik, his­to­ryk, bib­liotekarz, językoz­naw­ca, geolog i przy­rod­nik, a wresz­cie dyplo­ma­ta i poli­tyk.

Obok ściśle teo­re­ty­cznych rozważań nad rachunkiem różniczkowym, energią kine­ty­czną i pomi­ara­mi ruchu, logiką matem­aty­czną, kon­cepcją uni­w­er­sal­nego języ­ka myśli, ideą prawdy jako izom­e­trycznego odw­zorowa­nia, logiką modal­ną, kon­cepcją sądu anal­i­ty­cznego, teorią bytu, istotą świado­moś­ci, kon­cepcją mon­ad, poję­ciem cza­su i przestrzeni, teorią poz­na­nia, zasada­mi uporząd­kowa­nia przy­rody, prob­le­mem pochodzenia zła i dobro­ci Boga, i dziesiątka­mi innych zagad­nień teo­re­ty­cznych pra­cow­ał Leib­niz nad planem ugody między kato­lika­mi i protes­tanta­mi, fed­er­acją państw chrześ­ci­jańs­kich, sojuszem między Rosją a Cesarst­wem Niemieckim, fran­cuską wyprawą wojen­ną do Egip­tu, refor­mą prawa niemieck­iego, kole­gial­nym sys­te­mem zarządza­nia państ­wa­mi, reor­ga­ni­za­cją gór­nict­wa, refor­mą mon­e­tarną, kon­strukcją maszyn wydoby­w­czych, zegarów i mech­a­nizmów liczą­cych, pod­stawa­mi nowoczes­nego sys­te­mu bina­rnego, orga­ni­za­cją towarzys­tw naukowych, poszuki­waniem napo­ju nieśmiertel­noś­ci, stu­di­a­mi ety­mo­log­iczny­mi, sinologią, geometrią, geologią i pale­ologią, poszuki­waniem prze­jś­cia międzykon­ty­nen­tal­nego Azja-Amery­ka, uprawą rzepaku, numerycznym sys­te­mem kat­a­logów rzec­zowych dla bib­liotek, his­torią dynas­tii brun­szwick­iej i nad dziesiątka­mi innych spraw prak­ty­cznych.

Jako filo­zof opra­cow­ał ory­gi­nal­ną teorię bytu. Według Leib­niza świat skła­da się z bliżej nieustalonej, ale ogrom­nej licz­by całkowicie od siebie odsep­a­rowanych i nie wpły­wa­ją­cych na siebie bezpośred­nio bytów, z których każdy jest „całym światem dla siebie samego”. Te poszczególne byty nazwał „mon­ada­mi”.

Leib­niz maw­iał: „Kto szu­ka prawdy, nie powinien liczyć głosów”. Sam trzy­mał się tej zasady – zaję­ty pracą i rozmyśla­ni­a­mi umarł w samot­noś­ci i zapom­nie­niu.

W swoim najwięk­szym dziele filo­zoficznym – „Teody­cei” – postaw­ił tezę, że „ist­nieje nieskońc­zona ilość światów możli­wych, spośród których Bóg wybrał najlep­szy, gdyż nie czyni niczego, co nie było­by zgodne z najwyższą racją”. Wraz z Leib­nizem, oglą­da­jąc poświę­coną mu wys­tawę może­my się zas­tanow­ić nad pytaniem, czy rzeczy­wiś­cie żyje­my w tym najlep­szym z możli­wych światów.

Autorka­mi wys­tawy są: dr Anna Frąck­ows­ka i dr Maria Otto.

Zachę­camy też do sięg­nię­cia po najnowszy numer „Filo­zo­fuj!”, który jest poświę­cony w dużej mierze temu zagad­nie­niu. Perełką numeru jest „wywiad” z Got­tfrie­dem Wil­helmem Leib­nizem, który „przeprowadz­ił” prof. Jacek Woj­tysi­ak.

Opra­cow­ała Julia Skakovs­ka

Źródło: PAN Bib­liote­ka Gdańs­ka

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy