Konferencje Patronaty

Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza

15 grudnia 2016 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się sympozjum „W poszukiwaniu definicji życia”, poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza (1982–2016). Patronem medialnym spotkania jest nasz magazyn.

Dr Krzysztof Chodasewicz (1982–2016) był absol­wen­tem studiów filo­zoficznych w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, gdzie stu­diował także poli­tologię i biologię. W 2011 w Insty­tu­cie Filo­zofii UWr obronił rozprawę dok­torską pt. Filo­zoficzne trud­noś­ci defin­iowa­nia życia w świ­etle biologii współczes­nej. Od 2014 pra­cow­ał jako adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk. Współpra­cow­ał także z Insty­tutem Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego oraz z Wydzi­ałem Biotech­nologii i Nauk o Żywnoś­ci Politech­ni­ki Łódzkiej. W pra­cy naukowej zaj­mował się filo­zofią biologii, a w szczegól­noś­ci prob­le­mem definicji życia, zdoby­wa­jąc uznanie zarówno wśród filo­zofów, jak i biologów. Autor wysoko oce­ni­anych pub­likacji naukowych. Real­i­zował jako kierown­ik dwa pro­jek­ty badaw­cze finan­sowane przez Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki. W środowisku naukowym rozpoz­nawany i szanowany za sze­rok­ie hory­zon­ty, śmi­ałość poz­naw­czą, tal­ent, rzetel­ność, pra­cow­itość i aut­en­ty­czne odd­anie spra­wom filo­zofii. Również wśród stu­den­tów ceniony jako wykład­ow­ca, świet­ny dydak­tyk. Dobry przy­ja­ciel. Kocha­ją­cy mąż i ojciec dwój­ki dzieci.

Sym­pozjum odbędzie się 15 grud­nia 2016 r. w Insty­tu­cie  Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego we Wrocław­iu na ul. Koszarowej 3/20, sala nr 134.

PROGRAM

11.00–12.30
Marek Łagosz, Teleono­mia i ewoluc­ja bio­log­icz­na.
Włodz­imierz Ługows­ki, Życie z per­spek­ty­wy antropokos­miz­mu. U pod­staw teorii bio­genezy.
Andrzej Gecow, Niecałe 4 lata dyskusji z Krzysztofem Chodasewiczem.

12.30–13.00 prz­er­wa kawowa

13.00–15.00
Joan­na Gęgotek, Czy pale­on­tologii jest potrzeb­na definic­ja życia?
Mieszko Tałasiewicz, Wyjaś­ni­an­ie zachowań zwierząt. Kil­ka uwag na mar­gin­e­sie „Prob­le­mu zwierzęcej świado­moś­ciˮ K. Chodasewicza.
Krzysztof Łas­tows­ki, Krzysztof Chodasewicz – badacz czy filo­zof?
Łukasz Nysler, Życie kul­tu­ry. Kil­ka reflek­sji wokół artykułu K. Chodasewicza pt. „Dobór nat­u­ral­ny, ewoluc­ja kul­tu­ry i paradoks Dawkin­saˮ.
Bartłomiej Skowron, Prob­lem psy­chofizy­czny a argu­ment z wielo­rakiej real­iza­cji. Na mar­gin­e­sie tek­stu K. Chodasewicza „Empiryczne rac­je argu­men­tu z wielo­rakiej real­iza­cjiˮ.

15.00–16.00 obi­ad

16.00–17.30
Krzysztof Szlach­cic, Rozprawa dok­tors­ka Krzyszto­fa Chodasewicza w per­spek­ty­wie „naukowej filo­zofii przy­rodyˮ.
Michał Głowala, Umysł, życie i wielo­raka real­iza­c­ja. Przy­czynek do pewnego argu­men­tu.
Katarzy­na Kuczyńs­ka, Kil­ka słów o szkole­niu, które miało za dłu­gi tytuł, ale się udało.
Adam Golańs­ki, Poza bina­rne spo­jrze­nie na świado­mość: zwier­zoludzie, maszyny i sieci.
Adri­an Sten­cel, Książ­ka „Współczesne Prob­le­my Filo­zofii i Biologii” – ostat­ni pro­jekt Krzyszto­fa Chodasewicza.
Roland Zarzy­c­ki, Kul­tura jako for­ma życia – rozważa­nia o ewolucji ist­nień pon­ad­jed­nos­tkowych.

19.00–22.00 Wspom­nienia w Pana­to Café (Pana­to Café, Wrocław, ul. Jed­noś­ci Nar­o­dowej 68A)


Orga­ni­za­torzy insty­tucjon­al­ni:
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
Kat­e­dra Logi­ki i Metodologii Nauk Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk
Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego
Odd­zi­ał Wrocławs­ki Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego
Filo­zoficzne Wtor­ki

Komitet Orga­ni­za­cyjny:
Maria Kostyszak (Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki)
Włodz­imierz Ługows­ki (Insty­tut Filo­zofi i i Socjologii PAN)
Łukasz Nysler (ZSO nr 3 we Wrocław­iu)
Bartłomiej Skowron (Politech­ni­ka Warsza­wska)
Krzysztof Szlach­cic (Uni­w­er­sytet Wrocławs­ki)
Mieszko Tałasiewicz (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)

Patronat medi­al­ny:
Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy