Akcje Filozofia dla dzieci

Sylwetki współautorów „Filozofuj z dziećmi 2” #3

Zapraszamy na ostatnią część wpisu z sylwetkami współautorów poradnika „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne” – specjalistami i wieloletnimi praktykami filozofowania z dziećmi.

Jeże­li chcesz wes­przeć ten pro­jekt to zachę­ca­my do wpłat na pro­fi­lu zrzut­ki tutaj.
(Fore­ign Pay­ment Instructions)


Marze­na Tyl – uzy­ska­ła dok­to­rat z lite­ra­tu­ry sta­ro­pol­skiej na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 6 im. Józe­fa Mac­kie­wi­cza we Wro­cła­wiu oraz redak­tor języ­ko­wy w Insty­tu­cie Nauko­wo-Wydaw­ni­czym „Spa­tium” w Rado­miu. Publi­ko­wa­ła w cza­so­pi­smach meto­dycz­nych i literackich.

Joan­na Chrza­now­ska-Vol­kers – dok­tor nauk spo­łecz­nych w dzie­dzi­nie filo­zo­fii, rze­czo­znaw­ca przed­mio­to­wy ds. pod­ręcz­ni­ków z filo­zo­fii i ety­ki w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej, absol­went­ka che­mii i filo­zo­fii, tre­ner­ka Ody­sei Umy­słu oraz pamię­ci i kon­cen­tra­cji, popu­la­ry­za­tor­ka wie­dzy aka­de­mic­kiej oraz ani­ma­tor­ka dzia­łań edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych w ramach sto­wa­rzy­sze­nia Aka­de­mia Myśli. Autor­ka wie­lu sce­na­riu­szy lek­cji oraz arty­ku­łów naukowych.

Ali­cja Skrzyp­czak – filo­zof­ka i etycz­ka, dok­to­rant­ka w Zakła­dzie Ety­ki Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, nauczy­ciel­ka ety­ki, języ­ka angiel­skie­go i języ­ka pol­skie­go jako obce­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 74 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Pozna­niu. Autor­ka publi­ka­cji w zakre­sie edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i kom­pe­ten­cji moral­nych, popu­la­ry­za­tor­ka war­to­ści demo­kra­tycz­nych w edu­ka­cji opar­tej na dia­lo­gu. Wolon­ta­riusz­ka w Migrant Info Point w Pozna­niu. Otrzy­ma­ła tytuł Lide­ra Edu­ka­cji Wie­lo­kul­tu­ro­wej przy­zna­ny przez Wydział Poli­ty­ki Spo­łecz­nej i Zdro­wia Mia­sta Krakowa.

Mar­ta Szop­ka – nauczy­ciel­ka ety­ki i wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie w szko­le pod­sta­wo­wej. Ukoń­czy­ła stu­dia filo­zo­ficz­ne na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. W  życiu codzien­nym nie­zwy­kle waż­ne jest dla niej dobro, empa­tia i życz­li­wość, co prze­ka­zu­je swo­im uczniom. Inte­re­su­je się pra­wa­mi zwie­rząt, ich pod­mio­to­wo­ścią oraz rela­cja­mi czło­wiek – zwie­rzę­ta, rów­nież w aspek­cie zawo­do­wym. Ubo­le­wa, że Pol­ska nie wpro­wa­dzi­ła praw zwie­rząt. Inte­re­su­je się rów­nież ety­ką lekar­ską. Lek­cje ety­ki two­rzy według wła­snych pomy­słów i zain­te­re­so­wań uczniów. Two­rzy z ucznia­mi gry etycz­ne, w któ­re chęt­nie wspól­nie gra­ją oraz kar­ty pra­cy z ety­ki na życze­nie uczniów. Mówi śmia­ło, że naucza­nie ety­ki, to jej pasja.

Mał­go­rza­ta Nowak – nauczy­ciel­ka, edu­ka­tor­ka edu­ka­cji glo­bal­nej, medial­nej i anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej oraz docie­kań filo­zo­ficz­nych. Pra­cu­je w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Pie­ka­rach Ślą­skich i reali­zu­jąc pro­jek­ty unij­ne poświę­ca się edu­ka­cji poza­for­mal­nej. Uchy­la drzwi, aby ucznio­wie sami doko­na­li wybo­ru, kie­dy przez nie wejść.

Pau­li­na Sko­ru­piń­ska – filo­zof­ka i socjo­loż­ka, dok­to­rant­ka na Wydzia­le Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, nauczy­ciel­ka ety­ki oraz opie­kun­ka dru­ży­ny deba­tanc­kiej w VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Tade­usza Rey­ta­na w War­sza­wie. Człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Aqu­educt oraz człon­ki­ni komi­te­tu okrę­go­we­go Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej w War­sza­wie. Cer­ty­fi­ko­wa­na edu­Scru­mer­ka. Pro­wa­dzi zaję­cia ety­ki w opar­ciu o twór­cze, nie­sza­blo­no­we myśle­nie – out of the box, dys­ku­sję, myśle­nie kry­tycz­ne i two­rzo­ne przez sie­bie sce­na­riu­sze.  Obec­nie pisze pra­cę dok­tor­ską na temat zero waste.

Doro­ta Kuja­wa-Wein­ke – nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i biblio­te­kar­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 21 w Elblą­gu, tre­ner­ka i men­tor­ka. Współ­au­tor­ka pro­jek­tu ogól­no­pol­skie­go „Mate­ma­tycz­nie na języ­ku pol­skim” i orga­ni­za­tor­ka ogól­no­pol­skich spo­tkań polo­ni­stów i Labo­ra­to­rium edu­ka­cyj­ne­go „Hop, zmia­na”. Na lek­cjach wyko­rzy­stu­je ruch i edu­ka­cję w zgo­dzie z natu­rą. Współ­pra­cu­je z „Sygna­łem”, „Nie­zbęd­ni­kiem Dyrek­to­ra” i Libru­sem. Inte­re­su­je się tech­no­lo­gią infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­ną, za co otrzy­ma­ła trzy­krot­nie tytuł Micro­soft Inno­va­ti­ve Edu­ca­tor Expert i tytuł Micro­soft Inno­va­ti­ve Edu­ca­tor Fel­low. Pro­wa­dzi blo­ga edu­ka­cyj­ne­go – inspirowniaedukacyjna.blogspot.com. Jest współ­twór­czy­nią „Edu­mie­sią­ca” – coty­go­dnio­wych webi­na­riów na tema­ty edu­ka­cyj­ne. Nale­ży do spo­łecz­no­ści Super­bel­frów RP,  otrzy­ma­ła tytuł Edu­ka­to­ra Roku 2020 w edy­cji online.

Mela­nia Domi­niak – peda­goż­ka, socjo­te­ra­peut­ka, nauczy­ciel­ka ety­ki w szko­le pod­sta­wo­wej. Lubi zada­wać pyta­nia sobie i innym. Pie­lę­gnu­je pozy­tyw­ny stan zadzi­wie­nia tym, co ją na co dzień spo­ty­ka. Jej moc­ną stro­ną jest fascy­na­cja dru­gim czło­wie­kiem, chęć jego pozna­nia oraz towa­rzy­sze­nia mu w trud­no­ściach i radościach.


 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy