Konferencje Patronaty

Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza

15 grudnia 2016 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się sympozjum „W poszukiwaniu definicji życia”, poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza (1982–2016). Patronem medialnym spotkania jest nasz magazyn.

Zapisz się do naszego newslettera

Dr Krzysztof Chodasewicz (1982–2016) był absol­wen­tem studiów filo­zoficznych w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, gdzie stu­diował także poli­tologię i biologię. W 2011 w Insty­tu­cie Filo­zofii UWr obronił rozprawę dok­torską pt. Filo­zoficzne trud­noś­ci defin­iowa­nia życia w świ­etle biologii współczes­nej. Od 2014 pra­cow­ał jako adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk. Współpra­cow­ał także z Insty­tutem Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego oraz z Wydzi­ałem Biotech­nologii i Nauk o Żywnoś­ci Politech­ni­ki Łódzkiej. W pra­cy naukowej zaj­mował się filo­zofią biologii, a w szczegól­noś­ci prob­le­mem definicji życia, zdoby­wa­jąc uznanie zarówno wśród filo­zofów, jak i biologów. Autor wysoko oce­ni­anych pub­likacji naukowych. Real­i­zował jako kierown­ik dwa pro­jek­ty badaw­cze finan­sowane przez Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki. W środowisku naukowym rozpoz­nawany i szanowany za sze­rok­ie hory­zon­ty, śmi­ałość poz­naw­czą, tal­ent, rzetel­ność, pra­cow­itość i aut­en­ty­czne odd­anie spra­wom filo­zofii. Również wśród stu­den­tów ceniony jako wykład­ow­ca, świet­ny dydak­tyk. Dobry przy­ja­ciel. Kocha­ją­cy mąż i ojciec dwój­ki dzieci.

Sym­pozjum odbędzie się 15 grud­nia 2016 r. w Insty­tu­cie  Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego we Wrocław­iu na ul. Koszarowej 3/20, sala nr 134.

PROGRAM

11.00–12.30
Marek Łagosz, Teleono­mia i ewoluc­ja bio­log­icz­na.
Włodz­imierz Ługows­ki, Życie z per­spek­ty­wy antropokos­miz­mu. U pod­staw teorii bio­genezy.
Andrzej Gecow, Niecałe 4 lata dyskusji z Krzysztofem Chodasewiczem.

12.30–13.00 prz­er­wa kawowa

13.00–15.00
Joan­na Gęgotek, Czy pale­on­tologii jest potrzeb­na definic­ja życia?
Mieszko Tałasiewicz, Wyjaś­ni­an­ie zachowań zwierząt. Kil­ka uwag na mar­gin­e­sie „Prob­le­mu zwierzęcej świado­moś­ciˮ K. Chodasewicza.
Krzysztof Łas­tows­ki, Krzysztof Chodasewicz – badacz czy filo­zof?
Łukasz Nysler, Życie kul­tu­ry. Kil­ka reflek­sji wokół artykułu K. Chodasewicza pt. „Dobór nat­u­ral­ny, ewoluc­ja kul­tu­ry i paradoks Dawkin­saˮ.
Bartłomiej Skowron, Prob­lem psy­chofizy­czny a argu­ment z wielo­rakiej real­iza­cji. Na mar­gin­e­sie tek­stu K. Chodasewicza „Empiryczne rac­je argu­men­tu z wielo­rakiej real­iza­cjiˮ.

15.00–16.00 obi­ad

16.00–17.30
Krzysztof Szlach­cic, Rozprawa dok­tors­ka Krzyszto­fa Chodasewicza w per­spek­ty­wie „naukowej filo­zofii przy­rodyˮ.
Michał Głowala, Umysł, życie i wielo­raka real­iza­c­ja. Przy­czynek do pewnego argu­men­tu.
Katarzy­na Kuczyńs­ka, Kil­ka słów o szkole­niu, które miało za dłu­gi tytuł, ale się udało.
Adam Golańs­ki, Poza bina­rne spo­jrze­nie na świado­mość: zwier­zoludzie, maszyny i sieci.
Adri­an Sten­cel, Książ­ka „Współczesne Prob­le­my Filo­zofii i Biologii” – ostat­ni pro­jekt Krzyszto­fa Chodasewicza.
Roland Zarzy­c­ki, Kul­tura jako for­ma życia – rozważa­nia o ewolucji ist­nień pon­ad­jed­nos­tkowych.

19.00–22.00 Wspom­nienia w Pana­to Café (Pana­to Café, Wrocław, ul. Jed­noś­ci Nar­o­dowej 68A)


Orga­ni­za­torzy insty­tucjon­al­ni:
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
Kat­e­dra Logi­ki i Metodologii Nauk Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk
Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego
Odd­zi­ał Wrocławs­ki Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego
Filo­zoficzne Wtor­ki

Komitet Orga­ni­za­cyjny:
Maria Kostyszak (Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki)
Włodz­imierz Ługows­ki (Insty­tut Filo­zofi i i Socjologii PAN)
Łukasz Nysler (ZSO nr 3 we Wrocław­iu)
Bartłomiej Skowron (Politech­ni­ka Warsza­wska)
Krzysztof Szlach­cic (Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki)
Mieszko Tałasiewicz (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)

Patronat medi­al­ny:
Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy