Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #1

Na prowadzonej przez nas zbiórce mamy już niemal ⅓ potrzebnej sumy! Czas przedstawić wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom oraz Wspierającym sylwetki redaktora i współautorów tomu „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne”.

Współ­au­to­ra­mi „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2” są spe­cja­li­ści i wie­lo­let­ni prak­ty­cy filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. W tym wpi­sie przed­sta­wia­my syl­wet­ki czę­ści z nich. Kolej­ni auto­rzy poja­wią się w następ­nych wpisach.

Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)


Łukasz Krzy­woń – magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Jego pra­ca magi­ster­ska „Ukry­ty Blask” uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Autor pod­ręcz­ni­ka pt. „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą” wyda­ne­go w 2019 r. przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con. Od 2004 roku miesz­ka w Irlan­dii, gdzie pra­cu­je z dzieć­mi i z mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta od filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie oraz aktyw­ny czło­nek euro­pej­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia SOPHIA. Łukasz pro­mu­je filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi zarów­no w Pol­sce, jak i w Irlan­dii. Na co dzień uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu Eco-Scho­ols (Gre­en-Scho­ols Ire­land) oraz pro­wa­dzi swo­ją wła­sną edu­ka­cyj­ną i kre­atyw­ną dzia­łal­ność Cre­ati­ve Toge­ther. Jest też człon­kiem zespo­łu edy­tor­skie­go witry­ny filozofuj.eu, gdzie pisze dla dzia­łu Filo­zo­fia dla dzieci.

Maria Bart­kow­ska – absol­went­ka doradz­twa filo­zo­ficz­ne­go i coachin­gu na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim oraz ety­ki na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Pra­cu­je jako nauczy­ciel­ka ety­ki w szko­le pod­sta­wo­wej i liceum. Ponad­to współ­pra­cu­je z fun­da­cją zaj­mu­ją­cą się akty­wi­za­cją osób w póź­nej doro­sło­ści. Stu­dent­ka IV roku psychologii.

Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – absol­went­ka filo­zo­fii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim i histo­rii na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej. Nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Bole­sła­wa Chro­bre­go w Lubli­nie. Od 5‑ciu lat współ­pra­cu­je z dzia­łem edu­ka­cji w maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”. Czło­nek Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków Filo­zo­fii dla Dzie­ci SOPHIA.

Joan­na Jawi­czuk – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej i histo­rii sztu­ki na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Nauczy­ciel­ka ety­ki i filo­zo­fii w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Pod­sta­wo­wej „Pade­rew­ski” w Lubli­nie. Dyrek­tor­ka pro­gra­mo­wa lubel­skich obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii i pre­ze­ska Fun­da­cji Heuresis.

Anna Jurek – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Pro­pa­ga­tor­ka pro­gra­mu „Filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi” autor­stwa Mat­thew Lip­ma­na, według któ­re­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty z dzieć­mi oraz szko­le­nia dla nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li. Tre­ner­ka Pro­jek­tu Edu­ka­cji Filo­zo­ficz­nej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autor­stwa Jaro­sła­wa Spy­cha­ły. Dla Teatru Powszech­ne­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne po spek­ta­klach gra­nych w ramach cyklu „Dziec­ko w sytu­acji”. W Teatrze Pino­kio współ­two­rzy­ła pro­jekt „Włącz Teatr” opra­co­wu­jąc mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne do spek­ta­klu “Gdzie jest Laj­lo­nia?” na pod­sta­wie “13 bajek z kró­le­stwa Laj­lo­nii dla dużych i małych” Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Współ­pra­cu­je z Łódz­kim Uni­wer­sy­te­tem Dzie­cię­cym i Festi­wa­lem Książ­ki Obraz­ko­wej „Krop­ka + Kre­ska”. Na Insta­gra­mie pro­wa­dzi pro­fil pani.cogito.filozofuje.

Ewe­li­na Grądz­ka – magi­ster filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II (spe­cja­li­za­cja – filo­zo­fia nauki) i poli­to­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Akre­dy­to­wa­ny tre­ner z filo­zo­fii dla dzie­ci przy „The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion” w Lon­dy­nie. Czło­nek Euro­pej­skie­go Zrze­sze­nia Prak­ty­ków Filo­zo­fii dla Dzie­ci SOPHIA. Zało­ży­ła Aka­de­mię Mło­de­go Filo­zo­fa im. Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go, gdzie reali­zu­je zaję­cia z filo­zo­fii dla dzie­ci. Przy­go­to­wu­je roz­pra­wę dok­tor­ską z filo­zo­fii porów­nu­ją­cą meto­dy naucza­nia filo­zo­fii u Mat­thew Lip­ma­na oraz Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go w celu wypra­co­wa­nia zre­wi­do­wa­nej meto­dy filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi w opar­ciu o idee Twardowskiego.

Woj­ciech Rut­kie­wicz – filo­zof i bio­etyk zwią­za­ny z Wydzia­łem Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Nauczy­ciel filo­zo­fii, ety­ki i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz wycho­waw­ca w Nie­pu­blicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Juliu­sza Verne’a w War­sza­wie. Cer­ty­fi­ko­wa­ny tutor Fun­da­cji Kole­gium Tuto­rów. Po pra­cy w szko­le pro­wa­dzi warsz­ta­ty dla doro­słych z zakre­su filo­zo­ficz­nych aspek­tów podej­mo­wa­nia decy­zji oraz zaj­mu­je się popu­la­ry­zo­wa­niem nauki.

Filip Jach – dorad­ca filo­zo­ficz­ny, coach, facy­li­ta­tor i edu­ka­tor. Pro­wa­dzi szko­le­nia i warsz­ta­ty z mło­dzie­żą oraz doro­sły­mi. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Edu­ka­cji Filo­zo­ficz­nej “Phro­ne­sis” oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Doradz­twa Filozoficznego.


 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy