Wydarzenia

Sympozjum dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi

W dniu 17 listopada 2018 w gmachu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbyła się już XII edycja wręczenia Nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza za najlepsze prace magisterskie z tomizmu. Wręczenie nagród było połączone z konferencją „Tomizm konsekwentny. W 92. rocznicę urodzin prof. Mieczysława Gogacza”.

Konferencję otworzył prof. Artur Andrzejuk, witając najpierw prof. Mieczysława Gogacza, który poprzez Nagrodę swego imienia dostarcza okazji do tego spotkania. Następnie przywitał zaproszonych gości w osobach: prof. Marii Janik-Czachor (prof. Instytutu Chemii Fizycznej PAN), prof. Anny Latawiec (Dziekana WFCh UKSW), prof. Anny Lemańskiej, Laureatów Nagrody oraz członków Kapituły Nagrody (w tym dr hab. Magdalenę Płotkę, nowego członka Kapituły Nagrody).

Ponadto prof. Andrzejuk przekazał szczególne pozdrowienia i urodzinowe życzenia prof. Gogaczowi oraz życzenia udanej konferencji wszystkim jej uczestnikom od biskupa Wiesława Meringa z Włocławka i prezesa Wojciecha Płazaka z Londynu – patronów honorowych Nagrody. Poinformował również o reaktywowaniu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, które stało się Patronem Honorowym Nagrody.

Poinformował także o fakcie objęcia patronatem medialnym konferencji przez magazyn „Filozofuj!” oraz przez „Rocznik Tomistyczny”.

Ostatnim akcentem otwarcia konferencji była krótka prezentacja świeżo wydanych książek: tłumaczenia traktatu Tomasza Suttona De ente et essentia, w przekładzie Piotra Korduli, ze wstępem dra Dawida Lipskiego oraz Artura Andrzejuka, Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu, dedykowanej prof. Gogaczowi.

Kolejną część konferencji stanowiło rozdanie nagród. Przewodniczący Kapituły Nagrody, A. Andrzejuk, wraz z jej członkiem, płk. drem Jerzym Niepsujem wręczali kolejno nagrody laureatom. Nagrodę złotą otrzymał mgr Remigiusz Sokalski za pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Mirosława Mroza z UMK, zatytułowaną: „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim” (Ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae I‑II, qq. 22–48 św. Tomasza z Akwinu. Nagrodę srebrną otrzymał  ks. mgr Patricius Neonnub za pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka i ks. dr. hab. Tomasza Dumy z KUL, zatytułowaną: „The First Truth As The Source Of All Truth: Analysis Of I Quaestio De Veritate St. Thomas Aquinas”. Trzecią, również srebrną nagrodę odebrał mgr Marcin Mateusz Worek za pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Maryniarczyka, zatytułowaną „Wyznaczniki realizmu filozoficznego w ujęciu Étienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca”.

Po uroczystości rozdania nagród prowadzenie konferencji przejął dr hab. Witold Płotka, prof. UKSW, zapowiadając wystąpienie prof. Marii Janik-Czachor, zatytułowane „Relacja Nauczający–Uczeń. Specyfika w dziedzinie nauk ścisłych”. Pani Profesor na początku swojego wystąpienia zwróciła uwagę na wyjątkowość relacji nawiązywanych między mistrzem i jego uczniem, wskazując, że z tej wyjątkowej funkcji ludzie zdawali sobie sprawę już w starożytności. Przykładem na ową świadomość może być przekazanie płaszcza proroka przez Eliasza Elizeuszowi. Prelegentka odwołała się również do bardziej współczesnych przykładów: prof. Krzysztofa Maurin (znanego, polskiego fizyka matematycznego) i Jacka Woronieckiego (znanego tomisty). Prof. Janik-Czachor, korzystając z przytoczonych autorytetów, zwróciła szczególną uwagę na cnotę długomyślności, łagodności i łaskawości, jako na te najbardziej potrzebne mistrzowi. Jak stwierdziła, długomyślność jest potrzebna, aby umieć cierpliwie czekać na efekty pracy, nie ulegając smutkowi czy zniechęceniu. Z kolei łaskawość i łagodność powstrzymuje mistrza przed wyciąganiem konsekwencji z błędnego i wadliwego postępowania ucznia tak, by ten nie czuł się zbyt surowo ukarany czy oceniony niesprawiedliwie.

Choć – jak zauważyła prelegentka – uczeń jest „kowalem swego losu”, to jednak przejawiane przez niego posłuszeństwo wobec mistrza ukazuje, iż przyjął on jako swoje cele ukazywane mu przez nauczyciela.

Prelegentka, przechodząc do egzemplifikacji relacji między mistrzem i uczniem na terenie nauk ścisłych, rozpoczęła swoje rozważania od Galileusza, jako tej osoby, która należała do pierwszych, stosujących metodę doświadczalną. Najbardziej ewidentnym tego przykładem może być tzw. „eksperyment krzyżowy” jego autorstwa. Ów eksperyment w swojej istocie stanowi doświadczenie rozstrzygające prawdziwość bądź fałszywość jakieś hipotezy. Jak prelegentka zaznaczyła, w naukach (również naukach ścisłych) samo nagromadzenie faktów nie stanowi jeszcze nauki. Właściwym zadaniem nauki bowiem jest ustalanie prawidłowości następstwa i współwystępowania zjawisk. Jak konkretnie dzieje się to w naukach szczegółowych, prof. Janik-Czachor pokazała na przykładzie nanomateriałów, a konkretnie nanorurek (specyficznych struktur nadcząsteczkowych, o budowie w kształcie rurki), wykorzystywanych w analizach chemicznych, w biologii, a także w medycynie.

Kończąc swoje wystąpienie, prelegentka wyraziła niepokój, czy oby intensywny rozwój nauki i techniki nie spowoduje zarazem utraty tradycji, a w dalszej konsekwencji oderwania się ludzi od ożywczych sił duchowych przez nią wyznaczanych, co w dalszej konsekwencji prowadzi do obumierania życia „tu i teraz”.

Ostatnią częścią naukową konferencji były referaty Laureatów Nagrody. Wszyscy laureaci na początku swoich wystąpień dziękowali swoim promotorom, a także Kapitule Nagrody za wyróżnienie ich prac dyplomowych.

Jako pierwszy wystąpił mgr R. Sokalski, laureat złotej nagrody. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae I‑II, qq. 22–48 św. Tomasza z Akwinu”, scharakteryzował rolę i znaczenie uczuć w strukturze człowieka. Zwrócił też uwagę na to, że są one naszym naturalnym wyposażeniem, jednakże domagają się wychowania, tak aby podlegały rozumowi oraz woli i by służyły ludzkiemu rozwojowi. Problematyka uczuć w wystąpieniu mgra Sokalskiego umieszczona była w perspektywie teologicznej. Dlatego też prelegent zaprezentował również, jak wyglądało funkcjonowanie uczuciowości w Chrystusie.

Następnie ks. mgr P. Neonnub rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiej informacji o sobie i o okolicznościach podjęcia studiów na KUL (gdzie trafił aż z Indonezji). W swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował najbardziej kluczowe kwestie swojej pracy dyplomowej, takie jak: problem prawdy w ujęciu św. Tomasza, pojęcie prawdy, relacje między intelektem a poznawanymi rzeczami, czy prawdy w intelekcie Bożym i ludzkim. Swoje analizy umieścił w szerszym kontekście intelektualnych poprzedników Akwinaty.

Z kolei trzeci laureat, mgr M. Worek swoje wystąpienie podzielił na dwie części. W pierwszej skupił się – jak sam to określił – na kulisach powstawania realizmu filozoficznego. Z kolei w drugiej części zaprezentował wnioski swojej pracy magisterskiej. Ponadto prelegent podjął także kwestię (skądinąd znaną już w tomizmie lowańskim) uwspółcześnienia tomizmu tak, aby mógł on sprostać rodzącym się wyzwaniom w rozwijających się niezwykle intensywnie naukach szczegółowych.

Po zakończeniu konferencji prowadzący, Witold Płotka, zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek i już mniej oficjalne spotkanie z prof. Mieczysławem Gogaczem.

Kolejną konferencję oraz edycję nagród zaplanowano na dzień 16 listopada 2019 roku.

Opracowanie: Izabella Andrzejuk


Zdjęcia

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy