Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #2

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kolejnych współautorów poradnika „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne” – specjalistami i wieloletnimi praktykami filozofowania z dziećmi.

Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)


Iza­be­la Nawrot – absol­went­ka filo­zo­fii i filo­lo­gii angiel­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Nauczy­ciel­ka języ­ka angiel­skie­go oraz ety­ki. Pro­wa­dzi blog – angielskiblog.pl – o naucza­niu języ­ka angiel­skie­go. Ukoń­czy­ła kurs licen­cyj­ny ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ (pol. LEGO-LOGOS). Współ­za­ło­ży­ciel­ka pro­jek­tu LEGO LOGOS ŁÓDŹ. Prze­pro­wa­dzi­ła wie­le warsz­ta­tów z dzieć­mi, mło­dzie­żą i doro­sły­mi, mię­dzy inny­mi w ramach Uni­wer­sy­te­tu dla Dzie­ci ULEK oraz Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go dla mia­sta Łodzi.

Kry­stian Karcz – magi­ster filo­zo­fii ze spe­cjal­no­ścią ety­ka na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza, nauczy­ciel ety­ki, filo­zo­fii, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie i edu­ka­cji dla bez­pie­czeń­stwa. Zało­ży­ciel naj­więk­sze­go wir­tu­al­ne­go poko­ju nauczy­ciel­skie­go – gru­py „Nauczy­cie­le filo­zo­fii i ety­ki” oraz stro­ny „Uczę filo­zo­fo­wać” na por­ta­lu Face­bo­ok. Popu­la­ry­za­tor filo­zo­fii, filo­zo­fo­wa­nia oraz nowo­cze­snych metod naucza­nia. Pod­czas zajęć czę­sto ukła­da kloc­ki LEGO, prze­pro­wa­dza eks­pe­ry­men­ty myślo­we, roz­ma­wia o ani­me, książ­kach i fil­mach Sci-Fi, gra w gry, wcho­dzi w role i bawi się na wie­le innych spo­so­bów. Zawsze wie­rzył, że dobra edu­ka­cja rów­na się dobrej zaba­wie, bez więk­sze­go zdzi­wie­nia przyj­mu­jąc do wia­do­mo­ści potwier­dze­nie tego ze stro­ny neuronauk.

Moni­ka Strze­żyk – magi­ster filo­lo­gii pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej  w Lubli­nie, absol­went­ka Pody­plo­mo­we­go Stu­dium Filo­zo­fii i Ety­ki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 92 im. Jana Brze­chwy w Warszawie.

Mał­go­rza­ta Kamiń­ska – dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii. Pasjo­nat­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, docie­kań filo­zo­ficz­nych oraz edu­ka­cji glo­bal­nej. Nauczy­ciel­ka ety­ki i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11 STO w War­sza­wie oraz w Pol­sko-Fran­cu­skiej Nie­pu­blicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej „La Fontaine”.

Alek­san­dra Lewan­dow­ska – absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, magi­ster edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i przed­szkol­nej. Nauczy­ciel­ka edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Pusz­czy­ko­wie. Współ­au­tor­ka ksią­żek: Kie­ru­nek – war­to­ści: inspi­ra­cje meto­dycz­ne nie tyl­ko dla nauczy­cie­li ety­ki, Kie­ru­nek – dia­log: inspi­ra­cje meto­dycz­ne nie tyl­ko dla nauczy­cie­li ety­ki, KROK DALEJ…  inspi­ra­cje meto­dycz­ne nie tyl­ko dla nauczy­cie­li ety­ki.

Ewa Kosie­dow­ska-Terek – nauczy­ciel, magi­ster edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej i przed­szkol­nej, z kom­pe­ten­cja­mi w zakre­sie zarzą­dza­nia oświa­tą, pry­wat­nie mama 8‑letniej Aniel­ki. Zawo­do­wo zwią­za­na z Zespo­łem Szkol­no-Przed­szkol­nym w Redzi­ko­wie, gdzie reali­zu­je m.in. inno­wa­cyj­ny pro­jekt dydak­tycz­ny Filo­zo­ficz­ny Plac Zabaw. Aktu­al­nie przy­go­to­wu­je roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej wśród dzie­ci w opar­ciu o zało­że­nia P4C.

Dag­ma­ra Więc­kow­ska – stu­dent­ka polo­ni­stycz­no-filo­zo­ficz­nych stu­diów nauczy­ciel­skich na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Agniesz­ka Gąsio­rek – absol­went­ka stu­diów magi­ster­skich z filo­zo­fii, licen­cjac­kich z kul­tu­ro­znaw­stwa oraz pody­plo­mo­wych z edu­ka­cji przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej. Nauczy­ciel­ka ety­ki i edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej w szko­le podstawowej.


 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy