Konferencje Patronaty

Sympozjum Leibnizjańskie – logika Leibniza

Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie i Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na sympozjum poświęcone myśli genialnego filozofa i naukowca XVII wieku. Magazyn „Filozofuj!” jest jego patronem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Badacze zain­tere­sowani filo­zofią Got­tfrie­da Wil­hel­ma Leib­niza (1946–1716), w tym jego logiką, jej pod­stawa­mi filo­zoficzny­mi, a także współczes­ną recepcją, spotka­ją się na kole­jnym sym­pozjum poświę­conym wybit­ne­mu niemieck­iemu filo­zo­fowi. Sym­pozjum rozpocznie cykl corocznych spotkań na różnych uczel­ni­ach, na które zaproszeni zostaną wybit­ni badacze oraz wszyscy zain­tere­sowani myślą Leib­niza.

Wydarze­nie zostanie zor­ga­ni­zowane na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego w dni­ach 25–26 maja 2018, a zakończy je spotkanie o charak­terze transla­cyjno-edy­torskim, poświę­cone planowane­mu pol­skiemu przekład­owi pism log­icznych tego wybit­nego niemieck­iego filo­zo­fa.

Wszys­tkie oso­by zain­tere­sowane wzię­ciem czyn­nego udzi­ału w sym­pozjum pros­zone są o przesłanie abstrak­tu swo­jego wys­tąpi­enia do koń­ca mar­ca 2018 roku, zaś decyz­ja o dopuszcze­niu danego wys­tąpi­enia zostanie pod­ję­ta do koń­ca kwiet­nia. Opła­ta kon­fer­en­cyj­na wynosi 170 zło­tych i należy wpłacić ją na kon­to orga­ni­za­torów, po akcep­tacji abstrak­tu, do 15 maja. Za dopłatą ist­nieje także możli­wość sko­rzys­ta­nia z jed­noosobowych pokoi zarez­er­wowanych w zna­j­du­ją­cym się niedaleko miejs­ca kon­fer­encji, mal­own­ic­zo położonym Cen­trum Eku­menicznym Sióstr Bry­gidek.


Miejsce: WNS Uni­w­er­sytet Gdańs­ki Czas: 25–26 maja 2018 r.  Pro­fil kon­fer­encji na Face­book

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy