Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #3

Zapraszamy na ostatnią część wpisu z sylwetkami współautorów poradnika „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne” – specjalistami i wieloletnimi praktykami filozofowania z dziećmi.

Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)


Marze­na Tyl – uzy­ska­ła dok­to­rat z lite­ra­tu­ry sta­ro­pol­skiej na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 6 im. Józe­fa Mac­kie­wi­cza we Wro­cła­wiu oraz redak­tor języ­ko­wy w Insty­tu­cie Nauko­wo-Wydaw­ni­czym „Spa­tium” w Rado­miu. Publi­ko­wa­ła w cza­so­pi­smach meto­dycz­nych i literackich.

Joan­na Chrza­now­ska-Vol­kers – dok­tor nauk spo­łecz­nych w dzie­dzi­nie filo­zo­fii, rze­czo­znaw­ca przed­mio­to­wy ds. pod­ręcz­ni­ków z filo­zo­fii i ety­ki w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej, absol­went­ka che­mii i filo­zo­fii, tre­ner­ka Ody­sei Umy­słu oraz pamię­ci i kon­cen­tra­cji, popu­la­ry­za­tor­ka wie­dzy aka­de­mic­kiej oraz ani­ma­tor­ka dzia­łań edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych w ramach sto­wa­rzy­sze­nia Aka­de­mia Myśli. Autor­ka wie­lu sce­na­riu­szy lek­cji oraz arty­ku­łów naukowych.

Ali­cja Skrzyp­czak – filo­zof­ka i etycz­ka, dok­to­rant­ka w Zakła­dzie Ety­ki Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, nauczy­ciel­ka ety­ki, języ­ka angiel­skie­go i języ­ka pol­skie­go jako obce­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 74 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Pozna­niu. Autor­ka publi­ka­cji w zakre­sie edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i kom­pe­ten­cji moral­nych, popu­la­ry­za­tor­ka war­to­ści demo­kra­tycz­nych w edu­ka­cji opar­tej na dia­lo­gu. Wolon­ta­riusz­ka w Migrant Info Point w Pozna­niu. Otrzy­ma­ła tytuł Lide­ra Edu­ka­cji Wie­lo­kul­tu­ro­wej przy­zna­ny przez Wydział Poli­ty­ki Spo­łecz­nej i Zdro­wia Mia­sta Krakowa.

Mar­ta Szop­ka – nauczy­ciel­ka ety­ki i wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie w szko­le pod­sta­wo­wej. Ukoń­czy­ła stu­dia filo­zo­ficz­ne na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. W  życiu codzien­nym nie­zwy­kle waż­ne jest dla niej dobro, empa­tia i życz­li­wość, co prze­ka­zu­je swo­im uczniom. Inte­re­su­je się pra­wa­mi zwie­rząt, ich pod­mio­to­wo­ścią oraz rela­cja­mi czło­wiek – zwie­rzę­ta, rów­nież w aspek­cie zawo­do­wym. Ubo­le­wa, że Pol­ska nie wpro­wa­dzi­ła praw zwie­rząt. Inte­re­su­je się rów­nież ety­ką lekar­ską. Lek­cje ety­ki two­rzy według wła­snych pomy­słów i zain­te­re­so­wań uczniów. Two­rzy z ucznia­mi gry etycz­ne, w któ­re chęt­nie wspól­nie gra­ją oraz kar­ty pra­cy z ety­ki na życze­nie uczniów. Mówi śmia­ło, że naucza­nie ety­ki, to jej pasja.

Mał­go­rza­ta Nowak – nauczy­ciel­ka, edu­ka­tor­ka edu­ka­cji glo­bal­nej, medial­nej i anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej oraz docie­kań filo­zo­ficz­nych. Pra­cu­je w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Pie­ka­rach Ślą­skich i reali­zu­jąc pro­jek­ty unij­ne poświę­ca się edu­ka­cji poza­for­mal­nej. Uchy­la drzwi, aby ucznio­wie sami doko­na­li wybo­ru, kie­dy przez nie wejść.

Pau­li­na Sko­ru­piń­ska – filo­zof­ka i socjo­loż­ka, dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, nauczy­ciel­ka ety­ki oraz opie­kun­ka dru­ży­ny deba­tanc­kiej w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Tade­usza Rey­ta­na w War­sza­wie. Człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Aqu­educt oraz człon­ki­ni komi­te­tu okrę­go­we­go Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej w War­sza­wie. Cer­ty­fi­ko­wa­na edu­Scru­mer­ka. Pro­wa­dzi zaję­cia ety­ki w opar­ciu o twór­cze, nie­sza­blo­no­we myśle­nie – out of the box, dys­ku­sję, myśle­nie kry­tycz­ne i two­rzo­ne przez sie­bie sce­na­riu­sze.  Obec­nie pisze pra­cę dok­tor­ską na temat zero waste.

Doro­ta Kuja­wa-Wein­ke – nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i biblio­te­kar­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 21 w Elblą­gu, tre­ner­ka i men­tor­ka. Współ­au­tor­ka pro­jek­tu ogól­no­pol­skie­go „Mate­ma­tycz­nie na języ­ku pol­skim” i orga­ni­za­tor­ka ogól­no­pol­skich spo­tkań polo­ni­stów i Labo­ra­to­rium edu­ka­cyj­ne­go „Hop, zmia­na”. Na lek­cjach wyko­rzy­stu­je ruch i edu­ka­cję w zgo­dzie z natu­rą. Współ­pra­cu­je z „Sygna­łem”, „Nie­zbęd­ni­kiem Dyrek­to­ra” i Libru­sem. Inte­re­su­je się tech­no­lo­gią infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­ną, za co otrzy­ma­ła trzy­krot­nie tytuł Micro­soft Inno­va­ti­ve Edu­ca­tor Expert i tytuł Micro­soft Inno­va­ti­ve Edu­ca­tor Fel­low. Pro­wa­dzi blo­ga edu­ka­cyj­ne­go – inspirowniaedukacyjna.blogspot.com. Jest współ­twór­czy­nią „Edu­mie­sią­ca” – coty­go­dnio­wych webi­na­riów na tema­ty edu­ka­cyj­ne. Nale­ży do spo­łecz­no­ści Super­bel­frów RP,  otrzy­ma­ła tytuł Edu­ka­to­ra Roku 2020 w edy­cji online.

Mela­nia Domi­niak – peda­goż­ka, socjo­te­ra­peut­ka, nauczy­ciel­ka ety­ki w szko­le pod­sta­wo­wej. Lubi zada­wać pyta­nia sobie i innym. Pie­lę­gnu­je pozy­tyw­ny stan zadzi­wie­nia tym, co ją na co dzień spo­ty­ka. Jej moc­ną stro­ną jest fascy­na­cja dru­gim czło­wie­kiem, chęć jego pozna­nia oraz towa­rzy­sze­nia mu w trud­no­ściach i radościach.


 

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy