Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #2

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kolejnych współautorów poradnika „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne” – specjalistami i wieloletnimi praktykami filozofowania z dziećmi.

Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)


Iza­be­la Nawrot – absol­went­ka filo­zo­fii i filo­lo­gii angiel­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Nauczy­ciel­ka języ­ka angiel­skie­go oraz ety­ki. Pro­wa­dzi blog – angielskiblog.pl – o naucza­niu języ­ka angiel­skie­go. Ukoń­czy­ła kurs licen­cyj­ny ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ (pol. LEGO-LOGOS). Współ­za­ło­ży­ciel­ka pro­jek­tu LEGO LOGOS ŁÓDŹ. Prze­pro­wa­dzi­ła wie­le warsz­ta­tów z dzieć­mi, mło­dzie­żą i doro­sły­mi, mię­dzy inny­mi w ramach Uni­wer­sy­te­tu dla Dzie­ci ULEK oraz Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go dla mia­sta Łodzi.

Kry­stian Karcz – magi­ster filo­zo­fii ze spe­cjal­no­ścią ety­ka na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza, nauczy­ciel ety­ki, filo­zo­fii, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie i edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa. Zało­ży­ciel naj­więk­sze­go wir­tu­al­ne­go poko­ju nauczy­ciel­skie­go – gru­py „Nauczy­cie­le filo­zo­fii i ety­ki” oraz stro­ny „Uczę filo­zo­fo­wać” na por­ta­lu Face­bo­ok. Popu­la­ry­za­tor filo­zo­fii, filo­zo­fo­wa­nia oraz nowo­cze­snych metod naucza­nia. Pod­czas zajęć czę­sto ukła­da kloc­ki LEGO, prze­pro­wa­dza eks­pe­ry­men­ty myślo­we, roz­ma­wia o ani­me, książ­kach i fil­mach Sci-Fi, gra w gry, wcho­dzi w role i bawi się na wie­le innych spo­so­bów. Zawsze wie­rzył, że dobra edu­ka­cja rów­na się dobrej zaba­wie, bez więk­sze­go zdzi­wie­nia przyj­mu­jąc do wia­do­mo­ści potwier­dze­nie tego ze stro­ny neuronauk.

Moni­ka Strze­żyk – magi­ster filo­lo­gii pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej  w Lubli­nie, absol­went­ka Pody­plo­mo­we­go Stu­dium Filo­zo­fii i Ety­ki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 92 im. Jana Brze­chwy w Warszawie.

Mał­go­rza­ta Kamiń­ska – dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii. Pasjo­nat­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, docie­kań filo­zo­ficz­nych oraz edu­ka­cji glo­bal­nej. Nauczy­ciel­ka ety­ki i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11 STO w War­sza­wie oraz w Pol­sko-Fran­cu­skiej Nie­pu­blicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej „La Fontaine”.

Alek­san­dra Lewan­dow­ska – absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, magi­ster edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i przed­szkol­nej. Nauczy­ciel­ka edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Pusz­czy­ko­wie. Współ­au­tor­ka ksią­żek: Kie­ru­nek – war­to­ści: inspi­ra­cje meto­dycz­ne nie tyl­ko dla nauczy­cie­li ety­ki, Kie­ru­nek – dia­log: inspi­ra­cje meto­dycz­ne nie tyl­ko dla nauczy­cie­li ety­ki, KROK DALEJ…  inspi­ra­cje meto­dycz­ne nie tyl­ko dla nauczy­cie­li ety­ki.

Ewa Kosie­dow­ska-Terek – nauczy­ciel, magi­ster edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i przed­szkol­nej, z kom­pe­ten­cja­mi w zakre­sie zarzą­dza­nia oświa­tą, pry­wat­nie mama 8‑letniej Aniel­ki. Zawo­do­wo zwią­za­na z Zespo­łem Szkol­no-Przed­szkol­nym w Redzi­ko­wie, gdzie reali­zu­je m.in. inno­wa­cyj­ny pro­jekt dydak­tycz­ny Filo­zo­ficz­ny Plac Zabaw. Aktu­al­nie przy­go­to­wu­je roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej wśród dzie­ci w opar­ciu o zało­że­nia P4C.

Dag­ma­ra Więc­kow­ska – stu­dent­ka polo­ni­stycz­no-filo­zo­ficz­nych stu­diów nauczy­ciel­skich na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Agniesz­ka Gąsio­rek – absol­went­ka stu­diów magi­ster­skich z filo­zo­fii, licen­cjac­kich z kul­tu­ro­znaw­stwa oraz pody­plo­mo­wych z edu­ka­cji przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej. Nauczy­ciel­ka ety­ki i edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w szko­le podstawowej.


 

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy