Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #1

Na prowadzonej przez nas zbiórce mamy już niemal ⅓ potrzebnej sumy! Czas przedstawić wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom oraz Wspierającym sylwetki redaktora i współautorów tomu „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne”.

Współ­au­to­ra­mi „Filo­zo­fuj z dzieć­mi 2” są spe­cja­li­ści i wie­lo­let­ni prak­ty­cy filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. W tym wpi­sie przed­sta­wia­my syl­wet­ki czę­ści z nich. Kolej­ni auto­rzy poja­wią się w następ­nych wpisach.

Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)


Łukasz Krzy­woń – magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Jego pra­ca magi­ster­ska „Ukry­ty Blask” uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Autor pod­ręcz­ni­ka pt. „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą” wyda­ne­go w 2019 r. przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con. Od 2004 roku miesz­ka w Irlan­dii, gdzie pra­cu­je z dzieć­mi i z mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta od filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie oraz aktyw­ny czło­nek euro­pej­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia SOPHIA. Łukasz pro­mu­je filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi zarów­no w Pol­sce, jak i w Irlan­dii. Na co dzień uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu Eco-Scho­ols (Gre­en-Scho­ols Ire­land) oraz pro­wa­dzi swo­ją wła­sną edu­ka­cyj­ną i kre­atyw­ną dzia­łal­ność Cre­ati­ve Toge­ther. Jest też człon­kiem zespo­łu edy­tor­skie­go witry­ny filozofuj.eu, gdzie pisze dla dzia­łu Filo­zo­fia dla dzieci.

Maria Bart­kow­ska – absol­went­ka doradz­twa filo­zo­ficz­ne­go i coachin­gu na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim oraz ety­ki na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Pra­cu­je jako nauczy­ciel­ka ety­ki w szko­le pod­sta­wo­wej i liceum. Ponad­to współ­pra­cu­je z fun­da­cją zaj­mu­ją­cą się akty­wi­za­cją osób w póź­nej doro­sło­ści. Stu­dent­ka IV roku psychologii.

Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – absol­went­ka filo­zo­fii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim i histo­rii na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej. Nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Bole­sła­wa Chro­bre­go w Lubli­nie. Od 5‑ciu lat współ­pra­cu­je z dzia­łem edu­ka­cji w maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”. Czło­nek Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Prak­ty­ków Filo­zo­fii dla Dzie­ci SOPHIA.

Joan­na Jawi­czuk – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej i histo­rii sztu­ki na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Nauczy­ciel­ka ety­ki i filo­zo­fii w Mię­dzy­na­ro­do­wej Szko­le Pod­sta­wo­wej „Pade­rew­ski” w Lubli­nie. Dyrek­tor­ka pro­gra­mo­wa lubel­skich obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii i pre­ze­ska Fun­da­cji Heuresis.

Anna Jurek – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Pro­pa­ga­tor­ka pro­gra­mu „Filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi” autor­stwa Mat­thew Lip­ma­na, według któ­re­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty z dzieć­mi oraz szko­le­nia dla nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li. Tre­ner­ka Pro­jek­tu Edu­ka­cji Filo­zo­ficz­nej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autor­stwa Jaro­sła­wa Spy­cha­ły. Dla Teatru Powszech­ne­go pro­wa­dzi warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne po spek­ta­klach gra­nych w ramach cyklu „Dziec­ko w sytu­acji”. W Teatrze Pino­kio współ­two­rzy­ła pro­jekt „Włącz Teatr” opra­co­wu­jąc mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne do spek­ta­klu “Gdzie jest Laj­lo­nia?” na pod­sta­wie “13 bajek z kró­le­stwa Laj­lo­nii dla dużych i małych” Lesz­ka Koła­kow­skie­go. Współ­pra­cu­je z Łódz­kim Uni­wer­sy­te­tem Dzie­cię­cym i Festi­wa­lem Książ­ki Obraz­ko­wej „Krop­ka + Kre­ska”. Na Insta­gra­mie pro­wa­dzi pro­fil pani.cogito.filozofuje.

Ewe­li­na Grądz­ka – magi­ster filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II (spe­cja­li­za­cja – filo­zo­fia nauki) i poli­to­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Akre­dy­to­wa­ny tre­ner z filo­zo­fii dla dzie­ci przy „The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion” w Lon­dy­nie. Czło­nek Euro­pej­skie­go Zrze­sze­nia Prak­ty­ków Filo­zo­fii dla Dzie­ci SOPHIA. Zało­ży­ła Aka­de­mię Mło­de­go Filo­zo­fa im. Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go, gdzie reali­zu­je zaję­cia z filo­zo­fii dla dzie­ci. Przy­go­to­wu­je roz­pra­wę dok­tor­ską z filo­zo­fii porów­nu­ją­cą meto­dy naucza­nia filo­zo­fii u Mat­thew Lip­ma­na oraz Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go w celu wypra­co­wa­nia zre­wi­do­wa­nej meto­dy filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi w opar­ciu o idee Twardowskiego.

Woj­ciech Rut­kie­wicz – filo­zof i bio­etyk zwią­za­ny z Wydzia­łem Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Nauczy­ciel filo­zo­fii, ety­ki i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz wycho­waw­ca w Nie­pu­blicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Juliu­sza Verne’a w War­sza­wie. Cer­ty­fi­ko­wa­ny tutor Fun­da­cji Kole­gium Tuto­rów. Po pra­cy w szko­le pro­wa­dzi warsz­ta­ty dla doro­słych z zakre­su filo­zo­ficz­nych aspek­tów podej­mo­wa­nia decy­zji oraz zaj­mu­je się popu­la­ry­zo­wa­niem nauki.

Filip Jach – dorad­ca filo­zo­ficz­ny, coach, facy­li­ta­tor i edu­ka­tor. Pro­wa­dzi szko­le­nia i warsz­ta­ty z mło­dzie­żą oraz doro­sły­mi. Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Edu­ka­cji Filo­zo­ficz­nej “Phro­ne­sis” oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Doradz­twa Filozoficznego.


 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy